Talouskasvatuksen ylisukupolvisuus lapsiperheissä

Tutkimuksen taustaa

Talousosaaminen on tärkeä taito, jota ihmiset tarvitsevat jokapäiväisessä elämässään. Sitä tarvitaan muun muassa oman talouden suunnitteluun, rahan hallintaan ja säästämiseen. Nuoret oppivat taloustaitoja peruskoulussa sekä kotona. Vanhemmat ovat suuressa roolissa lastensa taloudellisen osaamisen, kyvykkyyden, asenteiden ja itseluottamuksen myönteisessä kehittymisessä. Kotitalouksissa tapahtuu jatkuvasti talouskasvatusta ja lapset havainnoivat vanhempiensa talouskäyttäytymistä. Samalla he oppivat vanhemmilta tulleita malleja ja käyttäytymistapoja. Vanhempien kautta tuleva talouskasvatus voi olla tiedostettua tai tiedostamatonta.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin perheissä tapahtuvaa talouskasvatusta ja sen ylisukupolvisuutta. Tavoitteena oli selvittää, millaisia keinoja vanhemmilla on talouskasvatukseen sekä millaista talouskasvatusta he ovat saaneet lapsuudenperheessään. Talouskasvatusta ja sen ylisukupolvisuutta on tärkeä tutkia, jotta pystytään havaitsemaan mahdollisia talouskasvatuksen kehityskohteita. Lisäksi se auttaa hahmottamaan mihin perheiden talouskasvatus keskittyy ja näin ollen mihin peruskoulun talouskasvatuksen tulisi keskittyä. Ne voivat täydentää toinen toisiaan.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin laadullisena muistitietotutkimuksena. Tutkimukseen osallistujat muistelivat lapsuudessaan tapahtuvaa talouskasvatusta. Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluina yhdeksältä vanhemmalta. Haastateltavat olivat korkeasti koulutettuja ja heillä asui kotona alle 18-vuotias lapsi. Iältään tutkimukseen osallistuneet olivat 33–54-vuotiaita. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä Albert Banduran sosiaalisen oppimisen teoriaa (social cognitive theory) apuna käyttäen.

Tulokset ja johtopäätöksiä

Vanhempien käyttämä talouskasvatus sisältää neljä eri teemaa, jotka ovat rahan ansaitsemisen, rahan säästämisen, rahapuhumisen ja kulutuskäyttäytymisen mallintamisen teemat. Tutkimuksen päätuloksena on, että talouskasvatuksessa esiintyy voimakkaasti ylisukupolvisuutta, mutta poikkeavuuksiakin on. Rahan ansaitseminen ja säästäminen esiintyivät eniten talouskasvatuksessa ja ne olivat myös voimakkaimmin ylisukupolviset teemat. Rahapuhe ei esiintynyt ylisukupolvisena, vaan se on koettu lapsuudenperheessä puhumattomana aihealueena. Vanhemmat keskustelevat nykyään enemmän lasten kanssa rahasta ja talousasioista. Tutkimus osoittaa, että talouskasvatus ja näin ollen myös talousosaaminen voi siirtyä sukupolvelta toiselle. Vanhemmilla tulisi olla tarvittavat tiedot ja taidot opettaa lapsilleen talousaiheita. Nykypäivänä digitalisaation myötä talouskasvatus voi olla haastavaa ja taloussovellusten perässä voi olla vaikea pysyä mukana. Vanhemmille voisi antaa tukea talouskasvatukseen esimerkiksi valmiiden materiaalien avulla ja samalla koti ja koulu voisivat tehdä tiiviimpää yhteistyötä nuorten talousosaamisen edistämiseksi.

 

Pihla Pohjankyrö

Ylisukupolvinen talouskasvatus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *