Forskningen håller hög kvalitet, ledarskapet och undervisningens prestige kan förbättras

Vårt universitetssamfund har diskuterat styrkorna och svagheterna i nuläget vitt och brett. I webbenkäten i början av februari bad vi universitetsfolket och universitetets intressentgrupper ge sina synpunkter på universitetets nuläge och framtid.  Över 2 000 personer antog utmaningen. Samtidigt gav de kommittéer som stöder universitetets strategiarbete sina synpunkter på styrkorna och svagheterna i vår verksamhet. Som stöd för analysen intervjuade vi dessutom universitetets rektorat.  

Som styrkor i nuläget framhölls att vi är ett internationellt, högklassigt forskningsuniversitet och en god arbetsgivare. Inom forskningen har vi identifierat våra styrkeområden och de spjutspetsar som utvecklas ur dem. Forskningen har varit långsiktig och som en följd av det här decennielånga arbetet har vi nått toppen bland annat inom klimat- och cancerforskningen.

Vårt universitet erbjuder också en inspirerande forsknings- och lärandemiljö. Det råder en positiv inställning till utbildning och utveckling bland personalen, som också innehar mycket specialkunnande. Vår styrka är flera toppforskningsenheter, internationellt högtstående forskare och forskarteam samt goda forskningsmiljöer. 

För närvarande finns det ca 200 000 experter och sakkunniga ute i arbetslivet som har utbildats vid Helsingfors universitet. Den här vägen har många vetenskapsgrenar samarbetsprojekt med näringslivet. En viktig samhällelig påverkningskanal är och kommer att vara den allt starkare alumnverksamheten.

En svaghet är att undervisningsuppgifter inte uppskattas tillräckligt. Undervisningsmeriter/god undervisning belönas inte tillräckligt. Det finns också utmaningar i hur undervisningen leds och planeras.

Utvecklingen av ett interaktivt ledarskapssystem fortsätter ännu. Institutionscheferna och avdelningscheferna har ett nytt mandat, och också dekanernas och förvaltningschefernas roll har förändrats.

I fråga om samverkan med samhället är det bra att vi är med som samarbetspartner i mycket. Universitetet har emellertid ingen klart enhetlig linje när det gäller de viktigaste partnerskapen. Likaså bör internationaliseringen stärkas.

 

Resultatet av webbenkäten

De som svarade upplevde forskningen och undervisningen som universitetets aktuella styrka. På en skala 4–10 fick forskningen betyget 8,25 och undervisningen 7,38. Forskningen är enligt de svarande internationellt ansedd och lockar studerande och forskare till universitetet. Inom undervisningen fick lärarnas kompetens och entusiasm beröm, men man önskar också mera prestige för undervisningen.

Det som främst kräver förbättring är ledarskapet samt förvaltnings- och stödtjänsterna. Betyget för ledarskapet stannade på 6,53 och betyget för förvaltnings- och stödtjänsterna på 6,71. I röstetalen för ledarskapet fanns det dock stor spridning och många svarare tyckte att ledarskapet har utvecklats vid universitetet. Det finns önskemål om mer interaktiv kultur och ledarskapsutbildning inom ledarskapet. Av förvaltnings- och stödtjänsterna väntar man sig effektivitet, kundtillvändhet och helhetssyn.

Nöjdast med nuläget vid universitetet var intressentgrupperna och alumnerna, minst nöjda var lärarna, forskarna och de studerande.

Analysen av nuläget och resultaten av enkäten kommer att utnyttjas i planeringen av universitetets strategi 2013–2016.

Du kan ta närmare del av enkätens resultat i det bifogade dokumentet nedan.

Forskningen håller hög kvalitet, ledarskapet och undervisningens prestige kan förbättras