Tiedonalaperustaisen osaamisen vahvistamista ja sukututkimusta oman geenitestin avulla: miten opettaja voi hankkia ja käyttää tietoa opetuksessaan

Tausta Suomalaisten alkuperän opettaminen ja oppilaiden oman identiteetin rakentumisen tukeminen ovat tulevien luokanopettajien haasteita. Käytännössä heidän on kyettävä konkretisoimaan alakoulun oppilaille geenitutkimuksen tuloksia suomalaisten alkuperän selittämisessä ja perintötekijöiden vaikutuksia yksilöiden kehityksessä. Tulevilta luokanopettajilta edellytetään myös kykyä tiedonalalähtöiseen eheyttämiseen eli taitoa yhdistää eri oppiaineiden opetuksessa esiintyviä ilmiöitä ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi eri tieteenaloille ominaisten selitystapojen avulla.

Edellä mainitut asiat ovat osoittautuneet vaikeiksi, koska opiskelijoiden tietämys perintötekijöistä on usein puutteellista eikä heillä ole konkreettisia malleja tiedonalalähtöiseen eheyttämiseen. Ensin mainittu ongelma liittyy ennen muuta opiskelijoiden asenteisiin: kun opiskelijoilla ei ole ollut henkilökohtaista intressiä opiskella perintötekijöitä, he ovat opiskelleet asian ulkokohtaisesti. Jälkimmäinen puute liittyy tapaan organisoida opetus ilman tiedonaloja eheyttävää osuutta, jolloin opiskelijoille ei synny ymmärrystä tiedonalalähtöisen eheyttämisen periaatteista.

Ensin mainittuun ongelmaan voitaneen vaikuttaa geenitestauksella, mikä lisää opiskelijoiden motivaatiota ilmiön omaksumiseen. Se myös auttaa heitä konkretisoimaan perintötekijöitä opetuksessaan. Ymmärrystä tiedonalalähtöisen eheyttämisen perusteista voidaan puolestaan kasvattaa tarkastelemalla ilmiöitä, joita eri tiedonalat selittävät taustatieteidensä tutkimusperinteiden mukaisesti. Suomalaisten alkuperä on ilmiö, jota tutkitaan ja selitetään arkeologian (historian oppiaine), kielitieteen (äidinkielen oppiaine) ja perinnöllisyystieteen (biologian/ympäristöopin oppiaine) avulla. Siksi se soveltuu ilmiöksi, jonka avulla opettajaopiskelijat perehtyvät tiedonalalähtöiseen eheyttämiseen.

Tavoitteet Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää:

  • Miten omakohtainen empiirinen geenitesti motivoi opiskelijoita suomalaisten alkuperän selvittämiseen?
  • Miten opiskelijoiden henkilökohtainen tiedonhallinta (substanssi- ja didaktinen tietämys) muuttuu omakohtaisen testin ja asiantutijaluentojen jälkeen?
  • Miten opiskelijoiden valmiudet tiedonalalähtöiseen eheyttämiseen kehittyvät hankkeen aikana?

Toteutus Tutkimuksen aineistonkeruu toteutetaan kevätlukukaudella 2018. Tutkimushenkilöinä ovat monialaisia opintoja (ainedidaktisia opintoja) suorittavat luokanopettajaopiskelijat. Tutkimustulokset raportoidaan tieteellisissä julkaisuissa vuosina 2019–2020.

Tutkimuksen rahoitus tulee Opetus- ja Kulttuuriministeriön ”Informaali oppiminen ja opettajankoulutus” -hankkeelle myöntämästä opettajankoulutuksen kehittämisrahoista.
Tutkimushankkeesta vastaavat henkilöt: professori Jukka Rantala, professori Hannu Salmi ja johtava asiantuntija Marja Pirttivaara (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra). Hankkeen muut tutkijat: dosentti Helena Thuneberg.

Artikkeli: Opettajaopiskelijat suomalaisten alkuperää selvittämässä: Tapaustutkimus tiedonalalähtöisestä eheyttämisestä opettajien peruskoulutuksessa

Tutkimushenkilöille tiedote

Marja Pirttivaaran esitys