Hankekuulumisia

Hyvin toimiva lukio –hanke on edennyt vauhdilla viime kevään jälkeen. Lukiolaisten itsenäiseen työskentelyyn tarkoitetut opiskelutilat saadaan käyttöön muutaman viikon sisällä. Huoneiden ulkopuolella on näytöt, joista opiskelija näkee tilan sen hetkisen varaustilanteen ja tilan ollessa tyhjillään, opiskelija pääsee sisällä avaamalla sähköisen lukon henkilökohtaista koodia käyttäen. Lukion opiskelijakunnan hallituksen kanssa käydään keskustelu tilojen käytöstä ja laaditaan yhdessä säännöt, joihin opiskelijat sitoutuvat käyttäessään tiloja.

Lukiolaisten digitaitojen kartoittaminen on edennyt ja laajentunut. Saimme yhteistyökumppanit Helsingin normaalilyseosta ja Joensuun normaalikoulusta ja laadimme yhdessä lukion ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille digitaidot-kyselyn, jolla kartoitetaan opiskelijoiden digitaalista osaamista. Kyselyssä kartoitettavat taidot pohjautuvat harjoittelukoulujen eNorssin TVT-ryhmän laatimaan tietostrategiaan. Tietostrategia pohjaa OPH:n Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaan (TVT-osaaminen, Medialukutaito ja Ohjelmointiosaaminen). Tietostrategiassa on kuvattu luokkatasoittain oppilaan tavoitetasot. Lukiolaisten digitaidot-kysely pohjautuu yhdeksännen luokan tavoitetasossa kuvattuihin digitaitoihin. Tarkoituksenamme on kartoittaa miten lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden osaaminen vastaa tietostrategiassa kuvattuja kriteerejä ja millaisia puutteita opiskelijoiden osaamisessa mahdollisesti on. Tavoitteena on saadun datan perusteella laatia ensi lukuvuoden ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille räätälöityä koulutusta digitaidoista.

Yhtenä hankkeen tavoitteista on ePortfolion käyttöönotto lukiossa, jotta opiskelijat voivat tallentaa osaamistaan jatko-opintoja ja työelämää varten. Toukokuussa opettajille tehtiin kysely eri oppiaineiden eri tarpeista opiskelijan osaamisen ja tuotosten tallentamiseen. Nyt syksyllä valitaan sopiva työkalu ja opettajia ja opiskelijoita ohjeistetaan sen käyttöönottoon liittyen.

Myös Teamsin kehittäminen on edennyt suunnitellusta. Opiskelijoille järjestetään koulutusta Teamsin käytöstä koulun pääasiallisena viestintäkanavana ja esimerkiksi uusintakuulustelu- ja itsenäinen suorituslomakkeet siirretään Teamsin lukio-opinnot kanavalle. Opiskelijoita on tarkoitus ohjata käyttämään Teamsia ensisijaisena viestintäkanavana ja informaaton lähteenä.

Keskiössä oppijoiden tasa-arvo — terveisiä Bett-messuilta

Viikin normaalikoulusta lähti neljä opettajaa Lontooseen tutustumaan opetusalan teknologiaa esittelevään Bett-konferenssiin Lontooseen maaliskuussa. Omana tavoitteenani oli kartoittaa millaisia ideoita ja ratkaisuja messut voisivat tarjota Hyvin toimiva lukio –hankkeen kehittämiskohteisiin. Messuilla oli valtavasti näytteilleasettajia, puheenvuoroja oppimisen ja teknologian suhteesta sekä rutkasti messuvieraita ympäri maailmaa. Messujen puheenvuorossa painottui huoli siitä kuinka etäopetus on eriarvoistanut oppijoiden mahdollisuuksia oppimiseen. Siksi monet yritykset tarjosivat ratkaisua tällaisen eriarvoisuuden kuilun ylittämiseen. Olin pääasiassa kiinnostunut Microsoftin sovelluksista, koska koulumme on sitoutunut Teams-ympäristön käyttöön. Myös hankkeessa rakennamme oppimisen tuen tilaa osaksi Teams-ympäristöä.

Microsoft esitteli uutta Windows 11 SE for Education –käyttöjärjestelmää, joka on erityisesti suunniteltu oppijoiden käyttöön. Sen käytettävyydessä on huomioita erilaiset oppimiseen liittyvät haasteet ja esimerkiksi toiminnat ovat ääniohjautuvia. Tarkoituksena on lisätä oppijoiden tasa-arvoa vähentämällä ja poistamalla niitä esteitä, joita osalla oppijoista on teknologian käyttämisessä. Näitä esteitä voivat olla vaikkapa lukemiseen liittyvät haasteet tai vaikeus käyttää monimutkaisia toimintoja. Lisäksi Microsoft on yrittänyt ratkaista muitakin etäopiskelussa korostuneita ongelmia. Pitkien etäopiskelujaksojen aikana opettajat ovat saattaneet menettäneet kontaktin oppilaisiin ja opiskelijoihin, koska välitön vuorovaikutus on puuttunut. Myös oppilaat ja opiskelijat ovat valitelleet yksinäisyyttä ja sosiaalisten kontaktien puutetta. Yhdeksi ratkaisuksi tähän Teamsiin on lisätty Reflect-toiminto, jossa opettaja voi saada nopeaa palautetta tiimin tunnetiloista ja mielialoista. Tutkimukset ovat osoittaneet, että oppilaiden ja opiskelijoiden kyky tunnistaa ja nimetä tunnetilojaan edistää myös muuta oppimista. Reflect voi auttaa myös luokan tai ryhmän yhteishengen ja yleisen hyvän fiiliksen rakentamisessa.

Yhtenä hankkeen tavoitteista on löytää ratkaisu, jolla lukion opiskelijat voivat dokumentoida omaa osaamistaan lukion aikana tulevia jatko-opintoja ja työelämää varten. Yksi mahdollinen messuilla esitetyistä ratkaisuista voisi olla Canva, joka on graafiseen suunnitteluun tarkoitettu nettisivusto. Canva tarjoaa valmiita visuaalisesti tyylikkäitä malleja esimerkiksi cv:n pohjaksi. Canvan maksuttomassa versiossa on kuitenkin rajoitteita, joten maksullisen version käyttöönotto tuo koululle kustannuksia ja ongelmaksi muodostuu myös se, kuinka kauan opiskelijoiden luomat tilit säilyvät heidän siirtyessään jatko-opintoihin.

Kaiken kaikkiaan Bett-konferenssi tarjosi lukuisia ideoita opetusteknologian uusista tuulista ja kolmen päivän aikana ehti saada vain pintaraapaisun kaikesta kiinnostavasta, jota olisi ollut tarjolla.

Tervetuloa tutustumaan Hyvin toimiva lukio –hankkeeseemme

Tämä blogisivusto on tarkoitettu esittelemään Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun lukion Hyvin toimiva –lukio hankkeen toimintaa ja tuloksia. Hankkeen rahoittajana toimii Opetushallitus. Näiltä sivuilta löydät tietoa hankkeen tavoitteista, etenemisestä ja tuotoksista. Tarkoituksena on, että hankkeessa luodut toimintamallit on mahdollista ottaa käyttöön myös muissa lukioissa. 

 

Hanketyö on lähtenyt käyntiin tammikuussa vauhdilla. Hankkeessa on mukana useita koulumme opettajia. Tarkoituksena on tämän kevään aikana kartoittaa hankkeen neljään eri tavoitteeseen liittyviä toimintatapoja ja malleja. Esimerkiksi sähköistä portfoliota suunnitteleva työryhmä kartoittaa ensin millaisia tarpeita ja tavoitteita sähköisen portfolion käyttöönottoon liittyy ja miten se palvelee parhaiten lukion opiskelijoita oman osaamisen tallentamisessa ja kokoamisessa. Työryhmä myös kuulee lukiomme opiskelijakunnan ehdotuksia ja ajatuksia portfolion ominaisuuksiin ja käyttöön liittyen ja tekee sen jälkeen vertailua siitä mikä sovellus sopisi parhaiten kriteereihin.  

Lukiomme digitaalista toimintakulttuuria rakentavat työryhmä aloittaa työskentelynsä kartoittamalla laajasti opiskelijoiden tarpeita sähköisten työkalujen käyttöönottoon. Lukiolla on jo käytössä Teamissa lukio-opinnot –kanava, jota käytetään viestintään. Digitaalista toimintakulttuuria on tarkoitus rakentaa tämän jo olemassa olevan kanavan ympärille ja sisään. Fyysisen ja digitaalisen oppimisympäristön työryhmän on tarkoitus tutustua ensin siihen millaisia erilaisia etäopiskelun mahdollistavia oppimisympäristöjä ja laitteita on tarjolla ja tarkastella niiden mahdollisuuksia. 

 

 

 

 

 

Hyvin toimiva lukio -hanke

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Hyvin toimiva lukio –hanke on Opetushallituksen rahoittama ja sillä on neljä keskeistä tavoitetta. 

  1. Digitaalisen ja fyysisen oppimisympäristön luominen. Opiskelijoille rakennetaan oppimisen tila, joka mahdollistaa muun muassa etäopintoihin osallistumisen. 
  1. Toimintakulttuurin uudistaminen digitalisaation avulla. Teamsiin luodaan mahdollisuus opiskelijoille pyytää apua ja tukea digitaalisilla välineillä. 
  1. Sähköisen portfolion käyttöönotto. Opiskelijat voivat tallentaa ja kerätä osaamistaan sähköiseen portfolioon opiskelujensa aikana. 
  1. Tvt-taitojen kartoittaminen ja tvt-polun luominen. Lukion opiskelijoiden tvt-taidot kartoitetaan ja luodaan malli, jossa vaadittavat tvt-taidot saavutetaan. 

 

Hankkeen tulokset ja tulosten jakaminen 

Tälle sivustolle tulee tietoa hankkeen etenemisestä ja välivaiheista. Etätyöskentelytilasta on tarkoitus tehdä esittelyvideo.  Sähköisen portfolion käyttöönotosta tehdään suunnitelma ja ohjeistus opiskelijoille. Tvt-taitojen kartoittamiseen ja täydentämiseen luodaan suunnitelma, jota täydennetään vuosittain tarpeen mukaan. 

 

Hyvin toimiva lukio –hankkeen tuloksia on tarkoitus esitellä kansallisissa konferensseissa. Hankkeessa aikaansaatuja toimintatapoja malleja jaetaan verkostoissamme sekä osana lukion kansainvälistä toimintaa. Lisäksi koulutamme sekä opettajia että opetusharjoittelijoita uusien toimintatapojen käyttöönottoon. Tarkoituksena on myös kirjoittaa hankkeesta artikkeli Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen Novissima-julkaisuun. 

 

Hankkeen toteutus 

Hankkeessa työskentelee Nina Penttinen hankkeen vetäjänä ja Perttu Ervelius Viikin norssin hankekoordinaattorina. Lisäksi hankkeessa on mukana useita Viikin normaalikoulun opettajia. Hankkeeseen osallistetaan myös lukion opiskelijakuntaa ja opiskelijoita kuullaan hankkeen eri vaiheissa. 

 

Hankkeen aikataulu 

Hanke aloitettiin syksyllä 2021 ja kevään 2022 aikana on tarkoitus laatia täsmälliset tavoitteet hankkeen eri osa-alueille ja kuulla lukion opiskelijakuntaa. Tarkoituksena on, että kaikki hankkeen tuotokset palvelevat erityisesti opiskelijoiden tarpeita, joten heidän mukaan ottamisen hanketyöhön on oleellista. Lukuvuoden 22-23 aikana on tarkoitus kokeilla valittuja toimintatapoja ja kouluttaa sekä opettajia että opiskelijoita niiden käyttöönottoon.