Viimeinen kurssikerta (24.2.2015)

Viimeisellä kurssikerralla täytyi valmistaa itse kurssilla oppimia tapoja hyödyntäen kaksiteemainen kartta. Karttakohteen sai valita itse ja aineistot piti etsiä omatoimisesti. Lähes ainoana kriteerinä oli kartalla esitettävän alueen jakautuminen 20-30 pienempään alueeseen, esimerkiksi maakuntiin, valtioihin tai muihin aluejakoihin riippuen valitun kartta-alueen koosta ja tyypistä.

Valitsin alueekseni Kiinan ja sen yleisen jaottelun pienempiin maakuntiin, kuntiin, ja autonomisiin alueisiin. Näitä provinsseja oli 34, joka oli vähän yli tehtävänannossa annetun aluemäärän, mutta koska muutamat alueet eivät itsehallinnollisista syistä saaneet teemakartoissa mitään arvoja Kiinan tilastovuosikirjassa, laski alueiden määrä teemakarttaan hieman. Karttapohja piirrettiin MapInfolla normaalin kuvatiedoston pohjalta. Kartan rajojen piirtämiseen kului aikaa, mutta prosessi oli mielestäni ihan mukava ja sitä jaksoi tehdä. Suurempia ongelmia piirtämisen kanssa ei ollut, vaan se onnistui aika helposti. Kun karttapohja (kuva 1) oli valmis, tuli ohjelmaan tuoda valittujen teemojen aineistot ja lisätä ne karttaan halutulla tavalla.

China_region_names

Kuva 1. Mapinfolla piirtämäni karttapohja Kiinan aluejaoista.

Teemojen valitseminen oli ongelmallisin vaihe ja siihen kuluikin paljon aikaa. Tuli ensin löytää sivustot, josta aineistoa voisi saada ja sen jälkeen vielä päättää kaksi teemaa käytettäväksi. Lopulta päädyin esittämään alueiden kaupungistumisastetta ja sen lisäksi ilmansaasteiden määrää kartallani (kuva 2). Ilmansaasteista valitsin taulukkotiedot savun ja pölyn mitatuista määristä. Kaupungistumisasteen esitin koropleettikartan tavoin alueellisesti neljällä arvoluokalla, jotka jaettiin luonnollista luokkajakoa käyttäen, sekä savu ja pölyarvot niiden määriä kuvaavina pisteinä.

China_Urban_pop_smoke_dust

Kuva 2. Kiinan kaupungistumisaste sekä savu- ja pölypäästöt alueittain vuonna 2013. (Lähteet: China Statistics Press)

Kartasta on nähtävissä, että alueen ei tarvitse olla kaikista kaupungistunein, jotta sen päästöt olisivat suuria. Suurimmat päästöt ovat Hebein alueella, jossa kaupungitumisaste on kuitenkin alle 52 % luokkaa. Sen lähialueilla Itä-Kiinassa päästöt ovat koko maan laajuisesti suurimpia. Vähiten taas päästöjä on Länsi-Kiinassa, poikkeuksena kuitenkin Xinjiang. Toki kartan ulkonäköön vaikuttaa paljon se, ettei savu- ja pölyarvoja ole suhteutettu alueen kokoon tai väestömäärään, vaan ne ovat absoluuttisia arvoja. Sama jakautuneisuus näkyy kaupungistumisessa, eli Itä-Kiina on kaupungistunein, erityisesti Kiinan rannikkoalueet. Kaupugistumisarvoja ei kuitenkaan näe kaikista pienistä alueista pisteiden peittäessä ne (esimerkiksi Pekingin), minkä vuoksi liitän vielä kartan (kuva 3), jossa on pelkästään esitetty kaupungistumisastetta.

China_urban_pop_region_names

Kuva 3. Kiinan kaupungistumisaste 2013 ja alueiden nimet. (Lähde: China Statistics Press)

Teemoja olisi voinut miettiä vielä tarkemmin. Lisäksi savua ja pölyä kuvaavat kuviot sijoittuivat vähän minne sattuu joillain alueilla, ja koska MapInfolla niitä ei pystynyt siirtämään, enkä löytänyt ohjeita sen tekemiseen CorelDraw-ohjelmallakaan, jouduin jättämään ne sinne minne ovatkaan sijoittautuneet. Esimerkiksi Sisä-Mongolian (Inner Mongolia) piste sijoittui jostain syystä aivan Jilinin alueen rajalle, eli ei aivan onnistunut kartta siinä mielessä.

Kurssin aikana MapInfo tuli hyvin tutuksi ja vaikka kurssin aikana uutta informaatiota ohjelman käytöstä tulikin todella paljon ja tuntui ettei mikään jää mieleen, niin loppujen lopuksi on pakko sanoa, että kyllä MapInfoa nyt paljon enemmän osaa käyttää kuin ennen kurssia. Tästä on hyvä jatkaa opettelua.

 

Lähteet:

Pohjakuva karttaan. <http://www.travelchinaguide.com/map/china_map.htm> Lainattu 24.2.2015.
China Statistics Press. China statistical yearbook 2014. <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm> Luettu 24.2.2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *