Onnistuneet yritysten omistajanvaihdokset turvaavat maaseudun työllisyyttä

juha_rutanenLähivuosina maaseudulla on suuri määrä omistajanvaihdostilanteeseen tulevia yrityksiä, iäkkäitä yrittäjiä on eri elinkeinoaloilla runsaasti. Usein yrityksissä havahdutaan muutokseen liian myöhään, jolloin toimintaa on jo ehditty jäähdyttelemään. Yrittäjien aktivointia ja valmiuksien lisäämistä tarvitaan, sillä maaseudun pienyritysten omistajanvaihdosten onnistumisella on tärkeä talous- ja työllisyysvaikutus koko Suomelle.

Valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin 2015 mukaan pelkästään ikääntymisestä johtuvia omistajanvaihdoksia on tulossa tulevan kymmenen vuoden aikana noin 70 000 yrityksessä. Lähes puolet näistä tulee myyntiin ja osa tekee sukupolvenvaihdoksen, mutta merkittävä osa aikoo lopettaa toimintansa. Mahdollisten palvelupuutteiden ja yritysverkostojen hajoamisen lisäksi vaarana on kadottaa lukuisia työpaikkoja.

Omistajanvaihdoksissa monia haasteita

Suurimmat haasteet omistajanvaihdosten toteutumiselle ovat yritysten hintapyynnön suuruus ja myyntikunnon heikkous, jatkajien vähyys, rahoituksen saamisen vaikeus sekä osaamattomuus tai haluttomuus käyttää asiantuntijapalveluita. Maaltamuuton seurauksena mahdollisten jatkajien määrä on pienentynyt maaseudulla. Jatkajia on vaikea saada erityisesti kauas kasvukeskuksista.

Haastava kohderyhmä omistajanvaihdoksissa ovat yksinyrittäjät, joita maaseudulla on runsaasti. Yksinyrittäjistä jopa puolet ennakoi lopettavansa yrityksensä toiminnan eläköityessään. Kun yritystoiminta on oma työpaikka, luopuminen on vaikeaa ja omistajanvaihdosta ei toiminnan kehittämisessä juuri ajatella. Usein myös yrityksen toiminta liittyy vahvasti yrittäjän omaan osaamiseen ja verkostoihin, joita on hankala siirtää eteenpäin.

Toimintaansa jäähdyttelevien ja monialaisten yritysten myynti vaikeaa

Ikääntyneet yrittäjät ovat usein ehtineet lopettaa yritystensä kehittämisen, jolloin yrityksellä voi olla hyvin vähän myytävää, kuten erityisiä asiakassuhteita, kiinnostavia nykyaikaisia tuotteita, suojattuja oikeuksia tai moderneja valmistusmenetelmiä. Yrityksen kannattavuus voi olla huono, kun esimerkiksi kuluttajien ostotottumusten muuttumiseen ei ole vastattu. Osa toiminnastaan luopuvista yrityksistä onkin tunnistettava elinkelvottomiksi, jolloin omistajanvaihdostoimiin ei aina kannata ryhtyäkään.

Monialayrittäjyydessä liiketoiminnan eri osia ei ole useinkaan yrityksen tuloslaskelmassa eritelty, jolloin tuottavien liiketoiminnan osien tunnistaminen on ostajallekin vaikeaa. Sama tilanne voi olla maatilalla maatalouden rinnalla harjoitettavalla yritystoiminnalla. Hyvällä kirjanpidolla liiketoiminnan myyntiä voidaan helpottaa.

Helpotuksia omistajanvaihdoksiin rahoituksen ja verotuksellisin keinoin

Rahoituksen saamisessa haasteena on erityisesti omistajanvaihdos, jossa mukana on ostettava kiinteistö. Omistajanvaihdosta helpottaa, jos mahdollinen myynti ulkopuoliselle jatkajalle otetaan huomioon jo investointeja suunniteltaessa. Tarvitaan myös rahoittajien eri elinkeinoalojen paikallista toimintaympäristöä koskevaa asiantuntemusta.

Hallitus on edistämässä yritysten ja maatilojen omistajanvaihdoksia perintö- ja lahjaverotusta keventämällä. Omistajanvaihdoksia voitaisiin lisäksi helpottaa luovutusvoiton verotuksen ja varainsiirtoverotuksen huojennuksin. Myös omistajanvaihdostilanteeseen räätälöityjen lainojen tarjontaa voitaisiin parantaa.

Hankkeissa kehitetään ja toteutetaan omistajavaihdoksia edistäviä palveluja

Yritysten omistajanvaihdoksia on edistetty sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamilla hankkeilla. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hankkeilla on keskitytty maaseudun pienyritysten lisäksi erityisesti maa- ja metsätilojen omistajanvaihdoksien edistämiseen. Hankkeita ovat toteuttaneet muun muassa yrittäjäjärjestöt, kehittämisyhtiöt, oppilaitokset ja ProAgria.

Kehittämishankkeissa on onnistuneesti luotu toiminta- ja sopimusmalleja omistajanvaihdosten onnistuneeseen toteuttamiseen sekä aktivoitu ja valmennettu yrityksiä omistajanvaihdoksiin valmistautumiseen, liikeidean esittelyyn ostajaehdokkaille, hinnan määrittelyyn ja yrityskaupan tekemiseen. Yrityksiä on tuettu saamaan toimintansa myynti- ja esittelyvalmiiksi sekä löytämään jatkajia esimerkiksi yrityspörssien, oppilaitosten tai uusyritysverkoston kautta.

Palveluja on suunnattu myös jatkajille muun muassa rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisessa ja liiketoimintasuunnitelman sparraamisessa. Yrityksille jaettavan tiedon ja materiaalien lisäksi hankkeilla on parannettu myös yritysneuvojien ja taloushallinnon ammattilaisten valmiuksia omistusjärjestelyiden valmistelussa ja toteuttamisessa. Hankkeissa luotuja materiaaleja, työkaluja, toimintamalleja ja verkostoja on pyritty hyödyntämään esimerkiksi kehittämisyhtiöiden toiminnassa hankkeiden päättymisen jälkeen.

Neuvontaan ja aktivointiin tarvitaan pitkäjänteisyyttä

Aktivoinnilla, neuvonnalla ja asiantuntijoita hyödyntämällä omistajanvaihdoksia saadaan onnistumaan. Omistajanvaihdoksiin on tarjolla varsin paljon palveluja ja asiantuntijoita, joita myös maaseudun mikroyritykset voivat hyödyntää. Kuitenkin esimerkiksi hinnaltaan ja saavutettavuudeltaan lähellä yritysten arkea olevia matalan kynnyksen omistajanvaihdospalveluja tarvitaan lisää, sillä maaseudun mikroyrityksillä on usein vähän resursseja tai osaamista hyödyntää asiantuntija-apua.

Hanketoiminnan ohella tarvittaisiin nykyistä pysyvämpiä resursseja aktivointi- ja neuvontapalvelujen vakiinnuttamiseksi. Toiminnastaan luopumassa olevien lisäksi palvelujen tulisi ulottua myös jatkajien auttamiseen sekä yrittäjäuraa harkitseville. Pitkäjänteisyys tukisi myös palvelujen tarjoajien verkostojen muodostumista ja osaamisen karttumista.

Kirjoittaja, MMM Juha Rutanen, toimii projektipäällikkönä Ruralia-instituutissa ja erityisasiantuntijana Maaseutupolitiikan neuvoston Maaseudun elinkeinot ja osaaminen (MESI) verkostossa. Ruralia-instituutin yhteistyössä Turun yliopiston Brahea-keskuksen kanssa toteuttamassa MESI-hankkeessa koottiin omistajavaihdoksiin liittyvää tietoa läpikäymällä aihepiirin julkaisuja sekä kokoamalla tietoa toteutetuista ja käynnissä olevista omistajanvaihdoksia edistävistä hankkeista. Lisäksi toteutettiin kysely muutamien elinkeinoalojen asiantuntijoille ja alueellisten omistajanvaihdoshankkeiden toteuttajille.