Vad är Jean Sibelius Works

Jean Sibelius (1865–1957) produktion omfattar 117 opusnumrerade verk. I Fabian Dahlströms katalog Jean Sibelius: Thematisch-bibliographisches Verzeichnis seiner Werke (Breitkopf & Härtel 2003) finns dessutom listade 225 verk, som Sibelius inte gav opusnummer. Merparten av Sibelius kompositioner publicerades under hans livstid. En del av de färdiga verken förblev dock opublicerade, t.ex. för att Sibelius planerade att bearbeta dem, men aldrig tog sig an bearbetningen. Av vissa verk har bevarats opublicerade tidiga versioner.

Speciellt Sibelius’ omfattande verk hade tillkomstprocesser som var långa och som hade flera faser. Från dem har bevarats en stor mängd skisser av olika slag och andra manuskript av tonsättaren – å andra sidan har från vissa verk inte bevarats några som helst skisser. När verken hade fått sin (i princip) slutliga gestalt på tonsättarens arbetsbord, renskrev han verkets partitur. Om verket godkändes för publicering sändes en renskrift eller kopia av den till förläggaren. I förlagen gjordes då och då smärre redaktionella förändringar, och som ett resultat av notgravörens arbete kvarblev i det tryckta och utgivna partituret ofta – exempelvis beroende på missförstånd – inexaktheter och fel. Sibelius själv gjorde ibland förändringar i sina verkpartitur ännu i publiceringsskedet och graden av hans medverkan vid granskningen av korrekturen var synnerligen varierande. I många tryckta verk har således stannat fel och tveksamma lösningar, som tonsättaren i korrekturskedet inte kommit sig för att korrigera.

Jean Sibelius Works (JSW) är en kritisk och komplett utgåva, som färdigställd kommer att innehålla alla tonsättningar, som tonsättaren slutfört samt de arrangemang han själv gjort av sina kompositioner. Den nottext som publiceras, baserar sig på grundlig forskning kring källmaterialet. I de kritiska kommentarer, som de banden innehåller, beskrivs och utvärderas de centrala källorna och skillnaderna mellan de olika nottexterna samt refereras och motiveras de redaktionella lösningarna. Jean Sibelius Works erbjuder på detta sätt kunskap för forskare och en grund för framföranden av Sibelius verk.

I musiker- och forskarkretsar har man sedan länge väntat på en kritisk utgåva av Sibelius verk. De fel och brister, som har funnits i de hittills tillbudsstående publikationerna och det faktum att det har varit svårt att komma över notmaterial – både för att upplagor är slutsålda eller inte de alls har publicerats – har skapat ett behov av en täckande publikationsserie av Sibelius verk, som baserar sig på forskning.