Lisätehtävä: SWOT-analyysi “Mapping America: Every City, Every Block” -paikkatietopalvelusta

Mapping America: Every City, Every Block on New York Timesin ylläpitämä paikkatietopalvelu, joka sisältää dataa USA:n demografisista ja sosioekonomisista piirteistä piirikuntatasolta (county) aina kortteliryhmistä muodostuviin yksiköihin (census tract) asti. Palvelussa voi valita tarkasteluun yhden karttateeman kerrallaan, ja tarkasteltavien yksiköiden koko muuttuu lähemmäs tai kauemmas zoomatessa. Karttakategorioita on yhteensä neljä, ja jokaisen kategorian alla on useampia erikseen tarkasteltavia teemoja.

SWOT-analyysi on menetelmä, jolla arvioidaan tutkittavan tahon (kuten yrityksen tai palvelun) sekä sisäisiä että ulkoisia heikkouksia ja vahvuuksia. Käsite SWOT on lyhenne sanoista Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Analyysissä näistä sanoista muodostetaan nelikenttä, johon arviot kultakin osa-alueelta syötetään. SWOT on siis hyvin yksinkertainen mutta käytännöllinen työkalu stategisessa ongelmien ja vahvuuksien tunnistamisessa, ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi yrityksen toiminnan yleisluontoiseen analysointiin ja kehittämisideointiin.

SWOT-analyysi Every City, Every Block -paikkatietopalvelusta

Sisäiset vahvuudet:

 • Data on avointa, ja palveluun ja sen tietoihin pääsevät käsiksi kaikki tietokoneelliset ja internet-yhteydelliset heput.
 • Sovellus on helppokäyttöinen ja kartat selkeitä ja helppolukuisia.
 • Alueellisten erojen tarkastelussa karttapalvelu on avointa tilastotietokantaa käytännöllisempi, havainnollistavampi ja houkuttelevampi.
 • Sivuston kartat sisältävät tietoa suhteellisen kattavasti mm. etnisyyteen, tulotasoon ja alueiden rahalliseen arvostukseen liittyvistä teemoista.
 • Tietoa on tarjolla monella tasolla: palvelun karttoja voi tarkastella joko piirikunta- tai kortteliryhmätasolla zoomauksesta riippuen.
 • Hiiren osoittimella saa myös paikkakohtaista, eksaktia tilastotietoa alueyksiköistä zoomauksen asteesta riippuen joko piirikunta- tai kortteliryhmätasolla. Esimerkiksi asuntojen vuokrien mediaanihintoja ja muutosprosentteja tai eri tuloluokkien prosentuaalisia osuuksia voi tarkastella eri kokoisilla alueyksiköillä muuttamalla zoomausta ja siirtämällä osoitinta sen alueen päälle, jolta numerotietoa halutaan. Näin legenda on onnistuttu perinteisen, sivussa näkyvän legendan lisäksi upottamaan karttaan tyylikkäästi ja käytännöllisesti.
 • Sivuston visuaalinen ilme on tyylikäs ja houkutteleva.

Sisäiset heikkoudet:

 • Käyttäjä ei voi itse hallita layereita ja tehdä päällekkäistarkasteluja tai valikoida esitettäviä muuttujia, vaan kartat ovat palvelussa valmiiksi visualisoituina ja yksittäin tarkasteltavina. Lisäksi suurin osa muuttujista on sidottu yhteen esitystapaan, eikä käyttäjä voi itse valikoida muuttujan osalta, esitetäänkö se esim. koropleettikarttana vai pistekarttana.Tämä rajoittaa palvelun käyttömahdollisuuksia huomattavasti.
 • Datan määrä on kokonaisuudessaan vähäistä ja tarkasteltavia teemoja on tarjolla vain vähän.
 • Tiedot perustuvat alueilta otettuihin ja otannan mukaan yleistettyihin näytteisiin, eli tietojen luotettavuus on hieman kyseenalainen. Katsoja kuitenkin erehtynee helposti luulemaan tietoa eksaktiksi, sillä esimerkiksi rotuun liittyvissä pistekartoissa tieto on esitetty hämmästyttävänkin yksityiskohtaisesti.
 • Esitetyn tiedon tarkkuus vaihtelee karttaesitysten sisällä: osa kortteliryhmistä on huomattavasti toisia kortteliryhmiä suurempia, ja varsinkin pienemmistä kaupungeista tietoa on tarjolla huomattavasti vähemmän kuin suuremmista kaupungeista.
 • Koska tieto on sidottu kiinteästi karttoihin eikä varsinaisia tilastoja ole palvelussa saatavilla, aineistoa ei voi tarkastella taulukkotasolla. Käyttäjä ei siis voi itse tehdä tilastollisia, laskennallisia analyysejä palvelun pohjana olevista tietokannoista.
 • Tieto soveltuu huonosti tutkimuskäyttöön juurikin sen arvioihin perustuvan luonteen sekä kopiointimahdollisuuksien puuttumisen takia.

Ulkoiset mahdollisuudet:

 • Palvelu on hyvällä pohjalla ja nimekkään tahon ylläpitämä, ja kehittämällä siitä voisi helposti saada kattavan ja monipuolisen. Tämä lisäisi varmasti palvelun kysyntää kansainvälisestikin.
 • Kysyntä tämäntyyppisille sovelluksille on jo valmiiksi laajaa ja nopeasti kasvavaa, joten kasvumahdollisuuksia löytynee.
 • Yrittäjälle tai yksityishenkilölle palvelu tarjoaa oivallisen työkalun esim. toimipaikan tai asuinpaikan valintaan liittyvissä kysymyksissä, ja lisäksi palvelusta hyötyvät toimittajat, opettajat, mainostajat, asuntosijoittajat ja yhteiskunnalliset vaikuttajat.
 • Opetuskäytössä palvelu olisi suorastaan oivallinen, jos sitä vielä kehitettäisiin.

Ulkoiset uhat:

 • Avoimesti saatavilla oleva rotuja ja tuloluokkia koskeva data saattaa kiihdyttää alueiden segregaatiota, kun ihmiset pääsevät helposti ja keskitetysti arvioimaan eri alueiden sosiodemografisia piirteitä.
 • Kartoilta tehdyt päätelmät voivat johtaa joidenkin alueiden maineen heikkenemiseen, mikä kurjistaa alueen asemaa entisestään.
 • Ihmisten yksityisyydensuoja kärsii, kun tietoa on saatavilla jopa korttelikohtaisesti.
 • Palvelua voidaan käyttää myös rikollisiin tarkoituksiin. (Esim. rikkaiden asuntoihin kohdistuvat asuntomurrot.)
 • Viharikokset ja terrorismi saattavat lisääntyä palvelun avoimuuden myötä. Karttapalvelussa esitetään useiden etnisten- ja vähemmistöryhmien (esimerkiksi homoseksuaalien) osuuksia väestöstä jopa korttelitasolla, mikä saattaa olla uhka joidenkin vähemmistöryhmien turvallisuudelle.
 • Asuntojen arvoon ja vuokrahintoihin liittyvä avoimesti saatavilla oleva tieto saattaa kiihdyttää asuntojen hintakuplan syntymistä alueilla, joille on jo valmiiksi paljon kysyntää. Kiinteistöjen keskimääräinen arvonmuutos on esitetty eri asuinalueilla jopa korttelitasolla, mikä voi lisätä spekulaatiota ja kasvattaa kalliiden asuinalueiden sijoituskysyntää.

Verrattuna suomalaisiin avoimiin tilasto- ja paikkatietopalveluihin tiedon määrä on vähäisempää ja yleistetympää mutta helpommin saatavilla. Mielestäni on järkevää, että osoitekohtainen tilastodata ei ole kaikkien saatavilla, sillä ihmisten yksityisyyttä tulee suojata. Yleistetty, esimerkiksi kunta- tai pienaluetasoinen väestöllisiä muuttujia kuvaava paikkatietopalvelu olisi kuitenkin tilastokeskuksen taulukkomuotoisen vapaan tilastodatan rinnalle loistava lisä.

Lähteet:

New York Times (2014). Mapping America: Every City, Every Block. <http://projects.nytimes.com/census/2010/explorer> Viitattu 2.3.2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *