Hur upplever klasslärare undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter?

I min avhandling undersöker jag hur klasslärare upplever undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter. Forskning visar att ungefär var femte elev har någon form av läs- och skrivsvårighet, vilket innebär att dessa svårigheter är vanliga i varje klassrum. Genom att förstå lärarnas upplevelser kan vi få en djupare insikt i hur de bemöter och stöder dessa elever i sin undervisning.

Syfte och Metod

Syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera klasslärares tankar kring sin kompetens att stöda elever med läs- och skrivsvårigheter. Jag undersöker också vad klasslärarna anser vara tecken på dessa svårigheter och vilka metoder de använder för att hjälpa eleverna.

Studien genomfördes som en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer med sex klasslärare från tre olika svenska skolor i Finland. Intervjuerna transkriberades och analyserades genom tematisk analys för att identifiera gemensamma teman.

Resultat och diskussion

Lärarna beskrev både resurser och utmaningar, som påverkar deras beredskap att undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter. Enligt lärarna var erfarenhet den mest betydande faktorn som bidrog till deras kompetens. Dessutom understrykte lärarna betydelsen av olika fortbildningar för att utveckla sig vidare i läraryrket. Lärarna ansåg att även klasslärarutbildningen är värdefull, men påpekade att den hade sina brister och föreslog att den borde innehålla fler specialpedagogiska studiehelheter. Klasslärarna upplevde att det är lätt att märka läs- och skrivsvårigheter hos elever. Exempelvis lyftes förväxling av bokstäverna b och d samt brist på läsflyt som tecken på läs- och skrivsvårigheter. Det framkommer i intervjuerna att det vanligaste sättet att tillmötesgå elever med läs- och skrivsvårigheter är differentiering av olika slag. Lärarna berättade hur de kan minska på mängden läxor eller använda olika undervisningsmaterial med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Dessutom nämnde alla lärare hur dessa elever kan dra nytta av inläst material som ljudböcker.

Slutsats

Min avhandling belyser vikten av erfarenhet och fortbildning för att effektivt kunna stödja elever med läs- och skrivsvårigheter. Den visar också på behovet av förbättringar inom klasslärarutbildningen för att ge blivande lärare en starkare grund inom specialpedagogik. Genom att lyssna på klasslärarnas berättelser och erfarenheter kan vi bättre förstå hur vi kan skapa en mer inkluderande lärmiljö för alla elever.

Jessi Hutukka

Hur upplever klasslärare undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *