OAJ:n työttömyyskassan jäseneksi sähköisesti

TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI NYT SÄHKÖISELLÄ LOMAKKEELLA

Opettajien työttömyyskassaan voi nyt liittyä sähköisellä lomakkeella SOOLin nettisivuilla. Aikaisemman käytännön mukaan lomakkeeseen vaadittiin hakijan allekirjoitus ja se tuli lähettää SOOLin toimistolle postitse. Työttömyyskassaan voi SOOLin kautta liittyä lyhyenkin opetus- ja kasvatusalan sijaisuuden perusteella, jolloin jo opiskeluaikaiset työsuhteet kartuttavat tulevaa työttömyysturvaa.

Sähköinen lomake helpottaa ja nopeuttaa työttömyyskassan jäsenhakemuksen tekemistä ja siitä on etua varsinkin silloin, kun liittymisen perusteena on erittäin lyhyt sijaisuus. Työttömyyskassan jäseneksi voi päästä vain voimassaolevan palkallisen työsuhteen perusteella eikä työsuhteen päättymisen jälkeen saapunutta hakemusta voida hyväksyä. Kaikkia työttömyyskassoja koskevien määräysten mukaan jäsenyyden ja samalla työssäoloehdon kertymisen alkamispäiväksi voidaan merkitä aikaisintaan se päivämäärä, jolloin jäsenhakemus on vastaanotettu.

Työttömyyskassaan liittyvä ohjeistus ja sähköinen hakemuslomake SOOLin sivuilla:
http://www.sool.fi/jasenelle/tyottomyyskassa/

Kenestä vuoden 2012 opeopiskelija?

LÖYTYYKÖ VUODEN 2012 OPETTAJAKSI OPISKELEVA TEIDÄN AINEJÄRJESTÖSTÄNNE?

Löytyykö opiskelijajoukostanne innokas, sanavalmis ideoija, ikuinen
ilopilleri tai ammatti-identiteettinsä löytänyt sankari? SOOLin
hallitus valitsee vuoden 2012 opettajaksi opiskelevan
jäsenyhdistyksiltä saatujen esitysten perusteella. Vuoden opettajaksi
opiskeleva palkitaan SOOLin liittokokouksessa huhtikuussa
henkilökohtaisesti ja häntä esittäneelle jäsenyhdistykselle
luovutetaan kiertopalkinto.

SOOL HAKEE OPINTOIHINSA JA OMAN AMMATTI-IDENTITEETTINSÄ KEHITTÄMISEEN
SITOUTUNUTTA SANAVALMISTA HENKILÖÄ

Vuoden opettajaksi opiskelevan valintaa ei ole rajattu mihinkään
koulutusalaan, vaan hän voi olla yhtä hyvin lastentarhanopettajaksi
kuin ammattioppilaitoksen opinto-ohjaajaksi opiskeleva.

Vuoden opettajaksi opiskelevan tulee olla SOOLin jäsen, mutta häneltä
ei edellytetä aktiivisuutta ainejärjestö- tai
ylioppilaskuntatoiminnassa tai osallistumista SOOLin tapahtumiin. Sen
sijaan hänellä pitää olla intoa ja halua toimia opettajana
valmistumisensa jälkeen.

Tarkempia kriteerejä palkinnon saajille ei ole määritelty, mutta
vuosittain on palkittu opiskelijoita, jotka ovat omalla esimerkillään
kannustaneet muita toimimaan oman opettajuutensa eteen tai jotka ovat
toimineet heikkoinakin hetkinä suurta kunnioitusta herättävästi ja
joista huokuu tulevaisuuden opettajuus. Valittuja on voitu hyödyntää
SOOLin toiminnassa: esimerkiksi vuoden 2011 opettajaksi opiskeleva
kävi luennoimassa syksyn järjestökurssilla.

Vuoden opeopiskelijat kautta aikojen:
http://www.sool.fi/sool/vuoden-opeopiskelija/vuoden-opeopiskelijat-kautta-aik/

Jäsenyhdistyksen esityksestä tulisi ilmetä seuraavat asiat:

. Miksi juuri kyseinen henkilö olisi sopiva saamaan vuoden 2012
opettajaksi opiskelevan tittelin?
. Millaista opettajakuvaa hän viestii toiminnallaan?
. Millainen opettajapersoona hän on?
. Muut perustelut

Nyt on aika ehdottaa SOOLille ansioituneita opettajaopiskelijoita!
Potentiaalisia ehdokkaita löytyy jokaisesta jäsenyhdistyksestä, joten
rohkeasti hakemaan. Myöntämisperusteena käytetään jäsenyhdistyksen
lähettämää hakemusta, joten panostakaa sen sisältöön ja ulkoasuun.

VALINTAPROSESSI

Valinta julkistetaan ja vuoden opeopiskelija sekä häntä esittänyt
jäsenyhdistys palkitaan liittokokouksessa Tampereella 21.4.2012.
Asianosaisille valinnasta ilmoitetaan hyvissä ajoin maaliskuun
lopulla.

Hae opettajaopintoihin!

Aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op) antavat laaja-alaisen pätevyyden toimia opettajana eri kouluasteilla. Pätevyyden suorittanut voi opettaa peruskoulussa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa kuten kansan-, kansalais- ja työväenopinnoissa. Pedagogisten opintojen lisäksi tarvitaan opettettavasta aineesta aineenhallintarajat täyttävä oppimäärä. Eri oppilaitoksissa on eri kelpoisuusvaatimukset.

Helsingin yliopistossaa aineenopettajaksi opiskellaan käyttäytymistietellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksessa. Opintoihin haetaan vuosittain, hakuaika päättyy maaliskuun alussa. Yliopiston nettisivuilta löytyvät tarkemmat hakemisohjeet.

Yliopistossa on kaksi eri suuntausta: perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat ja aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot. Tämä vaikuttaa käytännössä siihen, missä oppilaitoksessa opetusharjoittelut suoritetaan. Molemmat suuntaukset antavat saman laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden.

Opinnot koostuvat neljästä moduulista ja ne voi suorittaa kokonaan yhden vuoden aikana. Opinnot voi suorittaa myös osissa, esimerkiksi perusopinnot (25 op) syksyn aikana ja aineopinnot (35 op) jonakin toisena keväänä.

Käytännössä opinnot muodostuvat lähiopetuksesta, luentokursseista sekä opetusharjoitteluista. Lähiopetusjaksoilla vaaditaan läsnäoloa, joten etänä opintoja ei voi suorittaa. Kurssit pitävät sisällään yleisdidaktiikkaa, ainedidaktiikkaa, kehitys- ja oppimispsykologiaa, monikulttuurisuusopintoja, hiukan erityispedagogiikkaa ja katsauksen koululaitoksen taustaan. Lisäksi opintojen aikana suoritetaan tutkimusseminaari, jossa tehdään tutkielma jostakin opettajan työhön liittyvästä aiheesta kasvatustieteellisestä näkökulmasta.