Käsin ja koneella kirjoittamisesta

TAUSTAA

Tietokoneet ovat yleistyneet peruskoulussa merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana ja tietokoneella kirjoittaminen on kouluarjessa tullut käsin kirjoittamisen rinnalle. Tietokoneiden hyödyllisyydestä oppimisessa on paljon osittain keskenään ristiriitaistakin tutkimusta. Kirjoitin kandin käsin ja tietokoneella kirjoittamisen eroista oppimisessa ja halusin jatkaa aiheesta tekemällä oman pienoistutkimuksen. On olemassa lukuisia tutkimuksia, joiden mukaan ainakin kielten opiskelussa käsin kirjoittamisesta on selvää hyötyä erityisesti muistamisessa tietokoneella kirjoittamiseen verrattuna.

Omassa tutkimuksessani halusinkin selvittää, oliko kirjoitustavalla vastaavaa vaikutusta muistamiseen ympäristöopin sisällöillä. Muistaminen on toki vain yksi oppimisen osa-alue, mutta eri osa-alueita erikseen tutkimalla voidaan pala kerrallaan hahmottaa niinkin isoa kokonaisuutta kuin oppiminen.

MENETELMÄT

Tutkimus tehtiin kokeellisena interventiotutkimuksena, jossa tutkittavat harjoittelivat suomalaisten kasvi- ja eläinlajien muistamista. Tutkimukseen osallistui 42 helsinkiläisen alakoulun yleisopetuksen kolmasluokkalaista. Tutkittavat jaettiin kunkin luokan sisällä satunnaisesti käsin kirjoittajien ja tietokoneella kirjoittajien ryhmään. Oppilaat tekivät kaikki harjoitukset ja osaamista mittaavat testit kyseisen kirjoitustavan mukaisesti.

Alussa oli alkutasotesti, jossa selvitettiin, kuinka monta lajia 30:sta tutkittavat osasivat entuudestaan. Alkutasotestin jälkeen tutkittavat tekivät neljä 15 minuutin harjoittelutuokiota, joissa he kirjoittivat harjoituslomakkeella olevien kuvien alle kunkin lajin suomenkielisen nimen viisi kertaa. Harjoittelussa oppilaat saivat katsoa apulapusta lajien nimiä. Harjoittelutuokioiden jälkeen muistamista mitattiin samojen lajien lopputestillä, jossa ei saanut käyttää apulappua. Myös harjoittelumäärät tallennettiin.

Aineisto analysoitiin kahdella erillisellä kovarianssianalyysillä, joissa molemmissa kovariaattina oli harjoittelumäärä. Kun harjoitusmäärät oli otettu huomioon, kummankaan kovarianssianalyysin mukaan kirjoitustavalla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta muistamiseen. Sen sijaan harjoittelumäärä ja lähtötaso vaikuttivat muistamiseen tilastollisesti merkitsevästi, mikä ei ollut kovin yllättävää.

TULOKSET

Tutkimus tuotti uutta tietoa kirjoitustavan vaikutuksesta ympäristöopin sisältöjen muistamisessa. Tulosten mukaan kirjoitustavalla ei ole vaikutusta muistamiseen ympäristöoppia opiskeltaessa. Tutkimuksen rajoitukset huomioon ottaen tulosten perusteella ei voida tehdä vahvoja suosituksia kirjoitustapojen eduista tai hyödyistä ympäristöopin sisältöjen muistamisessa. Aiheesta tarvitaan lisää tutkimusta, jotta kouluissa käytettäville tietokoneille tai niiden käyttämättömyydelle olisi vankempi tieteellinen perusta. Jatkossa voisi esimerkiksi tutkia sitä, vaikuttaako oppilaiden erilaiset oppimisvalmiudet tai taustat siihen, miten hyvin tietyllä kirjoitustavalla oppii. Tärkeää nimittäin on, että jokaiselle oppilaalle löytyisi juuri hänelle paras tapa oppia.

 

Tuukka Aavatuuli

”Käsin ja koneella kirjoittamisen vaikutus muistamiseen”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *