Asuminen voi ajaa monet ahtaalle

En­nen vii­me kun­ta­vaa­le­ja lä­hes jo­kai­nen hel­sin­ki­läi­nen eh­do­kas il­moit­ti ole­van­sa huo­lis­saan kau­pun­gin asun­to­ti­lan­tees­ta. En­sin­nä­kin vuok­ra-asun­to­ja on tar­pee­seen näh­den mer­kit­tä­väs­ti liian vä­hän. Toi­sek­seen nii­den hin­ta­ta­so on nous­sut mo­nin pai­koin jo ai­kaa sit­ten yli koh­tuu­den.

Kun asu­mi­nen voi ajaa kes­ki­ver­to­pal­kan­saa­jan­kin ta­lou­del­li­ses­ti ah­taal­le, niin pie­ni­tu­lois­ten ti­lan­ne on vie­lä pal­jon syn­kem­pi. Asu­mi­nen syö suu­ren osan hei­dän tu­lois­taan, ja muut jo­ka­päi­väi­set me­not voi­vat vie­dä lo­put.

Asu­mi­nen on mer­kit­tä­vä puut­teen ja jo­pa köy­hyy­den ai­heut­ta­ja. Se ai­heut­taa myös pal­jon pu­hut­tu­ja so­siaa­li­tur­van kan­nus­tin­louk­ku­ja: kun suu­ret asu­mis­me­not vaa­ti­vat kor­keam­paa palk­kaa, voi usein ol­la kan­nat­ta­vam­paa py­syä asu­mi­sen kat­ta­van so­siaa­li­tur­van pii­ris­sä kuin ot­taa vas­taan pie­ni­palk­kai­nen työ.

Li­säk­si jo­kai­nen voi asun­to­il­moi­tuk­sis­ta ha­vai­ta, et­tä vuok­ra-asun­to­jen ta­so on myös pai­koin täy­sin ala-ar­voi­nen. Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin Kal­lios­sa tar­jo­taan vuok­ral­le noin 20 ne­liön yk­siöi­tä, jois­sa ei ole suih­kua, jo­pa va­jaal­la 600 eu­rol­la. Su­rul­lis­ta on, et­tä epä­toi­voi­nen asun­non­tar­ve pa­kot­taa ih­mi­siä ot­ta­maan vas­taan täl­lai­sia erit­täin yli­hin­tai­sia “a­sun­to­ja”.

On mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, mi­tä uu­si kau­pun­gin­val­tuus­to te­kee Hel­sin­gin ka­tast­ro­faa­li­sel­le asun­to­ti­lan­teel­le. Ai­na­kin jul­kis­ta asun­to­tuo­tan­toa pi­täi­si li­sä­tä mo­nin­ker­tai­ses­ti suun­ni­tel­tuun­kin näh­den; ti­laa ra­ken­ta­mi­sel­le kyl­lä on, ja toi­saal­ta eten­kin kan­ta­kau­pun­gin alueel­la pi­täi­si ra­ken­taa ylös­päin.

Kau­pun­gin asun­to­jen vuok­ra­ta­soa tu­li­si myös en­ti­ses­tään las­kea. Li­säk­si vuok­ra­ta­soa pi­täi­si pa­kot­taa alas­päin mää­rit­tä­mäl­lä vuok­ra­kat­to­ja.

HS – Mielipide – 11.1.2013

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *