Kaksi tapaa vastata lemmikin toimintaan sosiaalisena vuorovaikutuksena: kielentäminen ja rituaaliset sekvenssit

Katariina Harjunpää tarkastelee tutkimuksessaan tapoja, joilla ihmiset osoittavat tulkintaansa lemmikkieläimen kehollisesta toiminnasta ja ääntelystä vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen metodina on keskustelunanalyysi ja aineistona videoituja tilanteita kotona ja eläinlääkärin vastaanotolla. Ihminen voi vastata eläimen toimintaan kielentämällä sen intentiota, mielentilaa tai ominaispiirrettä siten, että kuvaus toimii inhimillistävänä selontekona eläimen käyttäytymiselle. Ihminen voi myös vastata eläimen vokalisaatioon tuottamalla sille keskustelun vierusparirakenteen mukaisen jälkijäsenen, jossa hän toistaa ääntelyä muokaten sitä reduplikaation ja prosodisen sovittamisen keinoin. Näin muodostuu eräänlainen rituaalinen, toistoon perustuva toimintasekvenssi, jossa liikutaan ihmisen ja eläimen merkkijärjestelmien rajapinnalla. Selittämällä eläimen toimintaa tai käsittelemällä sitä sekvenssin etujäsenenä ihmisosallistuja antaa toiminnalle vastavuoroiseen sosiaalisuuteen pohjautuvan merkityksen ja orientoituu lajienvälisen vuorovaikutussuhteen ylläpitämiseen.

Katariina Harjunpää on keskusteluntutkija ja vuorovaikutuslingvisti. Hän työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Humanististen tieteiden ohjelmassa, hankkeessa Constitution of meaning in multimodal interaction. Hän on kiinnostunut osallistujuudesta vuorovaikutuksessa ja keinoista, joilla meneillään olevaa sosiaalista toimintaa ja siinä syntyviä merkityksiä käsitellään ja kuvataan vuorovaikutustilanteessa eri osallistujien näkökulmasta. Lajienvälisen vuorovaikutuksen ohella tutkimuskohteena on teatterityöpaja, jossa ryhmälle nuoria aikuisia ohjeistetaan kuvitteelliseen kehon liikkeeseen perustuvaa näyttelijäntekniikkaa; harjoitusten kuluessa keholliset kokemukset ja mielikuvat saavat jaetun, kielellisen muodon. Aiemmin Harjunpää on tutkinut, miten omaa ja toisen puhetta käännetään eri kielelle monikielisessä arkivuorovaikutuksessa.

Lisätietoja Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa.