Då såg de mig. En studie i hur särbegåvade elever blir beaktade i undervisningen.

Syfte

Syftet med avhandlingen var att studera hur elever upplever att de blivit bemötta och beaktade i undervisningen och skolan. Elever har mera sällan hörts och jag upplever det som en viktig aspekt i utvecklandet av undervisningen. Utgående från de här tankarna väcktes tre forskningsfrågor som stöder syftet i avhandlingen:

  • Vad väcker skolgången och särbegåvningen i dig för känslor
  • Hur fick du undervisning
  • På vilket sätt gick förloppet till då din särbegåvning konstaterades

Forskningen stöder sig på teori och forskning om elever med särbegåvning och hur styrdokumenten i Finland stöder dessa elever och hur det i praktiken förverkligats.

Metod

Datainsamlingen kommer att ske genom semistrukturerade intervjuer med elever som har en särbegåvning. I intervjuerna deltog tre (3) personer som är i slutskedet av grundskolan eller som nyligen gått ut grundskolan.

Analysen kommer att utgå från en tematisk analys med ett fenomenografiskt synsätt då orsakerna till tankar, upplevelser av bemötandet i skolan, kan vara olika.

Resultat och diskussion

Resultatet i avhandlingen presenterar personernas subjektiva upplevelser om sin skolgång och teorin understryker empirin. Personerna är i sin helhet nöjda med skolgången trots att det finns variationer i hur de beaktats i skolan och tillvägagångssätten har varit olika

Det här väcker nyfikenhet för vidare forskning då samplet som jag forskat i är litet. Ett annat intressant tema att forska i skulle vara vårdnadshavarnas upplevelser och tankar.

Slutsats

Det är nödvändigt att lyfta fram de här eleverna och lyssna på dem. Genom att vara lyhörd, observant och veta vilka kännetecknen är, har läraren en bättre chans att stöda de här eleverna på rätt spår på ett motiverande sätt, vilket gynnar eleven och läraren samt samhället. Hur ska vi som pedagoger kunna stöda de särbegåvade eleverna på ett ändamålsenligt och motiverande sätt om vi inte ser dem?

Margita Nylund-Vähämartti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *