Toimeentulotuki pitää muuttaa yksilökohtaiseksi

Oletus yhteistaloudesta saattaa olla väärä
(HS mielipide 16.4.2015)

Eli­na Ha­vu ja Rii­na Kar­ja­lai­nen En­si- ja tur­va­ko­tien lii­tos­ta kir­joit­ti­vat (HS Mie­li­pi­de 15. 4.) ra­has­ta val­lan vä­li­nee­nä pa­ri­suh­tees­sa ja sen alis­ta­vis­ta seu­rauk­sis­ta. Hei­dän esiin nos­ta­man­sa on­gel­mat ko­ros­tu­vat eten­kin ta­lou­del­li­ses­ti huo­no-osai­sem­pien koh­dal­la, joil­la täs­sä tar­koi­tan toi­meen­tu­lo­tuen ha­ki­joi­ta.

Toi­meen­tu­lo­tu­ki on so­siaa­li­tur­va­jär­jes­tel­män vii­me­si­jai­nen etuus, jon­ka tar­ve­har­kin­nas­sa ote­taan huo­mioon kaik­ki hen­ki­lön tu­lot ja va­ral­li­suus. Avun ha­ki­joik­si kat­so­taan kui­ten­kin ko­ko ko­ti­ta­lous, ja tar­ve­har­kin­ta koh­dis­tuu myös avio- ja avo­puo­li­soi­den va­roi­hin.

Toi­meen­tu­lo­tuen ko­ti­ta­lous­koh­tai­suus pe­rus­tuu au­to­maat­ti­seen ole­tuk­seen sii­tä, et­tä pa­ri­suh­tees­sa ole­vat huo­leh­ti­vat ta­lou­del­li­ses­ti toi­sis­taan. Tar­ve­har­kin­nas­sa ei siis kiin­ni­te­tä huo­mio­ta sii­hen, on­ko hen­ki­löi­den vä­lil­lä sen pa­rem­min vi­ral­li­sia kuin epä­vi­ral­li­sia­kaan ela­tus­suh­tei­ta. Esi­mer­kik­si avo­puo­li­soi­den vä­lil­lä ei ole lain­kaan lain­mu­kai­sia vel­voit­tei­ta elät­tää tois­ta osa­puol­ta.

Ole­tus yh­teis­ta­lou­des­ta saat­taa ol­la vää­rä, jol­loin apua tar­vit­se­va ja hä­nen toi­meen­tu­lon­sa jä­te­tään täy­sin toi­sen ar­me­liai­suu­den va­raan. Täl­löin voi hel­pos­ti syn­tyä Ha­vun ja Kar­ja­lai­sen ku­vaa­mia ta­lou­del­li­sen vä­ki­val­lan ti­lan­tei­ta, joil­la voi ol­la mu­ser­ta­via seu­rauk­sia apua tar­vit­se­vien hy­vin­voin­nil­le.

Toi­meen­tu­lo­tuen tar­koi­tus on tur­va­ta jo­kai­sen toi­meen­tu­lo ja muun muas­sa edis­tää it­se­näis­tä sel­viy­ty­mis­tä. So­siaa­li­tur­van pi­täi­si ol­la ai­na hen­ki­lö­koh­tais­ta ja tar­ve­har­kin­nan tu­li­si koh­dis­tua vain avun tar­pees­sa ole­van hen­ki­lön tu­loi­hin ja me­noi­hin.

Hans Hämäläinen – HS mielipide – 16.4.2015

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *