TIETO­SUOJA­ILMOI­TUS – CEACG-­projekti Raha­pelaa­minen ja yli­velkaan­tuminen (RAY)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus
13 ja 14 artiklat
Laatimispäivä: 13.4.2022

1. Rekisterinpitäjä eli tietojesi käsittelystä vastuussa oleva taho on Helsingin yliopisto

Yhteystiedot:

Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911 (vaihde)

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö on Janne Nikkinen ja hänen yhteystietonsa ovat seuraavat:

janne.nikkinen@helsinki.fi

2. Helsingin yliopiston tietosuojavastaava

Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saat yhteyden lähettämällä sähköpostia: tietosuoja@helsinki.fi

3. Yhteistyöhankkeena tehtävän hankkeen osapuolet ja vastuunjako

Solidate Oy ja Helsingin yliopiston riippuvuuksien, yhteiskunnallisen kontrollin ja hallinnan tutkimusyksikkö (CEACG). Datan keräämisestä vastaava taho on Solidate Oy, analyysiosiosta vastaa CEACG perustuen laadittuun yhteistyösopimukseen.

4. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn tarkoitus?

Helsingin yliopisto tarvitsee henkilötietojesi käsittelyä seuraaviin tarkoituksiin (henkilötietojen käsittelyn lainmukainen peruste): tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

5. Millaisia henkilötietoja Helsingin yliopisto käsittelee?

Helsingin yliopisto käsittelee seuraavia henkilötietojasi:

 • syntymä-aika (perustieto)
 • velkatiedot
 • rahapeli-transaktiot
 • rahoituspalvelu- ja lainasuoritukset

6. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä tietojen alkuperä on?

Aineisto perustuu Solidate Oy:n internet-sivustolla tehtyyn velka-analyysiin 2020-21.

7. Tietojen siirto tai luovuttaminen Helsingin yliopiston ulkopuolelle

Tietoja käsittelevät vain CEACG:n työntekijät tai toimeksiannosta ja/tai lukuun tekevät henkilöt tutkimustarkoituksissa.

8. Kuinka pitkään henkilötietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään viisi (5) vuotta tutkimuksen päättymisestä.

9. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

10. Käytetäänkö päätöksenteossa automaattista profilointia?

Ei käytetä.

11. Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 mainittu henkilö.

Suostumuksen peruuttaminen

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

 1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
 2. peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 3. vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
 4. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 5. henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos:

 1. tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa, tai
 2. jos henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, tai
 3. käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen. Tämä tarkoittaa, että me säilytämme tietojasi mutta emme käsittele niitä muin tavoin.

Sinulla on tämä oikeus seuraavissa tapauksissa:

 1. kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa yliopisto voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
 2. käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 3. yliopisto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 4. olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä (ks. tarkemmin alla) odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi