2. Kurssikerta 21.01 : Teemakartat

Toisella kurssikerralla perehdyimme teemakarttojen tekoon MapInfolla sekä kahden päällekkäisen teeman käyttöön ohjelmalla. MapInfolla on mahdollista luoda pylväsdiagrammikartta, ympyrädiagrammikartta, graduated-teemakartta, pistekartta, individual –kartta, grid –kartta sekä päällekkäisiä teemakarttoja. Esitettävästä teemasta riippuu, mikä kartta sopii parhaiten kunkin ilmiön kuvaamiseen.

– Pylväillä voidaan kuvata absoluuttisia tai suhteellisia arvoja, ja absoluuttisia arvoja käytettäessä on otettava huomioon alueiden erilaisuus.

– Ympyrädiagrammikartta soveltuu usean ilmiön kuvaamiseen. Ympyrän lohkon koko kuvaa tekijän suuruutta ja ympyrädiagrammi esittää valitut arvot kunkin kohteen päällä.

– Graduated-teemakartalla kuvataan absoluuttisia arvoja kartalla. Kartalla olevan symbolin koko kasvaa teemoitettavan arvon kasvaessa.

– Pistekartalla kuvataan absoluuttisia arvoja eri aluekohteilla, ja pisteen koko on verrattavissa annettuun arvoon.

– Individual teemakarttatyyppi soveltuu laadullisten ilmiöiden kuvaamiseen, ja sillä voi esimerkiksi erottaa maakunnat eri väreillä (kuva 1.)

– Grid-teemakartassa kartta muodostuu interpoloidun aineiston pohjalta ja kartta muodostuu jatkuvapintaisesta liukuvärjäyksestä. Grid kartan pohjalta voidaan tehdä 3D –karttoja.

BlogiinIndividual

Kuva 1. Individual -kartta maakunnista

Ennen oman teemakartan laatimista harjoittelimme erilaisten teemakarttojen tekoa MapInfolla. Suosituksena oli tarkastella jotakin ilmiötä tietyllä alueella koko Suomen sijaan, sillä kuntamäärän takia informaatio kartalla olisi vaikeasti tulkittavissa. MapInfossa oli mahdollista valita erilaisista tietokannoista karttaan haluamansa ilmiöt. Tietenkin oli toivottavaa, että ilmiöt olisivat toisiinsa liittyviä, jolloin alueellinen vertailu kartalla olisi mahdollista.

Itse teemakartan tekeminen ohjelmalla oli helppoa. Kartan ulkonäköön vaikuttavat pienet asiat tosin vaativat hienosäätöä, jotta kuvattu ilmiö olisi helposti havaittavissa ja kartta vielä selkeästi tulkittavissa. Karttoja tehtäessä värisävyjen käyttö oli myös hyvä pitää mielessä, ettei ilmiöön ”sopimaton” väri viesti viesti jotain muuta, kuin ilmiö itsessään. Jenni Kerola kiteyttää hyvin blogissaan visuaalisuuden tärkeyden kartoissa: käytetyt värit, muodot ja rasterit luovat tietynlaisia mielikuvia kartan lukijalle, jolloin kartanlaatija voi näillä valinnoillaan vaikuttaa kartan lukijaan. Hienosäädöllä ja muilla pineillä muokkauksilla teemakartoista sai selkeitä ja helposti tulkittavia.

Tein teemakarttani Pirkanmaasta, ilmiönä asumismuodot maakunnassa (kuva 2.). Pylväiden avulla voidaan tarkastella, miten näitä asumismuotoja suositaan Pirkanmaan eri kuntien alueella ja niiden pohjalta voidaan tehdä päätelmiä, miksi ilmiö on jakautunut näin valitulla alueella.

PirkanmaaAsuminenPieni

Kuva 2. Asumismuodot Pirkanmaan maakunnassa

Tampereen ollessa maakuntakeskus sekä samalla yksi Suomen suurimmista kaupungeista, on vuokra-asuntojen suurempi määrä kunnan alueella selitettävissä kerrostalojen määrällä kaupungin alueella rivi- ja pientaloihin verrattuna. Kaikki kerrostaloasunnot eivät toki ole vuokra-asuntoja, mutta kaupunkien keskusta-alueilla sekä keskustaa ympäröivillä alueilla on vuokra-asuminen yleensä suosittua. Tampere
onkin ainoa kaupunki, jonka alueella vuokra-asunnoissa asuminen on
suhteessa suurempaa kuin rivi- ja pientaloissa asuminen ympäröivissä Pirkanmaan kunnissa. Muilla alueilla rivi- ja pientalojen suosiota voidaan mahdollisesti selittää kuntien
ikärakenteella, lapsiperheiden määrällä, asuntojen hinnoilla sekä
yksinkertaisesti tällaisen asumisen suosimisella kauempana kaupunkialueesta. Kartta antaa hyvän kuvan eri asumismuotojen jakautumisesta, ja tämän pohjalta voisi perehtyä esimerkiksi tarkemmin kuntakohtaisesti yleisesti kunnan rakenteeseen ja asumisen sijoittumiseen sen alueella. Tämän jälkeen olisi mahdollista pohtia, miksi alueella suositaan esimerkiksi enemmän rivitaloasumista, kuin asumista kerrostaloissa.

Lähteet:

Kerola, J. (2014). 2. kurssikerta <https://blogs.helsinki.fi/jekerola/>. Luettu 21.01.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *