Luovaa oppimista alkuopetuksen teknologiakasvatuksessa teknologiaulottuvuuksien jäsentämänä

Tutkimuksen tausta ja tarkoitus

Luovuus oppimisen välineenä ja teknologian ymmärtäminen ovat nykyisen perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisten tulevaisuuden taitojen tärkeimpiä sisältöjä (Opetushallitus, 2014). Luovuuden ja teknologian korostuminen on seurausta teknologian monimuotoisesta yleistymisestä, jonka  myötä teknologiaa esiintyy arjessa varhaisesta iästä alkaen. Tukeaksemme kestävää tulevaisuutta, tulee teknologiaa opettaa oppia ymmärtämään sekä soveltamaan omassa toiminnassa luovuuden ja innovatiivisuuden työkaluna. Suomen perusopetuksessa luovaa teknologian hyödyntämistä opetetaan teknologiakasvatuksen avulla.

Ensimmäisillä vuosiluokilla aloitetun luovan teknologiakasvatuksen on todettu edesauttavan luovaa toimintaa ja teknologian luovaa hyödyntämistä myös aikuisuudessa. Teknologian luovaa hyödyntämistä on kuitenkin tutkittu vasta vähän pienillä oppilailla. Tämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää alkuopetuksen luovan teknologiakasvatuksen luonnetta  ja luovuuden merkitystä pienten oppilaiden teknologiakasvatuksessa. Luovan teknologiakasvatuksen jäsentämiseen hyödynnettiin luovan oppimisen teknologiaulottuvuuksia.  Luovan teknologiakasvatuksen näyttäytymistä ja teknologiaulottuvuuksien ilmenemistä tarkasteltiin monialaisen Tämä Toimii! –teknologiakasvatusprojektin avulla. Tämä Toimii! –teknologiakasvatusprojekti on Teknologiateollisuuden (2020) kehittämä luova teknologiakasvatuskokonaisuus ensimmäisille vuosiluokille.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen kohteena oli keskisuuren kaupungin keskisuuren koulun yksi ensimmäinen luokka, jonka oppilaat ja opettajat osallistuivat Tämä Toimii! –teknologiakasvatusprojektiin. Teknologiakasvatusprojekti toteutettiin oppilaiden käsityötuntien aikana, kerran viikossa yhdeksän viikon ajan. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa aineisto kerättiin Tämä Toimii! –kokonaisuuden aikana hyödyntämällä videointia ja tutkijan suoraa havainnointia, sekä tuettiin opettajan muistiinpanoilla. Kerätty aineisto analysoitiin kokonaisuudessaan hyödyntämällä sähköistä Atlas.ti laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysiohjelmaa, joka on tarkoitettu testi-, video-, ääni- ja kuva –aineiston analyysiin. Tutkimuksen videoaineisto avattiin räsymattoanalyysin ja monitasoisen videoanalyysin avulla.

Tutkimustulokset

Tutkimustuloksista ilmenee luovan Tämä Toimii! –teknologiakasvatusprojektin näyttäytyminen tutkimukseen osallistuneen oppilasryhmän kohdalla, sekä teknologiaulottuvuuksien esiintyminen kokonaisuuden aikana.  Tämä toimii! -kokonaisuuden aikana ensimmäisen luokan oppilaat pääsivät tutkimaan tiedettä, materiaaleja ja rakenteita, valmistusprosessin ja tuotteiden taustoja, luomaan luovaa suunnittelua ja tekemistä, sekä toteuttamaan ongelmanratkaisua eri teemojen kautta. Tämä toimii! -kokonaisuus piti sisällään laajasti erilaista luovaa teknologista toimintaa ja teknologista tietoutta opettavaa ja kehittävää toimintaa, mutta myös opetti kasvamaan ihmisenä ja ryhmän jäsenenä. Oppilaiden luovuuden ja mielikuvituksen tukeminen edisti oppilaiden persoonallisuuden kehittymistä ja edesauttoi oppimista. Teknologiaulottuvuudet olivat vahvasti läsnä kokonaisuuden aikana. Tuloksien perusteella voidaan todeta luovan oppimisen ja teknologiakasvatuksen yhdessä tukeneen kokonaisvaltaisesti alkuopetuksen oppimiselle asetettuja tavoitteita.

 

Annmari Holopainen

Luova teknologiakasvatus ensimmäisellä luokalla -Tämä toimii! oppimiskokonaisuus ja sen teknologiaulottuvuudet

Lähteet:

Opetushallitus (2014) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Helsinki.

Teknologiateollisuus (2020) Tämä toimii! -teknologiakasvatusprojekti ekaluokkalaisille. Helsinki.