”Rödpennan har jag lagt undan”

Studiens bakgrund

Läs- och skrivkunskaper är en viktig grund för lärandet i skolan. Ansvaret att utveckla dessa kunskaper hos eleverna ligger främst på läroämnet svenska och litteratur. En av skolans viktigaste uppgifter är att lära barn skriva.
I en rapport av Utbildningsradion (UR) i programmet Skrivglappet framkommer att tolv procent av cheferna i Sverige flera gånger valt bort unga arbetssökande för att de haft dåliga skrivkunskaper. Därtill uppger 35 procent av cheferna att de någongång har valt bort en ung arbetssökande av samma orsak. I en annan studie, där man tillfrågat 503 lärare vid universitet och högskolor, uppger nästan hälften att deras studenter skriver för dåligt.
Att lära sig skriva är fantastiskt, men det är även utmanande och en mycket komplex uppgift. Det är viktigt att skrivundervisningen fokuserar på att eleverna ska uppleva skrivande som lustfyllt och motiverande samtidigt som de gör framsteg i sitt skrivande. En annan viktig aspekt för skrivundervisningen är att läraren har kunskap för om, när och hur undervisa om rättstavningskonventioner på rättnivå för att på bästa sätt stöda elevernas utveckling av kunskaper i rättstavning.

Studiens mål

Syftet med min pro gradu-avhandling är att 1) beskriva, analysera och tolka hur undervisning som strävar till att förstärka elevernas rättstavningsförmåga planeras och förverkligas i de lägre årskurserna där eleverna fortfarande är i början av sin skrivutveckling, samt att 2) ta reda på hurdan bedömning och återkoppling eleverna erbjuds när det gäller deras rättstavning. Studien har begränsats till att gälla eleverna inom årskurserna 1 – 4 och till undervisningsämnet svenska och litteratur.
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) nämner rättstavning mest i förbifarten medan rättstavningsförmågan kan komma att påverka elevernas upplevelse av sig själva, sin skolframgång och kommande studie- och yrkesmöjligheter. Därför är det angeläget att utforska hur klasslärarna valt att arbeta för att förstärka elevernas rättstavningsförmåga.

Metod
Den empiriska undersökningen baserar sig på intervjuer med sju klasslärare som undervisar inom årskurserna 1–4. Studien utfördes utgående från ett realistiskt perspektiv för att så neutralt och objektivt som möjligt studera undervisningen som strävar till att förstärka elevernas rättstavningsförmåga. Som stöd för intervjuerna skapades en intervjuguide. Vid analysen strävade jag efter att hitta likheter, skillnader och teman som upprepades. Utgående från det insamlade materialet och en noggrann innehållsanalys skapades åtta teman för resultatdelen. Dessa åtta temana som kunde identifieras var: Syn på rättstavning, elevers rättstavning, planering av stavningsförstärkande undervisning, undervisning som strävar till att förstärka elevers rättstavningsförmåga, diktamen, utmaningar i undervisningen, glädje, lust och motivation, bedömning, återkoppling, feedback och textrespons.

Resultat och slutsatser
De intervjuade lärarna upplevde att eleverna utvecklar sin rättstavning som en naturlig del i allt textarbete, både i undervisningsämnet svenska och litteratur och ämnesövergripande undervisning. Lärarna ansåg att elevernas motivation att skriva är viktigare än rättstavningen. Det framkom tydligt att eleverna erbjuds lite eller ingen alls bedömning och återkoppling på sin rättstavning, med undantag för diktamen.
Resultatet visade att i de intervjuade klasslärarnas klassrum är diktamen den enda rättstavningsundervisningen. De texter klassarna väljer för diktamen innehåller oftast ett tema kopplat till rättstavning, så som dubbelbeteckning eller något visst ljud. Klasslärarna i den här undersökningen upplevde användning av diktamen i undervisningen problematiskt. Ett stort ansvar för att öva inför diktamen låg på eleverna och vårdnadshavarna, vilket klasslärarna upplevde att skapar olika förutsättningar för eleverna.

Heidi Grönqvist

”Rödpennan har jag lagt undan”
En kvalitativ studie om undervisning som strävar till att förstärka elevernas rättstavningsförmåga.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *