Julkaisut

Tieteelliset julkaisut 

 The Journey of Finnish Forest Workers from the Woods to the Negotiating Table: the first collective labour agreement in 1962. Scandinavian Journal of History, 2012. http://dx.doi.org/10.1080/03468755.2012.671625.

”Elämiseen liian alhaiset palkat” – Metsä- ja uittotöiden palkkatarkkailu vuosina 1932–1939. Artikkeli on Historiallisen Aikakauskirja 2/2009. Sivut 198–217.

Puolipuhtaasta tynkäkarsintaan ja urakasta aikapalkkaan – Puutavaranhakkuun palkkauksesta 1950–2008. Työväki ja kokemus – Väki Voimakas 22.  Toim. Kati Launis ja Marko Tikka (toim.). Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran vuosikirja 2009. Sivut 161–184.

Puukaupan säännöt, Yksityismetsänomistajien ja metsäteollisuuden puukauppa Itä-Suomessa 1919−1939. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk, 168. Suomen Tiedeseura 2006. (http://helda.helsinki.fi/handle/10224/4081).

Muut julkaisut

Metsäsektorin yhteiskuntavastuun kehitys. Jaana Laine, Teijo Rytteri ja Erkki Pihkala. Teoksessa Uusi metsäkirja, toim. Riina Jalonen ym. Gaudeamus 2006. Sivut 107–111.

Yksityismetsät – metsä omaisuutena ja tulonlähteenä 1920- ja 1930-luvuilla. Vuosilusto 2002/2003. Lusto, 2004. Sivut 25−37.

Toimitetut julkaisut

Metsien ja muistojen koneet – koneellisen metsätalouden historiaa. Vuosilusto 7. Toim. Jaana Laine.  Julkaisijana Metsähistorian Seura ja Lusto Suomen Metsämuseo, 2008.

Yleistajuiset julkaisut

Puukauppamuistot talteen. Metsälehti 18/2011.

Metsänparannuksen murusia arjen historiassa. Metsälehti 5/2010. 

Palkka ja kilo voita. Kolumni Puu- ja erityistalojen jäsenlehti Särmässä, lokakuu 2008.

Seminaari- ja kongressiesitelmiä

“Metsien käyttö ja metsäteollisuus 1960–2010”. Esitetty seminaarissa Suomen taloudellinen muutos 1960 – 2010. Professori Jorma Ahvenaisen juhlaseminaari Suomen elinkeinoelämän keskusarkistossa, Mikkelissä, 12.–13.1.2010.

 ‘The Shifting Power. Power balance between forest workers and employers’ presented in X Human Faces of Power, Conference in Methodologies and Theories in History, University of Turku, 10–12 September, 2009.

‘Demand for Floating Channels and Roads – Finnish Forest Industry, the Infrastructure and the Environment’ presented in The First World Congress of Environmental History, Copenhagen August 4–8, 2009.

‘Hard Work in the Woods. The Life of the Forest Workers in the Hands of State Control and Collective Bargaining’ presented in Labour Markets and Welfare States, The Nordic Model in Comparative and Transnational Historical Perspectives, Stockholm, 13–15 May 2009.

‘Hard Work in the Woods – The Life of Forest Workers in the Hands of State Control and Collective Bargaining’ in NordWel Helsinki seminar in Korpilampi, Espoo, 23–24 January, 2009.

Puukauppa maailmansotien välisenä aikana. Metsähistorian Seuran vuosikokousesitelmä 2.4.2008.

 “Who set the rules in the Finnish timber trade in 1919−1939”. Woodland Cultures in Time and Space: tales from the past, messages for the future, Thessaloniki, Kreikka, 3.–7.9.2007.  IUFRO.

Puukauppa maailmansotien välisenä aikana. MTK:n järjestämä metsänhoitoyhdistystoiminnan 100-vuotisjuhlassa 12.9.2006.

Kirja-arvosteluja

Vaativa urakka. Metsälehti makasiini, 6/2010.
Arvosteltu teos: Esko Pakkanen ja Matti Leikola (2010). Metsää, puuta ja kovaa työtä. Suomen metsien käytön historiaa.

Metsäammattilaiset muutosten pyörteissä. Hiidenkivi 3/2009, sivu 46.
Arvostellut teokset: Paaskoski, Leena. Herrana metsässä : kansatieteellinen tutkimus metsänhoitajuudesta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1170. 2008.
Tervo, Katja. Metsän hiljaiset – Metsätyön rakennemurrosten kolme sukupolvea. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1177. 2008.

Asutustilallisten elämänkertomuksia. Agricola –historiaverkko, 2009.
Arvosteltu teos: Asta Kietäväinen (2009). Metsään raivatut elämänpolut. Toimijuus ja identiteetti asutustilallisten elämänkertomuksissa. Acta Universitatis Lapponiensis 158. Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi.

Metsähallitus ja yhteiskuntavastuu. Tieteessä tapahtuu 4/2007.
Arvosteltu teos: Rytteri, Teijo. Metsän haltija. Metsähallituksen yhteiskunnallinen vastuu vuosina 1859–2005. 2006.

Sodan ympäristöhistoriaa. Metsänhoitaja-lehti, joulukuu 2007.
Arvosteltu teos: Laakkonen, Simo ja Timo Vuorisalo (toim.). Sodan ekologia, 2007.

© 2020 A MarketPress.com Theme