Tutkimusryhmä

Projektin johtaja:

iso-a_marjanen.jpg Professori Antti Marjanen

Antti Marjasen tutkimus keskittyy teksteihin, joissa kuvataan tai vastustetaan naisia, joiden esitetään pyrkivän vaikuttamaan varhaiskristillisten ryhmien elämään ja ajatteluun. Marjanen on kiinnostunut erityisesti niistä strategioista, joita naisten kerrotaan käyttävän saadakseen vaikutusvaltaa sekä strategioista, joiden kuvataan estävän naisia saavuttamassa vaikutusvaltaisia asemia. Marjasen tutkimiin teksteihin kuuluvat muun muassa Jeesuksen naisopetuslapsia kuvaavat evankeliumit sekä kirjoitukset naisista Paavalin seurakunnissa, muissa varhaiskristillisissä ryhmissä ja Hieronymuksen kannattajien joukossa.

Muut jäsenet:

susannan-kuva-009-1.jpg TM Susanna Asikainen

Susanna Asikainen tutkii Jeesuksen maskuliinisuutta sekä kanonisissa että kaanonin ulkopuolisissa varhaiskristillisissä teksteissä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on nähtävissä kaksi linjaa: osa tutkijoista korostaa aggressiivisuuden roolia kreikkalais-roomalaisessa miesihanteessa, osa puolestaan pitää itsehillintää antiikin maskuliinisuuden tunnusmerkkinä. Molempia näkemyksiä voi hyvin puolustaa antiikin kirjoittajien lausumilla. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten nämä eri näkemykset näkyvät Jeesuksesta kertovissa teksteissä.

huttunen2.jpg TT Niko Huttunen

Niko Huttunen tutkii kristittyjen suhtautumista sotilaisiin ja kristittyjen sotilaiden asemaa varhaiskristillisissä yhteisöissä ja teksteissä. Aihetta sivuavat tutkimukset ovat usein vanhoja tai värittyneet joko anakronistisilla (luterilainen regimenttioppi) tai ideologisilla (pasifismi) näkökulmilla. Siten ne eivät tee oikeutta tutkittavien tekstien sosiaalihistorialliselle kontekstille. Huttunen selvittää ensin erilaiset sosiaaliset tilanteet, joissa kristinusko ja sotilaat kohtasivat. Selvityksen valossa analysoidaan kristittyjen asenteita sotilaisiin ja kristittyjen armeijaan värväytymiseen.

Kopio Kaisa-Maria Pihlava TM, psyk. yo. Kaisa-Maria Pihlava

Kaisa-Maria Pihlavan tutkimuksen työnimi on Women Hosts of House Churches in the First and Second Centuries C.E. Lähtökohtana ovat varhaiskristillisten tekstien maininnat naisista, joiden kodissa kokoontui seurakunta. Pihlava kartoittaa ilmiön sosiaalihistoriallista kontekstia pyrkien selvittämään, mitä näistä naisista voidaan tietää lähdetekstien tarjoaman niukan informaation lisäksi. Tutkimuksessa käytetään feministisiä, sosiaalihistoriallisia ja sosiaalitieteellisiä lähestymistapoja.

kirsi.JPG TM, KTM Kirsi Siitonen

Kirsi Siitonen tutkii asenteita kauppiaita kohtaan ja heidän roolejaan varhaiskristillisyydessä. Tutkimuksen tavoitteena on rekonstruoida se sosiaalihistoriallinen konteksti, jossa kauppiaat elivät kahden ensimmäisen vuosisadan aikana. Siitonen vertailee varhaiskristillisissä kirjoituksissa esiintyviä asenteita ei-kristillisiin lähteisiin ja tarkastelee yhtäläisyyksiä ja eroja.

iso-uro.jpg Professori Risto Uro

Risto Uron tutkimuskohteena ovat varhaiskristilliset rituaalit. Lisätietoa hänen tutkimuksestaan on  Varhaisten juutalaisten ja kristillisten liikkeiden selittäminen – rituaali, muisti ja identiteetti  –projektin kotisivuilla.

© 2019 A MarketPress.com Theme