Päällekkäiset koropleettikartat: taloudellinen huoltosuhde ja eläkeläiset

Toisella kurssikerralla syvensimme jo oppimaamme ja jatkoimme MapInfon käytön harjoittelua. Artun johdolla kokeilimme tehdä muun muassa pylväs- ja ympyrädiagrammikarttoja, 3D kartan sekä graduated-teemakartan. Samalla opimme millaisiin terkoituksiin kutakin karttaa voisi hyvä hyödyntää, minkä tietäminen on hyödyllistä jatkon kannalta. Esimerkiksi graduated karttaa käytetään kuvaamaan absoluuttisia arvoja toisin kuin koropleettikartoissa ilmaistaan usein suhteellisia lukuja. Harjoittelun jälkeen pääsimme itse kokeilemaan siipiämme ja tässä on minun luomukseni:

Kuva 1. Taloudellinen huoltosuhde ja eläkeläisten osuus Pohjois-Karjalan maakunnassa vuonna 2015.

Kartassa esitetään taloudellinen huoltosuhde sekä eläkeläisten osuus Pohjois-Karjalan maakunnassa. Huoltosuhde kuvaa työvoiman ulkopuolisen väestön, kuten lapsien ja vanhuksien suhdetta työssäkäyvään väestöön. Mitä suurempi huoltosuhde on, sitä heikompi taloudellinen tilanne on ja sitä vaikeampi kunnallisia palveluita on ylläpitää. (Huoltosuhde, Suomen kuntaliitto) Niin kuin Vilja Jokinen blogissaan toteaa: “Työllisyys on kaikkein heikointa Itä- ja Pohjois-Suomessa, ” 42,8 – 50,9%, mikä näkyy suoraan huoltosuhteessa. Suurin syy siihen onkin juuri heikko työllisyys ja eläkeläisten suuri määrä. Sonja Koivisto kuvaileekin Itä-Suomea “autioituvana” ja “palveluihin taloudellista tukea tarvitsevana”.  Kaikkein heikoimmat huoltosuhteet sijoittuvatkin vuonna 2014 Kainuun, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakuntiin, joista kolme sijaitsee Itä-Suomessa. Tästä päätellen Koiviston kuvailu osui naulan kantaan.  Poikkeuksellisena Pohjois-Karjalassa erottuvat kuitenkin Joensuu ja sen vieruskunnat Kontiolahti sekä Liperi, joissa eläkeläisiä on huomattavasti vähemmän ja huoltosuhde parempi. Suurimpana syynä tähän lienee alueella sijaitseva Yliopisto.

Karttaa tehdessäni totesin, että luokkia ei saa olla liikaa, jotta sen luettavuus ei kärsisi. Vaikka luokkia muodostuikin vain kuusi, oli minulla silti vaikeuksia valita eläkeläisten osuuksia kuvaavia kuvioita siten, että ne erottuisivat toisistaan selkeästi näyttäen kuitenkin yhtenäisiltä. Mielestäni onnistuin lopulta valitsemaan sopivat merkit, jotka erottuvat kartalla hyvin, mutta legendaa saattaa olla sen pienen koon takia hankala lukea. Koska valitsin karttaani vain yhden maakunnan, päätin nimetä kaikki kunnat, jotta niiden vertailu olisi helpompaa sekä lisätä havainnollistavan kuvan alueen sijainnista. Koen, että nämä seikat helpottavat alueen maantieteellistä hahmottamista ja on avuksi etenkin ihmisille, joille kyseinen alue on vierasta.

 

Lähteet:

MapInfon alkeet, Sonja Koivisto. https://blogs.helsinki.fi/kosokoso/ [28.1.2017]

Huoltosuhde, Suomen kuntaliitto. http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tilastot/indikaatori/Sivut/ind.aspx?ind=20011&th=200 [28.1.2017]

Kurssikerta 1: MapInfon perustaidot haltuun ja teemakartta Suomen työllisyydestä, Vilja Jokinen. https://blogs.helsinki.fi/jokinenv/ [28.1.2017]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *