Oppiminen: Historiahemmon tiekartta

Kuten jokainen itselleen rehellinen, keskisuurissa organisaatioissa työskennellyt tai elämäänsä muuten vain viettänyt tietää: elämä ei ole prosessikaavio tai nelikenttä. Kaavioilla, malleilla ja pelkistyksillä on kuitenkin tärkeä paikkansa erilaisten ilmiöiden kartoittamisella, selittämisellä ja ymmärtämisellä. Tieteenfilosofisesti asennetta, jossa mallien ei katsota vastaavan suoraan oletettua olemassa olevaa maailmaa, kutsutaan antirealismiksi tai instrumentalismiksi.

Menemättä sen koommin tähän tieteellisen selittämisen keskusteluun, ajattelin tehdä nyt jotain poikkeuksellista: heittäydyn hetkeksi kaavio-orientoituneeksi instrumentalistiksi historianoppimisen ja tutkimisen oppimiskierrettä pohtiakseni.

Kokonaisvaltaisia oppijoita on yhtä monta kuin ihmisiäkin, omine ainutlaatuisine elämänkouluineen ja temperamentteineen. Siksi niin opiskelijoilla kuin tutkijoillakin on eri tapoja selittää sitä, ”miten” ja ”miksi” he oppivat niin kuin oppivat – tai miten päätyvät lopulta maailmankuvissaan sellaisiin orientaatioihin kuin päätyvät.

Oheinen kaavio ei yritä selittää eikä ymmärtää tätä oppijuuksien moninaisuutta eikä ota kantaa pedagogisiin kysymyksiin. Sen sijaan se antaa yhden näkökulman reflektiotaitojen kehittämiselle. Kaaviota käyttämällä voi kysyä itseltään: mitä osatavoitteita haluan asettaa oppimiselleni ja vastaavasti mitä näistä tavoitteista seurasi? Tällaiset kysymykset ovat mielestäni välttämättömiä, mikäli haluaa ottaa oman oppimisensa vakavasti iästä ja taustasta riippumatta.

Tarkastellaan kaavion rakennetta:

Kuten huomataan, kaavio jakautuu useisiin erilaisiin vastinpareihin. Suoraan horisontaalisesti ääripäissä ovat historiatieteiden erikoistutkimukset ja yleisesitykset. Vertikaalisesti taasen vastinpareina ovat ruohonjuuritason tutkimustaidot, kuten kirjoittaminen, tilastomatematiikka, kielitaidot ja toisessa päässä taas tieteenfilosofia (meidän alalla usein ”historian teoria”).

Nuolet kulkevat tämän lisäksi myös viistosti ylös ja alas. Tämä tarkoittaa sitä, että niin tutkimustaidot kuin tieteenfilosofinen keskustelukin voi jakautua niin erityisempiin kuin yleisimpiinkin materiaaleihin.

Tätä kaaviota purkaaksemme tarkastellaan tarkemmin ilmansuuntia erikseen.

1. Erikoistutkimukset ja yleisesitykset

Jokainen ”historiahemmo” (tekninen käsite tässä) kohtaa oppimisprosessissaan niin laajoja kokonaisuuksia käsitteleviä synteesejä kuin hyvin erityisiin kysymyksiin uppoutuvia erityistutkimuksia. Olennaista on se, että niiden paikkaa ja merkitystä osaa kartoittaa jatkuvasti omassa oppimisessaan.

Erityiskysymyksistä nousee yleisempiä pohdintoja, joita taas peilaa yleisesitysten tasolla. Jokaiselle oppijalle ”yleinen” ja ”erityinen” määrittyy tietenkin yksilöllisesti, omista intresseistä tai hänelle asetetuista vaatimuksista käsin: ”Mistä haluan oppia? Mitä minulta odotetaan?”

Esimerkiksi itselleni merkityksellinen yleisteos on ollut Jonathan Israelin ”Dutch Primacy in the World Trade”. Toisessa päässä taas on merkitykselliset erikoistutkimukset, kuten tutkimusartikkelit alankomaalaisten 1600-luvun viljakaupasta Amsterdamin ja Danzigin välillä.

2. Raaka metodologia/tutkimustaidot ja tieteenfilosofia/metateoria

Jotta näitä tutkimuksia voisi hyödyntää omassa oppimisessa ja tutkimuksessa, on harjaannuttava vertikaalisen janan taidoissa. Näitä ovat sekä raa’an puurtamisen kautta tulevat tutkimustaidot, kuten tilastotieteiden hallinta, kielitaidot ja taas toisaalta oman alan tieteenfilosofinen keskustelu (historian teoria ja historiatieteiden teoreettinen keskustelu).

Otan jälleen esimerkin omasta elämänkoulustani, jonka tunnen toistaiseksi parhaiten. Ilman tiettyjä kielitaitoja en saavuta omille tutkimusintresseilleni tärkeitä tutkimusartikkeleita: usein täytyy osata saksaa, ruotsia ja hollantia. Tämä on oma valintani. Muut muodostavat omat tutkimus- ja oppimispreferenssinsä. Toisille on tärkeämpää osata kattavasti derivointia ja hyödyntää tilastotieteen menetelmiä syvällisesti. Kaikki jäämme aina dilentanteiksi joillain aloilla. Yhteistyöllä voimme yhdessä saavuttaa synteesejä.

3. Viistoon sojottavat nuolet

Niin erikoistutkimukset kuin yleisesityksetkin asettuvat vastaavasti aina johonkin tutkimustraditioon ja laajemmin tieteenfilosofiseen orientaatioon. Tätä tarkoittavat nuolet, jotka kulkevat yleisesityksistä ja erityistutkimuksista kohti tieteenfilosofiaa (tai erilaisia teoreettisia keskusteluja).

Jana epäonnistuu tässä vaiheessa tehtävässään sikäli, että jokaisella tutkimustaidolla on tietenkin myös tieteenfilosofinen ulottuvuutensa, siis teoreettinen orientaatio – ja toisin päin (ei siis ole mitään ääripäätä). Mutta ei anneta tämän seikan pilata hyvää mallia. Ajatellaan kuten ehta ääri-instrumentalisti.

Nämä puutteet tiedostaen voidaan ajatella, että myös tutkijan taidot voidaan jakaa ”yleisempään” ja ”erityisempään”. Esimerkiksi tilastotieteen perusteet voidaan asettaa tässä yleisempiin taitoihin ja historiallisten aikasarjojen hyödyntäminen omissa harjoitustöissä asettuu viistosti kohti erikoistutkimuksia.

Yleisiin taitoihin voi myös laskea yön pikkutunteina saadut ohjeet vanhemmilta kollegoilta: ”Älä tee kuten minä aikoinaan!”. Kielitaitojen osalta vaihto-oppilasvuotena ”kahviloissa” opittu yleinen nykysaksa edesauttaa spesifeiden historiallisten germaanisten kielivariaatioiden haltuunottoa, ja niin edelleen.

Mikä on kaavion lopullinen tarkoitus?

Kaavion tarkoitus ei ole toimia fundamentalistin metodologialla: ”Raamatulla/Kaaviolla päähän!”. Pikemminkin tällaisella mallilla voi luoda itselleen ymmärrystä ja tiekartan siitä, mitä kaikkea monipuolinen oppiminen omalla tieteenalalla tarkoittaa. Tätä kautta on mahdollista luoda itselleen isompia tavoitteita, jotka jakautuvat mielekkäisiin osatavoitteisiin.

Itse hyödynnän oheista kaaviota siten, että pyrin joka viikon alussa miettimään mitä teen edistääkseni jotain suurempaa tavoitetta (esimerkiksi tutkimusluvun käsikirjoituksen loppuunsaattaminen). Näin muodostan osatavoitteita, jotka asettuvat oheisella janalla aina tiettyihin kategorioihin. Hyvä työ- tai opiskeluviikko on aina lisännyt ammattitaitoa jollain kaavion osa-alueella, pienin askelin.

Korostettakoon nyt vielä kerran: elämä ei kuitenkaan ole kaavio eikä omaa inhimillistä käyttäytymistä pidä väkisin survoa mihinkään sapluunoihin. Olen kuitenkin vakuuttunut, että lähes kaikki ihmiset tarvitsevat karttoja, jotta voivat kulkea jonnekin. Ilmansuunnan, maaston ja reitin päätämme tietenkin lopulta itse tai ainakin siinä yhteisössä, johon kuulumme. Tähän kaaviot ja mallit voivat tuoda helpotusta.

Oppiminen: Miten päästä sisälle 1600-luvun virkakieleen?

Useimmat vanhempien aikojen tutkimusta aloittelevat ja vähän pidemmällekin harjaantuneet tuskailevat historiallisten tekstien kääntämisen kanssa. Paleografian jonkinasteinen haltuunotto on tietenkin ensimmäinen askel, mutta tämän jälkeen vasta-alkaja törmää polveilevaan virkakieleen, jossa tekstin varsinainen ydin hukkuu jonnekin kaunopuheisten titteleiden, loputtomien pitkien virkkeiden ja kappalejakojen sekaan.

Onneksi saatavilla on oppaita käsialojen ja kirjeiden tulkinnan maailmaan, kuten Anneli Mäkelä-Ylitalon Vanhat käsialat: Avain Ruotsin ajan asiakirjoihin. Tarpeellista tutkimuksellista tietoa tarjoaa myös Anu Lahtisen, Maarit Leskelä-Kärjen ja Kirsi Vainio-Korhosen toimittama yleisellä tasolla kirjeitä ja niiden vastaanottamista käsittelevä kokoelmateos Kirjeet ja historiantutkimus. Aatelisten toimintakulttuuria valottaa taasen hienosti Ulla Koskisen Hyvien miesten valtakunta. Arvid Henrikinpoika Tawast ja aatelin toimintakulttuuri 1500-luvun lopun Suomessa. Nämä teokset yhdessä antavat melko kattavan kuvan siitä viitekehyksestä, missä pohjoiseurooppalainen virkakieli syntyi.

Kun sitten tekstiä osaa jo tulkita monipuolisemmin, tutkija törmää uusiin haasteisiin: Miten säilyttää 1600-luvun tekstin henki, mikäli sitaatteja haluaa kääntää germaanisesta kielestä toiseen tai suomeen? Mitä ratkaisuja käännöksissä on tehtävä, jotta teksteistä tulee ymmärrettäviä nykylukijalle?

Tällaisessa tilanteessa on tietenkin käännyttävä jälleen erikoistutkimusten pariin, mutta itselleen voi tehdä myös eräänlaisia hyödyllisiä kotitehtäviä. Näitä voi tuottaa itselleen kokoamalla materiaalipankin helposti saatavilla olevista historiallisista teksteistä, joista on tehty useille kielille käännöksiä niiden luontiaikana.

Helpoimpia ovat tietenkin erilaiset rauhansopimukset – vaikkapa Ruotsin ja Englannin kuninkaan väliset rauhansopimukset ja kauppasopimukset. Koska useimmille on luontevaa lähestyä historiaa osaamansa englannin kautta, voi tällä tavalla luoda itselleen myös väylän oppia paremmin 1600-luvun ruotsia.

Tällaiset historiallisten tekstien vertailut eivät toki rajoitu vain rauhansopimuksiin. Esimerkiksi 1600-luvun puolivälin jälkeen Oliver Cromwellin hallinnossa työskenteli John Thurloe, jonka tiedustelu käänsi useiden eri maiden diplomaattikirjeenvaihtoa englanniksi. Tämä yksi maailman ensimmäisistä “tiedustelupalveluista” tuotti esimerkiksi kattavan määrän käännöksiä hollanninkielisistä teksteistä.

Alla on esimerkki Hollannin ja Länsifriisein säätyjen salaisesta muistiosta ja sen englanninnoksesta John Thurloen State Papers -kokoelmasta. Se käsittelee Alankomaiden-Ranskan -suhteita ja kaapparitoimintaa vuonna 1657:

Tällaisten äksiisien harrastaminen vaatii tietenkin hieman taustatyötä ja viitseliäisyyttä, mutta aika pienellä vaivalla harjoitusten luominen loppujen lopuksi onnistuu. Thurloen State Papers -kokoelmat ovat digitalisoitu ainakin useiden kirjastojen kokoelmista.

Tällaisten tekstien rinnakkaisessa lukemisessa on se etu, että virkakielen rytmi, käsitteet ja litaniat tulevat opituksi helpommin. Osa vaikeasta sanastosta kirkastuu jommankumman kielen kautta. Näin kehittyy myös hyvä tuntemus 1600-luvun keskeisestä sanastosta niiden spesifeissä konteksteissa.

Historianfilosofian ja -teorian opintopiiri alkaa 23.3.

Historianfilosofian ja -teorian opintopiiri

Opintopiiri on suunnattu erityisesti Helsingin yliopistossa historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmassa väitöskirjaa tekeville. Opintopiirissä käsiteltävät kysymykset koskettavat kaikkia humanistisia tieteitä, mutta tarkastelemme niitä erityisesti historiantutkimuksen ja viime vuosikymmenten historiateoreettisten keskustelujen valossa.

Tapaamiskerroilla käsitellään seuraavia historianfilosofisia kysymyksiä:

  • Onko historiantutkimus objektiivista?
  • Miten historiantutkimus eroaa muista tieteistä, tai onko se edes tiedettä?
  • Mitä humanistisissa tieteissä tarkoitetaan “teorialla”?
  • Miten väitöskirjatyössä pitäisi suhtautua erilaisiin teorioihin?

Kokoonnumme perjantaisin 23.3., 6.4., 20.4., 4.5. kello 14.15 Topelian kokoushuoneessa A225.

Opintopiirin lukemisto:

  • Inkeri Koskinen: “Objektiivisuus humanistisissa tieteissä, Niin & näin 4/2016, 36-42.
  • Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen (toim.): Historian teoria. Lingvistisestä käänteestä mahdolliseen historiaan. Vastapaino, 2016.
  • Jorma Kalela: Historiantutkimus ja historia. Gaudeamus, 2000.
  • Panu Raatikainen: Ihmistieteet ja filosofia. Gaudeamus, 2004.

 

Tapaamiskerrat:

23.3. Tiede ja historiantutkimus

Mitä tieteenfilosofia sanoo historiantutkimuksesta ja yleisemmin humanistisista tieteistä? Alustajana filosofi Inkeri Koskinen, jonka tutkimusten mukaan humanististen tieteiden filosofiaa on tutkittu hyvin vähän ja humanististen ja luonnontieteiden välisiä eroja on usein liioiteltu. Voiko lopulta historiantutkimuskin olla objektiivista ja millä ehdoin? Vai onko ongelmana toisten tieteenalojen naiivi tiedekäsitys?

Lukemista tapaamiskerralle:

Inkeri Koskinen: “Objektiivisuus humanistisissa tieteissä“, Niin & näin 4/2016, 36-42.

Panu Raatikainen: Ihmistieteet ja filosofia. Gaudeamus, 2004, s. 9-14, 69-70, 82-84, 138-156.

 

6.4. Historiantutkimus, narrativismi ja objektiivisuuden ongelma 2010-luvulla

Tapaamiskerralla tutustutaan etenkin Oulun yliopiston aate- ja oppihistorian tutkijoiden viimeisimpiin kontribuutioihin koskien historianfilosofista keskustelua. Mikä on oppialan nykyinen suhde lingvistisen käänteen ja postmodernismin virittämään keskusteluun objektiivisuudesta ja narrativismista? Mitkä ovat tämän keskustelun keskeiset väitteet ja tulokset? Mitä käytännön hyötyä tästä keskustelusta voi olla historiantutkijoille?

Lukemista tapaamiskerralle:

Kuukkanen, Jouni-Matti. “Narrativistinen ja jälkinarrativistinen historiografian filosofia”, teoksessa Väyrynen & Pulkkinen 2016, 50-84.

Pihlainen, Kalle. “Konstruktivistinen historiateoria fiktiivisyys-keskustelun jälkeen”, teoksessa Väyrynen & Pulkkinen 2016, 85-113.

 

20.4. Jorma Kalela historianfilosofian klassikkona

Tapaamiskerralla tutustutaan Jorma Kalelan 1990-luvulta eteenpäin esittämiin historianfilosofisiin kantoihin suhteessa postmodernismiin ja positivismiin. Kuka näitä filosofisia kantoja edusti? Kalela esitti teoksessaan Historiantutkimus ja historia eräänlaisen dualistisen, välittävän historianäkökulman erotukseksi tiedenäkökulmaan. Mitä Kalelan historianfilosofia antaa 2010-luvun historioitsijalle?

Lukemista tapaamiskerralle:

Jorma Kalela: Historiantutkimus ja historia. Gaudeamus, 2000, luvut 2, 6, 7 ja loppusanat.

Panu Raatikainen: Ihmistieteet ja filosofia. Gaudeamus, 2004, s. 112-127.

Kalelan teoksen kirja-arvostelu: https://societies.uta.fi/patina/hile/kirja/03_02_09.html

 

4.5. Historia ja teoria

Viimeisessä lukupiirissä tarkastellaan perustavanlaatuista tieteenfilosofista kysymystä:  mitä kaikkea historiassa voidaan tarkoittaa teorialla? Miten teoria-sanan käyttö eroaa historiantutkimuksessa muista tieteenaloista? Entä ovatko historiantutkijat teoriaa vieroksuvia rankelaisia?

Tapaamiskerralla voidaan myös suunnitella jatkoa: mitä opintopiirissä opittiin ja miten tästä eteenpäin?

Lukemisto viimeiselle kokoontumiselle ilmoitetaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.