Liikuntatuki osaksi toimeentulotukea

Jul­ki­suu­des­sa kan­ne­taan jat­ku­vas­ti huol­ta ih­mis­ten psyyk­ki­ses­tä ja fyy­si­ses­tä ter­vey­des­tä. On ha­vait­tu, et­tä on­gel­mat ko­ros­tu­vat eri­tyi­ses­ti vä­hä­va­raisim­pien koh­dal­la. Jär­jes­tel­mä siir­tyy kui­ten­kin ko­ko ajan vah­vem­min sai­rauk­sien hoi­toon ter­vey­den huol­ta­mi­sen si­jaan.

Lii­kun­ta vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti ih­mis­ten yleis­ter­vey­den­ti­laan. On tär­keää, et­tä lii­kun­taan kan­nus­te­taan ja et­tä sii­tä koi­tu­via ku­lu­ja py­ri­tään alen­ta­maan tai kom­pen­soi­maan.

Toi­meen­tu­lo­tues­sa ur­hei­le­mi­seen tar­koi­te­tut va­rat on si­säl­ly­tet­ty pe­ru­so­saan, jo­ka on Hel­sin­gis­sä yk­sin asu­val­la ai­kui­sel­la 461 eu­roa ja 5 sent­tiä. Tä­män sum­man pi­tää riit­tää kaik­kiin jo­ka­päi­väi­siin me­noi­hin, ku­ten ruo­kaan, liik­ku­mi­seen ja vaat­tei­siin. Pe­rus­osas­ta ei to­del­li­suu­des­sa juu­ri rii­tä ra­haa har­ras­tuk­siin.

Lii­kun­nan ja sen har­ras­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien vah­vem­pi ja suo­ra­vii­vai­sem­pi tu­ke­mi­nen oli­si erit­täin hyö­dyl­lis­tä.

Lii­kun­ta­har­ras­tus­ten on to­det­tu ko­hen­ta­van fyy­sis­tä ter­veyt­tä, it­se­tun­toa ja mie­lia­laa. Li­säk­si lii­kun­ta­har­ras­tuk­set aut­ta­vat yl­lä­pi­tä­mään ja ra­ken­ta­maan so­siaa­li­sia suh­tei­ta. Tä­mä kaik­ki pa­ran­taa hy­vin­voin­tia ja mah­dol­li­suuk­sia työ­mark­ki­noil­la.

Vä­hä­va­rais­ten lii­kun­taa pi­täi­si­kin tu­kea toi­meen­tu­lo­tuen myön­tä­mi­sen yh­tey­des­sä. Hel­sin­gis­sä voi­tai­siin myön­tää esi­mer­kik­si kuu­kau­si­kort­ti ui­ma­hal­lei­hin, jois­sa on mah­dol­lis­ta käy­dä myös punt­ti­sa­lil­la ja oh­ja­tus­sa jum­pas­sa. Vaih­to­eh­toi­ses­ti kau­pun­ki voi­si tar­jo­ta toi­meen­tu­lo­tu­ki­asiak­kail­le eri har­ras­tuk­siin kel­paa­via lii­kun­ta­se­te­lei­tä tai tuot­taa it­se kai­kil­le il­mai­sia lii­kun­ta­pal­ve­lui­ta.

HS – Mielipide – 5.12.2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *