Julkiset hankinnat – uhka vai mahdollisuus?

Julkisten hankintojen arvo on Suomessa lähes 35 miljardia euroa vuodessa. Tämä summa kohdistuu sellaisiin tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoihin, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut julkisen sektorin hankintayksiköt tekevät julkisilla varoilla oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkisilla hankinnoilla on siis merkittävä kansantaloudellinen ja työllistävä rooli.

Nykyään voimassaolevan hankintalain mukaan julkiset hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että myös pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti osallistumaan tarjouskilpailuihin. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se, että pk-yritykset eivät ole kovinkaan aktiivisia vastaamaan julkisiin tarjouspyyntöihin. Tämä saattaa toisaalta johtua tarjouspyyntöihin vastaamiseen liittyvän tiedon ja osaamisen puutteesta tai toisaalta julkiset hankinnat koetaan pk-yrityksissä usein vieraaksi ja hankalaksi markkinakanavaksi.

Valtakunnallinen ”Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi” eli MAHVA-hanke vastaa edellisiin haasteisiin lisäämällä pk-yritysten ja hankintayksiköiden tietoa ja osaamista tehdä onnistuneita julkisia hankintoja. Hankkeessa keskitytään neljään maaseudun yritystoiminnan näkökulmasta keskeiseen teemaan: bioenergia, ruoka- ja siihen liittyvät kuljetukset sekä viher- ja ympäristöpalvelut. Tavoitteena on, että luomalla ja vahvistamalla kumppanuuksia pk-yrittäjien kesken sekä markkinavuoropuhelua edistämällä maaseudun yritysten kilpailukyky kasvaa ja tuloksellinen yhteistyö vahvistuu.

Hankkeen aikana hankinta-asioihin pureudutaan asiantuntijatyöpajoissa ja järjestämällä eri maakunnissa Hankintatreffejä sekä tuottamalla monipuolista niin painettua kuin digitaalista materiaalia julkisiin hankintoihin liittyen.

MAHVA-hankkeen asiantuntijatyöpajat kokoontuivat ensimmäisen kerran syksyllä 2018. Niihin osallistui asiantuntijoita jokaisen teeman tärkeistä sidosryhmistä. Työpajoissa keskusteltiin mm. julkisissa hankinnoissa mahdollisesti käytettävistä ympäristö- ja sosiaalisen kestävyyden kriteereistä sekä niiden soveltuvuudesta pk-yrityksille. Sosiaalisesti vastuullisissa hankinnoissa huomioidaan niiden vaikutukset myös ympäröivään yhteiskuntaan. Sosiaaliset kriteerit liittyvät hankinnoissa esimerkiksi työllisyysmahdollisuuksien luomiseen, tasa-arvoisiin työolosuhteisiin sekä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Ympäristökriteereissä kiinnitetään huomiota hankittavan tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksiin koko elinkaaren ajalta. Kriteereiden tulee olla sopivalla tasolla mm. hankinnan arvoon ja potentiaaliseen tarjoajajoukkoon nähden, mikä nousikin vilkkaaseen keskusteluun kaikissa työpajoissa. Asiantuntijapajatyöskentelyä tullaan jatkamaan hankkeen aikana.

 Tavataan hankintatreffeillä!

Vuoden 2019 aikana ja alkuvuodesta 2020 MAHVA-hanke järjestää yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa Hankintatreffejä jokaisessa Suomen maakunnassa. Treffeillä tutustutaan toisiinsa, kuullaan kuntien tulevista kilpailutuksista ja yritykset esittelevät omaa toimintaansa. Lisäksi esitellään esimerkiksi erilaisia hankintakäytänteitä sekä ympäristö- ja sosiaalisen kestävyyden kriteereitä. Ohjelma räätälöidään jokaisen alueen tarpeita vastaavaksi yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Tulevat tapahtumat löytyvät MAHVA -hankkeen nettisivuilta www.maaseudunhankinnat.fi Ajankohtaista-osiosta. Sivustolta löytyvät myös jo järjestettyjen asiantuntijatyöpajojen aineistot ja lisää materiaalia tulee sitä mukaa kun tilaisuuksia järjestetään. Sivustolla nostetaan esille myös erilaisia hyviä käytänteitä vastuullisista hankinnoista, joita hankkeen aikana löydetään. Ilmianna meille julkisiin hankintoihin liittyviä onnistumisia!

MAHVA-hankkeen tapahtumat ja aineistot: www.maaseudunhankinnat.fi
Löydät hankinta-asiaa myös Youtubesta !

Kirjoittajat:
Leena Viitaharju, projektipäällikkö Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Päivi Töyli, projektipäällikkö Turun yliopiston Brahea-keskus