HAOn palautekeskustelut

Pedagogisten opintojen palautekeskustelu 10.4.2018

HAOn edunvalvojat Anniina Peltonen ja Jussi Leppinen tapasivat aineenopettajakoulutuksen johtajan Jan Löfströmin ja koulutussuunnittelija Sanna-Maria Suviniemen opiskelijoilta kerätyn palautteen merkeissä. Puhuimme kattavasti palautteessa esille tulleista asioista. Isoimpana teemana käsiteltiin opetuksen kuormittavuutta ja työeroa ensimmäisen ja kolmannen periodin välillä. Kurssien ajankohtien muuttaminen on hankalaa, koska muutkin opintosuunnat käyvät kursseilla, joten niistä pitää sopia muidenkin opintopolkujen kanssa. Lisäksi halutaan säilyttää mahdollisuus suorittaa opettajan pedagogiset opinnot yhden lukuvuoden aikana. Enemmän voidaan tehdä kurssien sisäisen työmäärän säätämisessä ja aikatauluttamisessa. Esimerkiksi ensi vuoden kolmas periodi on vielä aikatauluttamatta, joten siihen pystytään reagoimaan kerätyn palautteen merkeissä. HAOn toiveena olikin, voisiko sinne järjestää pienen tauon periodin lopun ja syventävän harjoittelun väliin. Kuormittavuuteen koskevaan palautteeseen suhtauduttiinkin vakavasti.

Kurssien sekalaisuuden parantamiseksi koulutussuunnittelija vie kurssien vetäjille tietoon opiskelijanäkökulmaa eli infoa siitä, miltä eri kurssit näyttäytyvät työmäärällisesti ja sisällöllisesti opiskelijoille. Tämän tiedon avulla kurssien vetäjillä olisi helpompaa hienosäätää oman kurssin sisältöä. Tämä toivottavasti auttaa kehittämään esim. OTR-ryhmiä, joita koskeneesta kritiikistä keskusteltiin. Opiskelijoiden ehdotukseen siitä, että AIKOPE-opetukseen suuntautuvilla olisi omat OTR-ryhmät, suhtauduttiin positiivisesti. HAO halusi muutenkin painottaa opetuksessa hyviä käytäntöjä, mitä tulee esim. luentojen perumiseen. Lisäksi HAO tuo myöhemmin esiin jaoksen kokouksissa kurssien erilaiset suoritus- ja arviointitavat, joissa keskeisenä on opiskelijalle usein raskaslukuinen ja laaja tenttikirjallisuus ja epäpedagogiset monivalintatentit, joita koulutussuunnittelijakaan ei puoltanut. Tähän liittyy myös tenttien ajankohdan päättäminen mahdollisimman sopivaan ajankohtaan päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Mitä tulee opinnoista tiedottamiseen, ensi vuonna sen kanssa on helpompaa. Iso pyörä aiheutti paljon henkilöstömuutoksia, jolloin uusilla toimijoilla meni aikaa tehtävässä perehtymiseen. Pilottivuodesta kerätyt kokemukset varmasti helpottavat tiedottamista ja esimerkiksi korvaavien opintojen hyväksi lukemista. Keskustelussa nostettiin myös tärkeäksi aineenhallintarajojen selkeämpi tiedottaminen ja harjoittelupaikkojen ajoissa ilmoittaminen.

Perusharjoittelun palautekeskustelu 11.4.2018

HAOn puheenjohtaja Kaisa Väätäinen ja edunvalvojat Anniina Peltonen ja Jussi Leppinen tapasivat harjoittelukoulujen johtavaa rehtoria Tapio Lahteroa ja harjoittelukoordinaattoria Peter von Bonsdorffia perusharjoittelua koskevan palautteen merkeissä. Palautteesta heränneistä teemoista keskusteltiin kattavasti. Alkuun HAO nosti esiin harjoittelun saamia positiivisia puolia, kuten ammattitaitoiset ohjaavat opettajat, harjoittelun käytännönläheisyyttä ja harjoittelijoiden yhteishenkeä. Näistä on hyvä pitää kiinni jatkossakin.

Kritiikkiä sai erityisesti tiedottaminen, jonka saralla myönnettiin epäonnistuminen. Osasyynä tähän olivat yliopiston rakenne- ja henkilöstömuutokset. Tiedottamisen suhteen työstetään kuitenkin jatkossa parempia käytäntöjä, kuten vuosikelloa, jossa on selkeät deadlinet esim. harjoittelupaikasta tiedottamiseen. Harjoittelukorttia ollaan uudistamassa sähköiseksi. Koulu yhteisönä -seminaarien ilmoittautumisajankohtaa siirretään parempaan ajankohtaan. Ratakadulla olevan pienoisopettajanhuoneen eli Koulu yhteisönä -ryhmien kehittämistä viedään eteenpäin niin, että ainakin erityisopettajan osuutta lisätään.  Kenttäkoululaiset pyritään saamaan tähän mukaan. Tuntien seuraamisen saaminen mielekkäämmäksi oli myös puheenaiheena. Siihenkin liittyen on pilotoitu erilaisia ratkaisuja, kuten tuntien seuraamisen sitomista ryhmänohjauksiin jonkin teeman pohjalta.

Ohjauksesta harjoitteluissa puhuttiin myös. Vaikka opettajat ovat kiireisiä, niin he pyrkivät aina rauhoittamaan harjoitteluajan niin pitkälle kuin mahdollista. Kaikkea ei tietenkään voi aina luvata. Harjoittelijan ja ohjaajan välisestä vuorovaikutuksesta keskusteltiin myös. HAO piti tärkeänä avointa keskustelukulttuuria, jotta opiskelijalla on myös oikeus sanoa mielipiteensä. Ja kaikkiin ongelmatilanteisiin halutaan puuttua. Puhuttiin myös ohjauksen kannustavuudesta, joka on erityisen tärkeää ensikertalaisille luokan edessä opettaessaan. Heitäkin on harjoittelussa. Tähän liittyen ollaan suunnittelemassa ohjauksen eettisiä pelisääntöjä. Harjoitustuntien lisääminen taas ei ole yksin yliopiston päätettävissä.

Lisäksi puhuttiin opetusharjoittelun ja pedagogisten opintojen välisestä kuilusta. Opetuksesta vastaavien tahojen yhteisten työalustojen tärkeyttä korostettiin. Niillä voisi nivoa käytännön harjoitteluun kasvatustieteen teoriat mukaan. Näin opetuksen punainen lanka säilyy. Keskusteluyhteys on tärkeää myös ainelaitosten suuntaan, joissa myös tarjotaan pedagogiikan opetusta. Suuret muutokset näissä eivät kuitenkaan tapahdu välittömästi.

Harjoittelua koskevaa palautetta kiitettiin ja sitä luvattiin toimittaa eteenpäin harjoittelukoulujen neuvottelukuntaan, ravustajille sekä harjoittelukoordinaattoreille.

 

 

Posted in HAO