Ympäristöopin oppikirjojen diskurssit seksuaalisuudesta ja sukupuolesta

Tausta             Opettajien taidot tasa-arvoisen seksuaalikasvatuksen ovat olleet puutteelliset muun muassa koulutuksen vähäisyyden takia. Seksuaalikasvatuksen pitäisi antaa eväitä seksuaaliseen hyvinvointiin ja sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten tarkasteluun, mutta seksuaalikasvatuksessa on sen sijaan tyypillisesti korostettu heteroydinperheen käsitettä, ja unohdettu esimerkiksi nautinnon käsite kokonaan. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvat oppilaat voivat uusimpien kouluterveyskyselyiden valossa huonosti, ja koululla on parantamisen varaa ollakseen hyvä ja turvallinen tila sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluville lapsille ja nuorille.

Seksuaalikasvatus ei ole aiheena yksinkertainen, ja moni opettaja saattaa kokea seksuaalikasvatuksen toteuttamisen vaikeaksi. Esimerkiksi luokanopettajien tiedetään yleisesti työssään tukeutuvan oppimateriaaleihin paljon. Kiinnostukseni heräsi luokissa käytettäviin oppimateriaaleihin – Kun seksuaalikasvatus koetaan aiheena vaikeaksi, on oppikirjoilla sen toteuttamisessa todennäköisesti iso rooli. Lähdin tutkielmassani tarkastelemaan, millaisia diskursseja ympäristöopin oppikirjojen seksuaalikasvatuksen osiot rakentavat seksuaalisuuden ja sukupuolen teemoista.

Toteutus          Tarkastelin tutkimuksessani Pisara ja Tutkimusmatka 3–6-digioppikirjojen seksuaalikasvatuksen osioita. Oppikirjat sain käyttööni ottamalla yhteyttä kirjojen kustantamoihin Sanoma Pro:hon ja Otavaan, kun kerroin tarvitsevani oppikirjoja seksuaalikasvatusta käsittelevässä pro gradussani. Tutkimuskysymykseni olivat:

1. Millaisia diskursseja ympäristöopin oppikirjojen seksuaalikasvatuksen osiot rakentavat sukupuolesta?
2. Millaisia diskursseja ympäristöopin oppikirjojen seksuaalikasvatukset osiot rakentavat seksuaalisuudesta?

Tutkimukseni metodina oli kriittinen diskurssianalyysi. Diskurssianalyysi-metodiin kuuluu keskeisenä ymmärrys siitä, että käyttämämme kieli rakentaa, muokkaa ja ylläpitää maailmaa ja käsityksiämme kaikesta, ja että kielen ja todellisuuden välille ei voida vetää rajaa, vaan ne ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Diskurssianalyysi tarkastelee siis käytettyä kieltä läheisesti, ja pyrkii katsomaan sen taakse ymmärtääkseen sen merkitykset ja vuorostaan seuraukset. Kriittisessä diskurssianalyysissa tarkastellaan erityisesti valtasuhteita ja niiden merkitystä ja sitä, miten kielenkäytön avulla ylläpidetään ja rakennetaan valtasuhteita, joissa jotkut tahot ovat alisteisessa asemassa.

Tulokset          Tutkimukseni tulos oli, että Pisara ja Tutkimusmatka 3–6-oppikirjat rakensivat sukupuolesta binääristä diskurssia sekä kehitysbiologiaa korostavaa diskurssia. Binäärisellä diskurssilla tarkoitan, että oppikirjat kuvasivat sukupuolta selkeästi kaksijakoisena käsitteenä, johon liittyy vain mies ja nainen, ja heille yksiselitteisesti kuuluvat sukuelimet ja fyysiset ja hormonaaliset piirteet. Kehitysbiologisella diskurssilla tarkoitan, että sukupuolta käsiteltiin näkökulmasta, joka korostaa sukusolusta aikuiseksi kasvamista ja luonnontieteellisiä seikkoja käytännön elämän sijaan. Toinen tutkimukseni tulos oli, että oppikirjat rakensivat seksuaalisuudesta lisääntymiskeskeistä diskurssia sekä heteronormatiivista diskurssia. Lisääntymiskeskeisellä diskurssilla tarkoitan, että oppikirjoissa seksuaalisuus kuvattiin pitkälti miehen ja naisen välistä yhdyntää korostaen suvunjatkamisen näkökulmasta. Heteronormatiivisella diskurssilla tarkoitan, että kirjoista välittyi oletus siitä, että kaikki ihmiset ovat heteroita.

Oppikirjojen diskurssit sukupuolesta ja seksuaalisuudesta olivat tiiviisti yhteydessä myös toisiinsa. Kaikissa diskursseissa luonnontieteet olivat erityisen korostettuna, ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta sukupuolesta ja seksuaalisuudesta korostettiin keskiarvoistavaa ja normatiivista näkökulmaa.

Johtopäätös    On ymmärrettävää, että ympäristöoppi-oppiaineessa korostuu luonnontieteellinen näkökulma. Olisi kuitenkin tärkeää, että myös muunlaiset näkökulmat tulisivat oppikirjoista ilmi. On myös huomioitava, että esimerkiksi jyrkän luonnontieteellisestäkään näkökulmasta ei esimerkiksi sukupuoli ole vain kaksijakoinen. Vallitsevat normit määrittävät meille sen, millaiset ihmisyyden muodot nähdään mahdollisina. Kun seksuaalikasvatus korostaa lähinnä binääristä sukupuolijakaumaa, lisääntymistä ja kehitysbiologiaa sekä vahvistaa heteronormia, (eli ajatusta siitä, että heterous olisi muita luonnollisempi ja toivotumpi seksuaalinen suuntaus), on jotain jätetty pois.

Oppikirjojen parissa toimii oppilaita ja opettajia, jotka eivät mahdu kaskijakoiseen sukupuolijakaumaan, tai jotka eivät ole seksuaaliselta suuntautumiseltaan heteroita. Kukaan ei voi myöskään tietää, miten oma seksuaalinen suuntaus tai sukupuoli-identiteetti kehittyy elämän aikana, ja vaikka itse ei kuuluisi sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön, on elämässä todennäköisesti nyt tai tulevaisuudessa läheisiä, vertaisia ja perheenjäseniä, jotka vähemmistöihin kuuluvat. Ei ole yhdentekevää, millaista diskurssia oppikirjat rakentavat.

Emilia Korenius – ”Sukupuolen ja seksuaalisuuden diskurssit alakoulun ympäristöopin oppikirjoissa”

Koskettaminen alakoulun erityisopettajien puheenvuoroissa

Tutkielmani keskeinen sisältö kietoutuu oppilaan kohtaamiseen. Tarkastelen kohtaamisia koulun arjessa kosketuksen kautta, koska näen koskettamisen yhtenä olennaisena luonnollisen kohtaamisen tapana. Omassa vaativan erityisen tuen pienluokassani koskettaminen on monilla tavoin olennainen työväline, jonka merkitys korostui entisestään koronapandemian aikana. Luokassani arki ei taipunut opettajan ja oppilaan väliseen fyysiseen etäisyyteen.  Tutkimukseni tarkoitus on lisätä inhimillisyyttä ja läsnäoloa opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen ja suunnata ajatuksia toiveikkaasti tulevaan. Voisiko tulevaisuuden opettajuus olla enemmän hetkessä elämistä, läsnäoloa, tunteiden lempeää aistimista ja tutkimista?

Aineisto

Aineistoni koostui Koskettava koulu- hankkeen erityisopettajien haastatteluista. Hankkeen haastatteluaineisto oli kerätty syksyllä 2018, jolloin amerikkaisnäyttelijän tviittamalla alkanut maailmanlaajuinen, seksuaaliseen häirintään liittyvän #me too- kampanjan uutisointia oli esillä myös Suomen valtamedioissa. Erityisopettajat sanoittivat aiheellisesti huoltaan siitä, että esimerkiksi juuri median tuoman koskettamattomuuden paineen vuoksi, opettajat varoisivat kosketusta luonnollisena vuorovaikutuksen keinona. Nostin aineistosta lähempään tarkasteluun opettajien puheenvuoroja, joissa he kuvailevat kosketusta ollen itse koskettajana tai kosketuksen vastaanottajana. Rajasin aineiston ulkopuolelle oppilaiden väliset kosketukset, koska halusin tarkastella niitä keinona, joilla opettaja voi työssään kosketusta hyödyntää.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimukseni tulokset muodostuivat rakentamieni tulkintakehysten kautta. Löysin aineistostani teemoja, joiden avulla tarkastelin opettajien puheenvuoroja ja erityisesti niiden sisältämiä kosketusmainintoja. Näistä teemoista rakentuivat kehykset, joissa erityisopettajat kuvailivat kosketusta arkisena toimintana, oppilaantuntemuksen kautta sekä vaaran ja vuorovaikutuksen näkökulmista. Erityisopettajat kuvailivat kosketusta oman työnsä osana moniulotteisetsi ja vahvasti arkeensa liittyvänä työmenetelmänä. Hyödynsin kehyksiä puheenvuorojen tarkasteluun teemoittain. Kehykset toimivat puheenvuorojen tarkastelussa samoin kuin kehykset maalauksen rajaajina. Maisemaa voi tarkastella yksityiskohtaisesti tai kokonaisuutta hakien. Kehykset olivat Arjen kehys, Oppilaantuntemuksen kehys, Vaaran kehys ja Vuorovaikutuksen kehys. Jokaisen kehyksen kautta tarkasteltavaksi nousi kosketuksen muotoja koulun ympäristössä erityisopettajien itsensä kuvaamana. Arjen kehyksen kautta tarkasteltiin puheenvuoroja, jotka käsittelivät kosketusta ohjaamisen, säätelyn, kannustamisen, lohduttamisen ja rutiinien näkökulmasta arkisina, toistuvina ja luontevina koskettamisen muotoina.  Oppilaantuntemuksen kehyksen kautta tarkasteltuna erityisopettajien puheessa korostui oppilaan taustan tuntemisen lisäksi opettajan kyky tuntea oppilas kosketuksen sopivuuden näkökulmasta. Lisäksi oppilaantuntemukseen kosketuksen osalta liittyi oppilaan ikä sekä oppilaan omat aloitteet kosketukselle. Erityisopettajien puheessa esiintynyttä huolta käsiteltiin Vaaran kehyksessä neljän näkökulman kautta. Nämä puheenvuorot toivat esiin kosketusta koulussa rajoittamisen, mediasta nousevan huolen, huoltajien riittävän tiedottamisen sekä turvataitojen näkökulmasta. Vuorovaikutusta erityisopettajien haastatteluissa käsiteltiin kommunikaation ja vuorovaikutuksen luottamukseen liittyvien puheenvuorojen kautta. Tutkimustulosten avulla saadaan kuvaa erityisopettajan arjesta sekä kosketuksen hyödyntämisestä monipuolisena työvälineenä koulun arjessa.

Heidi laine-Åström

”Mut koskaan ei ollut lasta, johon ei ois saanu koskee” –

Koskettamisen tulkintakehykset alakoulun erityisopettajien haastatteluissa

 

Positiivinen pedagogiikka: lempeä, voimauttava ja erityispedagoginen kasvatusfilosofia?

Positiivinen pedagogiikka on viimeisen vuosikymmenen aikana suosiotaan kasvattanut kasvatussuuntaus. Sitä suositellaan käytettäväksi etenkin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa. Positiivisessa pedagogiikassa tunnistetaan ja nimetään erilaisia luonteenvahvuuksia, joita voidaan kehittää harjoittelemalla. Maisterintutkielmassani selvitän kriittisen diskurssianalyysin avulla, miten kyvykkyyden kulttuuri tulee esiin positiivisen pedagogiikan Huomaa hyvä! – Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa -kasvatusoppaan diskursseissa. Näkökulmani on vammaistutkimuksellinen – halusin tarkastella, miten kyvykkyys rakentuu puhetavoissa ensisijaiseksi ja ihanteelliseksi. Vammaistutkimuksen kiinnostuksenkohteena on ableismin purkaminen. Ableismi tarkoittaa paitsi vammaisiin ja sairaisiin rakenteellisesti kohdistuvaa suoraa syrjintää, myös kyvykkyyden kulttuuria, joka asettaa kyvykkyyden ihanteelliseksi.

Mutta miksi juuri diskurssianalyysi? Koska kielenkäyttö rakentaa todellisuutta, ei ole yhdentekevää, millä tavoin asioista ja ilmiöistä puhutaan. Neutraalinkin tuntuiset kuvaukset sisältävät piileviä oletuksia siitä, mikä on luonnollista ja toivottavaa. Kun tekstiä tai puhetta tutkitaan diskurssianalyyttisesti sosiaalisessa ja poliittisessa kontekstissa, puhutaan kriittisestä diskurssianalyysistä. Kriittisessä diskurssianalyysissä pureudutaan siihen, kuinka valtasuhteita, epäoikeudenmukaisuutta tai sortoa tuotetaan ja uusinnetaan kielessä. Vaikka sorrolla on sanana mahtipontinen kaiku, diskurssianalyyttisen tutkimuksen kohteena eivät useinkaan ole vaikutusvaltaisten julmureiden langettamat suuret vääryydet, vaan arkipäiväisinä näyttäytyvät tai itsestäänselvyyksiin piiloutuvat käytännöt.

Eräs tutkimuksessani tekemäni huomio oli se, että positiivisen pedagogiikan kyvykkyysdiskursseissa korostuu yksilöllinen vastuunkanto. Huomaa hyvä! -oppaan puhetavoissa jokaisella on vastuu kehittää itseään niin, että suuretkaan vastoinkäymiset eivät lannista. Vaikka päällisin puolin puhetapa voi vaikuttaa voimauttavalta, näen siinä myös ongelmallisen kääntöpuolen. Kun onni ja menestys ovat kaikista haasteista huolimatta mahdollisia niille, jotka ovat kehittäneet luonteenvahvuuksia, yhdenvertaisuutta edistävä politiikka näyttäytyy turhana. Kukoistavatko vammaiset ihmiset kukin omien luonteenvahvuuksiensa ansiosta – vai oikeudenmukaisten ihmisoikeuslakien, kohtuullisten mukautusten, esteettömien tilojen, vammaispoliittisen yhdenvertaisuuden edistämisen ja syrjivien rakenteiden poistamisen takia? Positiivisen pedagogiikan yksilökeskeiset puhetavat piilottavat rakenteellisen syrjinnän ja tekevät siihen puuttumisesta hankalaa.

Kyvykkyysihanteiden tarkastelu positiivisessa pedagogiikassa on juuri tästä syystä tärkeää. Positiivista pedagogiikkaa pidetään ainakin jossain määrin erityispedagogisena opetusmenetelmänä. Erityispedagogiikan tulisi tukea oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutumista koulussa ja koko yhteiskunnassa. Jos positiivinen pedagogiikka pikemminkin tukee ableismia, kuin auttaa purkamaan sitä, mielestäni suuntauksesta ei kannata puhua erityispedagogisena.

Vaikka tutkielmassani tarkastelinkin positiivisen pedagogiikan oppaan kyvykkyysdiskursseja kriittisesti,  näen voimauttavassa ja lempeässä positiivisessa pedagogiikassa myös paljon hyvää. Suuntausta voisikin lähteä kehittämään feministisen pedagogiikan hengessä normikriittisempään suuntaan. Feministinen intersektionaalinen tarkastelu voisi laajentaa positiivisen pedagogiikan mahdollisuuksia. Kuinka löytää voimavaroja vähemmistöstressiin, eli syrjinnän kokemuksista tai peloista johtuvaan ylimääräiseen kuormitukseen? Kuinka voimaantua vastustamaan epäreiluja auktoriteetteja? Tai vaalia yhteisvastuullisuutta ympäristökriisien aikana?

– Mimmi Pölönen

Tutkielma: Onnea ja täyttä ihmisyyttä? Positiivisen pedagogiikan hegemonisten kyvykkyysdiskurssien diskurssianalyyttinen tarkastelu

Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulkintarepertuaareja tukea tarvitsevien lasten osallisuuden mahdollistamisesta

Gradussani tutkittiin varhaiskasvatuksen henkilöstön tulkintarepertuaareja eli puhetapoja tukea tarvitsevista lapsista, tukea tarvitsevien lasten osallisuuden mahdollistamisesta ja henkilöstön ja lasten saamia subjektipositioita niissä. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on avainasemassa lasten osallisuuden mahdollistamisessa, heidän toimintansa, ymmärryksensä ja arvopohjansa mukaan lasten osallisuus joko mahdollistuu tai estyy. Osallisuus on keskeinen toimintaa ohjaava periaate varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteissa eli vasussa. Osallisuus on sekä poliittista osallisuutta eli kuulluksi tulemista, mielipiteen ilmaisemista ja osallistumista päätöksentekoon, että ryhmään kuulumista. Osallisuuden on todettu lisäävän lasten hyvinvointia, parantavan oppimista. Vasun kuvausta osallisuudesta on pidetty teoreettisesti epäselvänä ja vasussa ei myöskään kerrota, kuinka osallisuutta tulisi käytännössä toteuttaa. Tämän takia varhaiskasvatuksen henkilöstö voi ymmärtää osallisuuden toteuttamisen moninaisesti. Aikaisemmissa tutkimuksissa on tunnistettu osallisuudesta puhuttavan jännitteisesti. Toisaalta puhetavat osallisuudesta muokkautuvat henkilöstön osallistuessa osallisuus- koulutukseen. Omassa tutkimuksessani oli tunnistettavissa 5 erilaista tapaa puhua tukea tarvitsevista lapsista. Neutraali tulkintarepertuaari oli puhetta tukea tarvitsevista lapsista ilman viittauksia haasteisiin tai diagnooseihin. Diagnoosi- ja haaste-tulkintarepertuaariin tunnistettiin kuuluvan diagnooseja ja haasteita kuvaavaa puhetta ja se oli joskus jopa lasta leimaavaa. Haasteiden suhteellisuus- tulkintarepertuaarissa lapsen haasteiden ajateltiin olevan sidoksissa johonkin tilanteeseen tai toimintaympäristöön. Tukea kuvaavaan- tulkintarepertuaariin tunnistettiin puhetta lapsen saamasta tuesta varhaiskasvatuksessa. Tuen avulla onnistuneet lapset- tulkintarepertuaariin tunnistettiin onnistumisten kuvausta lapsen toiminnasta, kun he olivat saaneet sopivaa tukea esim. leikkiin toisten lasten kanssa. Tutkimuksessa tunnistettiin 4 vahvaa puhetapaa osallisuuden mahdollistamisesta. Oikeus osallisuuteen- tulkintarepertuaariin havaittiin 3 osa-aluetta, jotka olivat lasten mukaan ottaminen kaikkeen toimintaan, lasten kuuntelu ja ympäristön muokkaaminen. Tämän tulkintarepertuaarin jännitteeksi tunnistettiin tukea tarvitsevan lapsen ulkopuolelle jääminen. Henkilöstön subjektipositiot olivat oikeuden puolustaja tai oikeuden rajoittaja. Oikeuden puolustaja mahdollisti omalla toiminnallaan lasten mukaan pääsyn toisten lasten kanssa. Lapsi sai joko osallisen tai ulkopuolisen subjektiposition riippuen henkilöstön toiminnasta. Erityispedagogiseen tulkintarepertuaariin tunnistettiin puhetta lasten saamasta tuesta ja tuen keskeisyydestä osallisuuden toteutumisen kannalta. Jännitettä muodostui, kun kaikkien varhaiskasvatuksen työntekijöiden ei ajateltu käyttävän tällaisia menetelmiä tai ne saatettiin kokea rasitteena. Tunnistetut subjektipositiot olivat erityispedagogiikan asiantuntija, osallisuuden mahdollistaja tai kaventaja. Sensitiivinen, lapsien mielenkiinnon kohteita huomioiva, positiivista palautetta ja lasten tukemista leikissä kuvaava puhe on nimetty lapsilähtöiseksi tulkintarepertuaariksi. Tälle repertuaarille jännitteeksi tunnistettiin aikuislähtöinen tulkintarepertuaari, johon liittyi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja taitojen huomiotta jättäminen. Tässä tulkintarepertuaarissa henkilöstön subjektipositiot olivat joko auttaja, osallisuuden mahdollistaja tai osallisuuden kaventaja. Lapsi saattoi olla osallinen, onnistuja tai ulkopuolinen tai epäonnistuja. Tutkimuksen tulkintarepertuaareihin tunnistetut jännitteet voivat osaltaan kuvata, että osallisuuden toteuttamisesta on erilaisia käsityksiä varhaiskasvatuksessa. Tämän tutkimuksen perusteella voisi ajatella, että kaikkien lasten yhdenvertaisen osallisuuden toteutumiseksi, tulisi keskustelun osallisuudesta lisääntyä ja henkilöstölle tulisi olla mahdollisuus täydennyskoulutuksiin. Lapsen ulkopuolisuuden kokemukset varhaiskasvatuksessa voivat heijastua pitkälle tulevaisuuteen, koska ne voivat muokata lapsen käsitystä omasta sosiaalisesta asemastaan.

Tekijä: Katja Lehtoniemi
Kasvatustiede, varhaiskasvatus

Paljon puhetta koulusta – koulupuheen ulottuvuuksia Helsingin Sanomien ja Yle Uutisten verkkokeskusteluissa

Koulutus on varmasti yksi eniten keskustelua ja tunteita herättävistä yhteiskunnan toiminnoista. Ei tarvitse kuin avata päivän sanomalehdet tai niiden verkkoversiot huomatakseen, kuinka koulutuksen kenttä säilyy vuodesta toiseen paitsi politiikan kohteena, myös mielipidepalstojen vakioaiheena, vain keskustelun painopisteen hieman vaihdellessa. Koulua koskevia vaatimuksia ja kehitysehdotuksia voivat esittää omaan kokemusasiantijuuteensa vedoten aivan kaikki; paitsi koulujen henkilökunta, myös oppilaat ja heidän huoltajansa, poliittiset puolueet, ideologiset ja uskonnolliset ryhmittymät, virkamiehet, asiantuntijat, työmarkkinatahot ja kansalaisjärjestöt. Toisistaan eroavia näkemyksiä nykykoulun toiminnasta ja sen kehittämiskohteista tulee tämän vuoksi jatkuvasti esiin eri suunnista.  

Viime vuosina koulutuksen kenttää on haastettu kaikilla koulutusasteilla opetussuunnitelmauudistusten myötä. Erityisesti peruskoulun puolella 2016 voimaan tullut ”Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014” nosti koulutuksen jälleen julkisen kehittämispuheen keskiöön. Perusteellisesta ja laajasti eri toimijoita osallistaneesta valmistelusta huolimatta tämä suomalaista peruskoulua tälläkin hetkellä ohjaava asiakirja on saanut osakseen ennennäkemättömän laajaa kritiikkiä. Opetussuunnitelmaa ja sen oppimiskäsitystä sekä opetusmenetelmiä on käsitelty ahkerasti eri medioissa, ja erityisesti opetussuunnitelmassa esiin nousevaa digitaalisuutta, itseohjautuvuuden tavoitetta sekä monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja niihin liitettyjä ilmiöoppimisen menetelmiä on kritisoitu vahvasti. Syksyllä 2018 julkinen keskustelu nykykoulusta ja sen muutoksista nousi aivan uusiin ulottuvuuksiin, kun Helsingin Sanomat julkaisi artikkelin ”Tutkimus paljastaa: Koulujen uudet menetelmät heikentävät oppimista merkittävästi” (HS 18.11.2018). Jutussa referoitiin tuolloin vielä julkaisematonta tutkimusta, joka etsi syitä 15-vuotiaiden suomalaisten nuorten heikentyneisiin PISA-tuloksiin. Heikentyneiden oppimistulosten taustalta paljastui tutkimuksen mukaan selvästi digitaalisuuden lisääminen ja myös ilmiöoppimisen todettiin olevan yhteydessä merkittävästi heikompiin oppimistuloksiin. Uutinen nostatti kuukausia jatkuneen kohun ja lehtiartikkeleiden sarjan, jossa osa kansalaisista ja opetusalan ammattilaisista tyrmäsi vahvasti uuden opetussuunnitelman ja sen kärjiksi yleisesti katsotut digitaalisuuden, itseohjautuvuuden ja ilmiöoppimisen. Osa taas kritisoi Helsingin Sanomia heikosta journalismin tasosta heidän nostettuaan keskusteluun vielä julkaisemattoman tutkimuksen tuloksia, joita kukaan ei pystynyt arvioimaan. Myös vuoden 2015 PISA-tulosten heikentymisen selittäminen vuonna 2016 voimaan tulleilla opetussuunnitelmilla herätti kritiikkiä. Kovimpana keskustelussa kuitenkin tuntui kuuluvan uutta opetussuunnitelmaa ja sen myötä koko koululaitoksen nykytilaa kyseenalaistavien ääni.  

Keskustelussa näkyi vahvasti, kuinka suuri rooli perinteisen median ohella myös verkkokeskusteluilla, kuten uutiskommenteilla, nykyisin on. Keskustelupalstat ja uutiskommentit osaltaan vahvasti lietsoivat ja jatkoivat medioiden aloittamaa keskustelua ja toisaalta saivat mediat nostamaan yhä uusia teemoja ja koulujen ongelmia esiin. On todettu, että julkisessa keskustelussa muodostuva kuva koulusta ohjaa entistä vahvemmin koulua koskevia poliittisia ja hallinnollisia ratkaisuja ja näin ollen ei ole lainkaan merkityksetöntä, millaista julkista keskustelua koulusta käydään. Julkisuudessa näkyneen negatiivisen koulupuheen todettiin myös olleen yksi tekijä  esimerkiksi opettajankoulutuksen hakijamäärien hetkellisessä laskussa. 

Koulua koskevan julkisen keskustelun yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi päädyin pro gradu -tutkielmassani erittelemään diskurssianalyysin keinoin, millaista keskustelua nykykoulusta ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (2014) käydään Helsingin Sanomien ja Yle Uutisten marraskuusta 2018 huhtikuuhun 2019 julkaisemien koulua ja opetussuunnitelmaa koskevien artikkelien kommenttikentissä.   Toivon rajaukseni tuovan uutta näkökulmaa koulun, median ja kansalaisten välisen suhteen tutkimukseen. Kansalaiskeskustelun siirryttyä verkkoon verkkokeskustelut paljastavat keskustelijoiden puheenvuorojen kautta laajemmin yhteiskunnassa vallalla olevia näkemyksiä puheen kohteena olevasta ilmiöstä, mutta samalla ne myös luovat ilmiöitä koskevaa todellisuutta.

Analyysin tuloksena aineistosta rakentui viisi diskurssia, jotka nimesin syytösten kehän diskurssiksi, vastakkainasettelun diskurssiksi, kansainvälisen vertailun diskurssiksi, ratkaisuehdotusten diskurssiksi ja koulua ja opetussuunnitelmaa puolustavaksi diskurssiksi.  Kaikki diskurssit esittivät eri tavoin painottuneita näkemyksiä koulutuspolitiikan toimijoista, menetelmistä ja kouluyhteisön jäsenistä. Puolustuksen diskurssia lukuun ottamatta peruskoulun tila nähtiin huolestuttavana ja uusi opetussuunnitelma epäonnistuneena. Vahvimmin aineistossa näkyi syyllisten etsinnän ympärille painottunut diskurssi. Syyllisten etsintää rakennettiin suhteessa koulun kentälle tunkeutuneisiin markkinavoimiin ja osaamattomaan opetushallintoon, mutta myös opettajat ja moninaistunut oppilasaines nähtiin aineistossa syyllisinä väitettyyn koulutuskatastrofiin. Diskursseissa käytettiin vahvaa ja jopa hyökkäävää retoriikkaa argumentatiivista puhetta tuotettaessa.   

Roosa Supinen

”Tuo ilmiöoppinen vaikuttaa aivan hömpältä”   Diskurssianalyysi koulu- ja opetussuunnitelmapuheen ulottuvuuksista Helsingin Sanomien ja Yle Uutisten verkkokeskusteluissa

Pedagogiikka ja laatu alle kolmivuotiaiden ryhmien opettajien kertomuksissa

Taustaa

Ensimmäiset kolme vuotta ovat keskeisessä asemassa lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Alle kolmivuotiaiden varhaiskasvatuksen pedagogiikka on täten ensiarvoisen tärkeä osa varhaiskasvatusta, mutta siitä huolimatta sen merkitystä joutuu toistuvasti perustelemaan. Kokemukseni alle kolmivuotiaiden opettajuuden vähättelystä sekä tutkimukset alle kolmivuotiaiden varhaiskasvatuksen puutteellisesta laadusta toimivat tutkielman alullepanijoina.

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, miten varhaiskasvatuksen opettajat puhuvat pedagogisesti onnistuneesta alle kolmivuotiaiden varhaiskasvatuksesta. Lisäksi pohdin tutkielmassani onnistuneen pedagogiikan saamia merkityksiä suhteessa kansallisen arviointikeskuksen (Karvi) määrittämiin laadun prosessitekijöihin. Tutkimuksen pääkysymyksenä oli, miten alle kolmivuotiaiden lasten ryhmissä työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat puhuvat onnistuneesta pedagogiikasta.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella kahdessa varhaiskasvatusta koskevassa Facebook-ryhmässä. Aineisto koostui 32 kertomuksesta, joissa alle kolmivuotiaiden ryhmissä työskentelevät opettajat kuvasivat pedagogisesti onnistunutta päivää. Aineisto analysoitiin diskurssianalyysilla. Analyysi ja tulkinta pohjasivat vahvasti sosiaaliseen konstruktionismiin, jossa itse aineisto nähdään tutkimuksen kohteena. Diskurssianalyysin lisäksi pohdin tutkielmassa, miten onnistuneen pedagogiikan saamat merkitykset näyttäytyivät suhteessa laadun prosessitekijöihin.

Tulokset

Diskurssianalyysin avulla varhaiskasvatuksen opettajien kertomuksista nousi esille 11 alustavaa diskurssia, joista muodostui neljä laajempaa tulkintarepertuaaria: Aikuinen kohtaa lapsen -tulkintarepertuaari, Oppimisen kokonaisvaltaisuus -tulkintarepertuaari, Kukin tietää mitä tekee -tulkintarepertuaari sekä Riittämättömyyden tulkintarepertuaari. Tulkintarepertuaarit esittävät kertomuksissa keskeisimmiksi nostettuja alle kolmivuotiaiden pedagogiikan saamia merkityksiä. Tulkintarepertuaarit esiintyivät kertomuksissa osittain päällekkäisinä ja rinnakkaisina. Varhaiskasvatuksen opettajien kertomuksissa korostettiin lapsen sensitiivistä, yksilöllistä ja tämän kiinnostuksen kohteet huomioivaa vuorovaikutusta. Oppiminen nähtiin kokonaisvaltaisena ja oppimisen areenoina kuvattiin tyypillisimmin arjen toimintoja ja pienryhmätoimintaa. Kertomuksista nousi esiin myös riittämättömyyttä kuvaava puhetapa, jossa onnistuneen pedagogiikan esteiksi tuotettiin muun muassa aika ja henkilöstöresurssit.

Johtopäätökset

Tutkimustulosten perusteella alle kolmivuotiaiden ryhmissä työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat merkityksellistivät erityisesti lapsen yksilöllistä ja lämmintä kohtaamista sekä spontaania lapsilähtöistä toimintaa. Karvin laadun prosessitekijöiden näkökulmasta alle kolmivuotiaiden pedagogiikassa on kuitenkin yhä kehitettävää esimerkiksi lasten keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistamisessa sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden oppimisen sisältöjen toteuttamisessa. Hivenen huolestuttava tutkimuslöydös oli tavoitteellisuuden puute opettajien onnistunutta pedagogiikkaa kuvaavassa puheessa. Tulokset herättivät pohtimaan, onko lapsen osallisuutta tukeva oppimiskäsitys tulkittu virheellisesti varhaiskasvatuksessa, sekä miten varhaiskasvatusuunnitelman perusteiden oppimisen sisällöt toteutuvat alle kolmivuotiaiden varhaiskasvatuksessa.

 

Milla Inkinen

”Edes hieno aikuislähtöinen toiminta ei ole niin tärkeää kuin sensitiivinen aikuinen”. Laadukas pedagogiikka alle kolmivuotiaiden ryhmissä työskentelevien opettajien kertomuksissa.

Moninaisuuden tavanomaisuus – lasten kuvakirjat uudistavat käsityksiä ihmisyydestä

Tutkimuksen tausta

Lastenkirjallisuus on tärkeä osa varhaiskasvatuksen arkea. Sen arvo tunnustetaan niin kasvatuksellisena ja opetuksellisena työkaluna kuin taiteellisena elämyksenäkin. Joskus lapset vain kuluttavat aikaa kirjojen parissa. Myös lepohetkiin kuuluu kiinteästi kirjojen lukeminen. Lastenkirjallisuuden monipuolista käyttöä edellyttävät varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen velvoittavat asiakirjat Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteet (2018) sekä Esiopetuksen suunnitelman perusteet (2014). Kuitenkaan lastenkirjojen välittämä ihmiskuva ei aina vastaa niiden lukijoiden moninaisuutta ja sitä todellisuutta, jossa nykypäivän lapset ja perheet elävät. Miten lapsi voi tuntea olevansa osa ryhmää tai yhteiskuntaa, jos hän ei näe kuvaansa ja saa samaistumisen kokemuksia lastenkulttuurista? Kirjallisuuden voima on valtava. Kirjojen voi sanoa avaavan uusia maailmoja, opettavan, kasvattavan, viihdyttävän ja jopa voimaannuttavan. Millaista kuvaa ihmisyydestä viimeisten parinkymmenen vuoden aikana julkaistuissa lasten kuvakirjoissa siis on tarjolla? Kuvataanko moninaisuutta tavallisena osana lasten elämää vai kenties vain eroavaisuuksien kautta, etnosentrisesti ja vastakkainasetteluja vahvistaen?

Tutkimustehtävä ja -menetelmät

Tutkimustehtävänäni oli kuvata ja selittää kymmenen 2012–2021 julkaistun lasten kuvakirjan tarjoamaa kuvaa moninaisuudesta. Aineistoon kuuluivat teokset Hurja Maija (Hulkko, J. & Nygård, M. 2019), Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat (Kanto, A. & Katto, N. 2012), Kielo loikoilee (Katajavuori, R. & Ruohonen, H. 2020), Prinsessa Pikkiriikki (Lampela, H. & Reittu, N. 2016), Tuikku ja pimeän mörkö (Lestelä, J. 2020), Veikko ja Veikko (Nuotio, A., Nuotio, E. & Louhi, K. 2012), Onni-poika saa uuden ystävän (Pelliccioni, S. 2012), Päiväkoti Heippakamu: Hung ja pantteripako (Salmi, V. & Warsta, E. 2020), Sulon ja Elsin uudet naapurit (Silvander-Rosti, S. & Sarell, N. 2021) sekä Poika ja hame (Toivola, J. & Obele, S.2020). Tarkastelin aineistoa poststrukturalistisen feministisen diskurssianalyysin keinoin ja tutkin erityisesti toimijuutta ja valta-asetelmia. Käsitin moninaisuuden eri kategoriat, kuten ”rodun”, kansalaisuuden, sukupuolen, terveydentilan, vammaisuuden ja vammattomuuden sosiaalisesti rakentuvina ilmiöinä ja tutkin niitä intersektionaalisesti, eli syrjintää tuottavien erojen niveltyneisyyden huomioon ottaen. Tätä taustaa vasten pohdin, miten moninaisuutta esitettiin, miten totuttuja käsityksiä kategorioista myötäiltiin ja miten niitä haastettiin.

Tutkimustulokset

Tutkituissa lasten kuvakirjoissa moninaisuutta esitettiin pääasiassa hyvin tavanomaisena ilmiönä. Kirjan aihe saattoi olla mikä tahansa, jolloin moninaisuus jäi katsojan/lukijan tulkittavaksi, eikä sitä erityisesti alleviivattu. Osassa kirjoista keskiöön oli nostettu yleensä marginaaliin asetettu henkilö, kuten ruskea, queer tai vammainen lapsi. Myös vanhus esitettiin yhden kirjan toisena päähenkilönä. Tällaisissa teoksissa teoksen olemassaolon voi nähdä aktivismina. Yhdessä tutkitussa teoksessa käsitys sukupuolesta oli tulkittavissa moderniksi, jopa queeriksi, mutta toisaalta myös päinvastainen tulkinta oli mahdollinen, sillä teoksessa käytettiin tehokeinona satiiria ja voimakasta kärjistystä. Kaiken kaikkiaan teoksista erottui erityisesti kolme diskurssia, jotka olivat 1) lapset totuttujen käsitysten haastajina, 2) moninaisuus tavanomaisena yhteiskunnan tilana sekä 3) tasa-arvovaatimus: jokainen saa olla juuri sellainen kuin on. Teoksista erottuneet kolme diskurssia vahvistavat käsitystä moninaisuudesta tavanomaisena yhteiskunnan ilmiönä, mutta myös tavoiteltavana yhteiskunnan tilana. Näin ollen tutkimustulokset ovat linjassa myös aiempien lastenkirjojen moninaisuuden tutkimusten tulosten kanssa.

Lopuksi

Tasa-arvon vaatimus on läsnä kaikissa varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavissa laeissa ja asiakirjoissa. Representaatioiden ja diskurssien tutkiminen on tärkeää, sillä vain tutkimalla kulttuurin piileviä merkityksiä, valta-asetelmia ja rooleja voidaan tehdä eriarvoistavia rakenteita tai käytäntöjä näkyviksi. Kriittisellä diskurssintutkimuksella voidaan myös saada aikaan muutosta. Lastenkulttuuri onkin aitiopaikalla tekemässä maailmasta tasa-arvoisempaa paikkaa. Tutkimuksestani voi olla hyötyä niin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työntekijöille kuin muille lasten parissa työskenteleville sekä lasten perheille. Täyttämällä päiväkodin tai kodin kirjahylly monenlaisilla kuvauksilla ihmisyydestä voidaan edesauttaa yhä useampaa lasta tuntemaan itsensä tärkeäksi osaksi yhteiskuntaa – omana itsenään.

 

Jenny Lilja

”Jokaisen pitää saada olla juuri sellainen kuin on ja
PISTE.” Moninaisuus moderneissa lasten kuvakirjoissa.

Haluttuja tulevaisuuden osaajia vaiko itsekkäitä vapaamatkustajia? Tarkastelussa koulutusperäinen maahanmuutto ja kansainväliset opiskelijat kantaa ottavissa kirjoituksissa

 

Aihe ja menetelmät

Koulutusperäisen maahanmuuton edistäminen on lähivuosina saanut lisää jalansijaa julkisessa keskustelussa. Vaikka maahanmuutto on ollut pitkään suosittu aihe diskurssitutkimuksessa, koulutusperäistä maahanmuuttoa ei ole juurikaan aiemmin tutkittu ainakaan diskurssianalyysin näkökulmasta. Tutkimukseni tarkastelee sitä, miten koulutusperäinen maahanmuutto rakentuu diskursiivisesti siihen kantaa ottavissa kirjoituksissa ja millaisia subjektipositioita ulkomaalaisille korkeakouluopiskelijoille niissä tarjoutuu.

Tutkimusaineisto koostui 43:sta koulutusperäistä maahanmuuttoa ja ulkomaalaisia korkeakouluopiskelijoita käsittelevistä kantaa ottavista kirjoituksista. Kirjoitusten julkaisuajankohta sijoittui aikavälille 2012–2020. Aineistoon valituissa kirjoituksissa argumentoitiin tai pohdittiin koulutusperäisen maahanmuuton ja ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden merkitystä Suomelle. Aineistosta tehtyjä havaintoja tarkasteltiin suhteessa uusliberalismin eetokseen sekä uusliberalistisen koulutuspolitiikan tuottaman tavoiteltavan ihannesubjektiuden kautta. Aineiston analyysin metodologisena työkaluna sovellettiin diskurssianalyysiä.

Tulokset ja niiden pohdintaa

Aineistosta nousi esiin kolme diskurssia: ”Hyvinvointia ja kilpailukykyä – ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat Suomen tulevaisuuden avaintekijöinä”, ”Suomeen tulevat korkeakouluopiskelijat uhkana” sekä ”Koulutusperäinen maahanmuutto yksilön projektina”. Diskursseissa oli uhkaan liittyvää diskurssia lukuunottamatta uusliberalistisia vivahteita, etenkin diskurssissa ”Koulutusperäinen maahanmuutto yksilön projektina” koulutusta merkityksellistettiin uusliberalistisen ajattelutavan mukaisesti palveluna, jonka asiakas opiskelija on. Myös uusliberalistinen käsitys koulutuksen välinearvosta korostui. Uusliberalismi ei tässä tutkielmassa kuitenkaan ollut täydellinen ja kaikkea selittävä teoreettinen viitekehys, sillä se ei esimerkiksi istunut kovin hyvin uhkiin liittyvää diskurssia tarkastellessa. Uusliberalismi toimi kuitenkin hyvin tarkastellessa niitä diskursseja, joissa koulutusperäiseen maahanmuuttoon suhtauduttiin positiivisesti. Maahanmuuton kontekstissa esimerkiksi postkolonialistisen ja poststrukturalistisen teoriasuuntauksen avulla olisi voinut saada hyvin erilaisia näkökulmia irti.

Ulkomaalaisille korkeakouluopiskelijoille tarjoutui kirjoituksissa neljä eri subjektipositiota, joita olivat kansainvälisen, halutun osaajan subjektipositio, taloustalkoisiin osallistujan subjektipositio, järjestelmän hyväksikäyttäjän subjektipositio sekä omaa koulutuspääomaansa aktiivisesti rakentavan yksilön subjektipositio. Näistä muut positiot järjestelmän hyväksikäyttäjän positiota lukuunottamatta tuntuivat heijastavan hyvin uusliberalistista ihanneyksilön käsitystä. Myös tämä havainto peräänkuuluttaa sitä, että uusliberalismi ei ole tässä tutkimuksessa toiminut täydellisenä viitekehyksenä, ja myös muita valintoja olisi voinut tehdä. Tutkimus ei anna vastausta sille, hyväksyvätkö Suomeen tulevat opiskelijat näitä heille tarjottuja positioita vai vastustavatko he niitä. Tämä olisi kiinnostava lisätutkimuksen aihe, johon voisi tarttua esimerkiksi haastattelemalla Suomessa asuvia ulkomaalaisia opiskelijoita.

Tutkimuksen merkitys

Tutkimukseni on ollut mielestäni hyödyllinen kartoitus niistä odotuksista, mitä suomalainen yhteiskunta asettaa Suomeen tuleville ulkomaalaisille opiskelijoille. Tutkimukseni maailmaa parantava vaikutus on toivottavasti se, että koulutusperäiseen maahanmuuttoon liittyvä keskustelu saa sen myötä lisää kriittisiä seuraajia. Toivon tutkimukseni myötä useampien kiinnostuvan ulkomaalaisten opiskelijoiden tutkimuksesta, sillä heistä on tällä hetkellä harmillisen vähän tutkimusta.

Kristiina Hollström

”Suomella ei ole varaa menettää näitä osaajia” Diskurssianalyysi koulutusperäiseen maahanmuuttoon kantaa ottavista kirjoituksista