Päättyneet tutkimushankkeet

Kohti tiedonalaista ajattelua lukiossa: historian tekstitaitojen hallinta, oppiminen ja arviointi (Suomen Akatemian konsortiohankkeen osahanke 294491) Tekstien tulkinnan ja tuottamisen taidot ovat aktiivisen kansalaisuuden avaintaitoja, sillä tieto lisääntyy ja monimuotoistuu jatkuvasti. Perustekstitaidot eivät enää riitä, vaan kansalaisten tulee hallita myös eri tiedonalojen tapoja tuottaa ja esittää tietoa. Erityisesti historia on tiedonalana kieli- ja tekstikeskeinen, sillä tulkinnat menneestä pohjaavat teksteihin ja esitetään teksteinä. Tässä monitieteisessä hankkeessa keskitymme lukioikäisten historian tekstitaitoihin ja niiden kehittämiseen kielitieteen, historian ja kasvatustieteen näkökulmista. Kohderyhmänä ovat sekä suomea äidinkielenä että toisena kielenä puhuvat lukiolaiset. Tuotamme tietoa historian kielestä, teksteistä sekä lukiolaisten tavoista ja kyvyistä tulkita ja rakentaa historiallista tietoa. Erilaisia tehtäviä ja opiskelutilanteita tutkimalla pyrimme kehittämään tiedonalakohtaisten tekstitaitojen opetusta ja arviointia niin, että se paremmin vastaisi sekä lukiokoulutuksen tavoitteita että yhteiskunnan tarpeita. (Rantala, Ouakrim-Soivio, van den Berg, Puustinen, Manninen, Khawaja; Konsortion muut osahankkeet: 294487 PI Minna-Riitta Luukka, 294490 Simo Mikkonen.)

Tiedonalaperustaisen osaamisen vahvistamista ja sukututkimusta oman geenitestin avulla: miten opettaja voi hankkia ja käyttää tietoa opetuksessaan Tutkimuksessa selvitetään opettajaopiskelijoiden tietämystä omista sukulinjoistaan ja suomalaisten alkuperästä sekä yksilölähtöisen geenitestauksen vaikutuksia heidän henkilökohtaiseen tiedonhallintaansa. Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa geenitutkimuksen tulosten vaikutuksista henkilöiden tapaan selittää oman sukunsa ja suomalaisten alkuperää. Tutkimuksessa selvitetään myös, miten opiskelijoiden valmiudet tiedonalalähtöiseen eheyttämiseen kehittyvät hankkeen aikana. (Rantala, Salmi, Pirttivaara, Thuneberg)