6. Kurssikerta : Pisteaineistojen esittäminen kartalla

Kuudennella kurssikerralla perehdyimme pisteaineistojen esittämiseen kartalla reippailemalla heti tunnin aluksi itse maastossa GPS-laitteet mukanamme. Tarkoituksena oli ottaa noin kymmenen eri pisteen koordinaatit ylös lähiympäristöstä, jotka myöhemmin tultaisiin siirtämään pisteaineistoksi MapInfoon. Mapinfon kannalta tärkeimmät tiedot olivat x- sekä y-koordinaatit, vaikka ylös tuli ottaa muitakin tietoja. Nämä kerätyt tiedot tuli siirtää Exceliin ja tarkastella, ettei aineistossa ole mitään ylimääräistä, joka saattaisi vaikuttaa aineiston esittämiseen kartalla. Pisteiden esittämiseksi kartalla kurssikerran aineistossa oli valmiina workspace Kumpulan lähiympäristöstä, johon pisteet tuli sijoittaa ’’Create points’’ –toiminnon avulla. Tämä toiminto oli huomattavan yksinkertainen, kunhan vain piti huolen, että loi pisteet oikealle tablelle ja käytti oikeaa projektiota tiedon esittämisessä.

Koska kurssikerran tavoitteena oli GPS-paikantimen käytön ja tiedon keräämisen lisäksi juurikin näiden pisteiden luonnin opetteleminen kartalle, tarkastelimme tämän edellisen harjoituksen lisäksi peliautomaattien sijoittumista Helsingin alueella, josta oli valmiina olemassa aineisto. Tässä aineistossa pisteet geokoodattiin kartalle, ja erityistä huomiota tuli kiinnittää etenkin osoiteasetuksiin, jotta tieto esiintyisi oikeanlaisena kartalla. Tämä harjoitus vaati edelliseen verrattuna yksityiskohtiensa puolesta enemmän tarkkuutta, mutta molemmat harjoitukset olivat mielestäni selkeitä ja mielenkiintoisia. Pisteaineisto selkeyttää ilmiöiden sijoittumista ja mahdollistaa näin ollen haluttujen ilmiöiden tarkastelun esimerkiksi jollakin tietyllä alueella tiettynä ajankohtana.

Harjoitusten jälkeen itsenäisharjoituksen aiheena olivat hasardit ja niiden alueellinen esiintyminen. Tavoitteena oli tuottaa materiaalia, jota voisi opettajana käyttää tuntiopetuksessa. Tarkoituksena oli kuvata hasardeja pisteaineistona maailmankartalla, jolloin niiden sijoittuminen on helposti nähtävissä. Valittavana oli kolme erilaista hasardia, ja valitsin näistä maanjäristykset sekä tulivuoret, jotka molemmat liittyvät litosfäärilaattojen liikkeisiin. Ensimmäiseksi loin kartan tulivuorista maailman alueella, jotka ovat purkautuneet vuoden 1964 jälkeen (kuva 1). Aineistossa olisi voinut rajata tulivuoret esimerkiksi tulivuorityypin mukaan, mutta tällä rajaustavalla aineistosta rajautui van muutamia kohteita. Päätin esittää siis kartalla kaikki tulivuorityypit, jotka ovat purkautuneet tuon kyseisen vuoden jälkeen, jotta kartta olisi mahdollisimman havainnollistava juurikin tuolivuorien sijoittumisen suhteen. Katri Ruutu kirjoittaa blogissaan, että:’’ karttoja voisi periaatteessa hyvin hyödyntää opetuksessa, joskin hieman paranneltuina versioina, sillä niillä on helppo havainnollistaa, miten tulivuoren purkaukset ja maanjäristykset esiintyvät samoilla alueilla. Tämän tukena voitaisiin käyttää karttaa litosfäärilaattojen rajoista, jotta nähdään, missä sijaitsevat litosfäärilaattojen rajat’’. Olen samaa mieltä, sillä juurikin opetustarkoituksen mielessä pitäen tällainen kartta on visuaalisesti havainnollistava, jos esimerkiksi aluksi tarkkaillaan litosfäärilaattojen sijoittumista maailman kartalla (kuva 2)  ja verrataan tätä karttaa tulivuorien sijoittumiseen niin laattojen erkanemis- kuin törmäysvyöhykkeillä (kuva 1).

TulivuoretPurk64jlk

Kuva 1. Vuoden 1964 jälkeen purkautuneet tulivuoret

plate-tectonics

Kuva 2. Litosfäärilaatat, http://geology.com/plate-tectonics.jpg

Tulivuorikartan lisäksi loin kaksi erillistä karttaa maanjäristyksistä vuoden 1980 jälkeen, voimakkuuksinaan 6 ja 8 magnitudia (kuva 3 ja 4). Yli 8 magnitudin järistykset ovat erittäin voimakkaita ja näin ollen yleisyydeltään harvinaisempia, joten visuaalisen havainnollistamisen takia valitsin lisäksi 6 magnitudin voimakkuuden, jotta kohteita esiintyisi enemmän kartalla, ja jotta laattojen sijoittuminen näidenkin karttojen avulla olisi helpommin ymmärrettävissä. Koska tein kaikki pisteaineistot samalle maailmankarttapohjalle, yhdistin vielä lopuksi ’’kompromissina’’ viimeiseen karttaan 7 magnitudin maanjäristykset sekä 1964 vuoden jälkeen purkautuneet tulivuoret, jotta näiden kahden ilmiön samankaltainen alueellinen sijoittuminen on havaittavissa (kuva 5).

Maanjär6

Kuva 3. 6 magnitudin maanjäristykset

Maanjaristykset8richt

Kuva 4. 8 magnitudin maanjärisykset

Tulivuoret_ja_maanjaristykset_maailma

Kuva 5. 7 magnitudin maanjäristykset sekä vuoden 1964 jälkeen purkautuneet tulivuoret

Tulivuori- ja maanjäristyskartalla voisi mielestäni esittää myös tsunamiaaltojen yleisyyttä, kuten Natalia Erfving kirjoittaa blogissaan: ’’ Luomaani maanjäristys- ja tulivuorikarttaan voitaisiin myös merkitä esim. tsunamiaaltoja ja nähdä miten nämä ilmiöt liittyvät toisiinsa’’. Näin ollen merenalaisten maanjäristysten tai lähellä rannikkoa tapahtuvien maanjäristysten muodostamat tsunamit kuvautuisivat omana ilmiönään tällaisella kartalla, jossa kaikki ilmiöt liittyvät kuitenkin laattatektoniikkaan. Minni Aalto oli lisännyt blogiinsa onnettomuuksien tunnuslukuja maanjäristyskartalle, mikä on mielestäni hyvä idea, kun kartalla halutaan havainnollistaa maanjäristyksien aiheuttamia tuhoja. Vaikka puhutaankin suurista maanjäristyksistä, ei magnitudien asteikko välttämättä kerro tarpeeksi tuhojen laajuudesta, vaan tällaiset tunnusluvut puhuvat puolestaan.

Lähteet:

Aalto, M. 2014. Kurssikerta 6: pisteaineistojen tuottaminen ja esittäminen kartalla. <https://blogs.helsinki.fi/mmaalto/>. Luettu 24.02.2014.

ANSS Catalog. Northern California Earthquake Data Center. 24.02.2014 <http://quake.geo.berkeley.edu/anss/catalog-search.html>

BRG. Global distribution of earthquake epicentres, volcanoes. 24.02.2014. <http://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Seismologie/Bilder/Sei_szgrf_k.html>

Erfving, N. 2014. Kurssikerta 6: Maanjäristysten ja tulivuorten esittäminen pistekartalla. <https://blogs.helsinki.fi/nataliae/>. Luettu 24.02.2014.

Plate Tectonics, geology.com. <http://geology.com/plate-tectonics.jpg>. 24.02.2014.

Ruutu, K. 2014. Kurssikerta 6: hasardeja pistekartalla. <https://blogs.helsinki.fi/karuutu/>. Luettu 24.02.2014.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *