Johtamisopintojen tarkoitus / Syftet med ledarskapsstudierna

(Svensk version nedan)

https://youtu.be/G2Hq0rhaJSk

Hyvä johtaminen on edellytys toiminnan sujuvuudelle ja menestykselle liiketoiminnassa, julkisella sektorilla, kansalaisjärjestöissä ja -liikkeissä sekä poliittisissa organisaatioissa. Johtaminen on keskeinen osa jokaisen organisaation toimintaa ja siitä tullut entistä merkittävämpi osa koko yhteiskunnan ja ihmisten arkielämän hallintaa. Samaan aikaan aikamme suuret yhteiskunnalliset haasteet, kuten globaalit, ekologiset ja taloudelliset ongelmat asettavat johtamiselle uusia vaatimuksia ja korostavat johtamisen merkitystä.

Johtamiseen liittyvät kysymykset ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Esimerkiksi uusien organisointitapojen ja teknologioiden esiintulo, valtioiden rajat ylittävän toiminnan lisääntyminen, julkisen ja yksityisen toiminnan aiempaa vähemmän selkeät rajanvedot, kulttuurien monimuotoistuminen sekä kulttuurisen vuorovaikutuksen lisääntyminen ovat paitsi haastaneet perinteisiä käsityksiä johtamisesta myös nostaneet esiin tarpeen aiempaa monipuolisemmalle ja laajemmalle ymmärrykselle johtamisesta.

Yliopistoista valmistuvat opiskelijat tulevat kohtaamaan johtamiseen liittyviä kysymyksiä ja ilmiöitä päivittäin – joko itse johtajina tai muuten läheisessä suhteessa johtamiseen.

Johtamisen opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa monitieteellinen ja laaja-alainen näkemys johtamisen ilmiöistä ja luonteesta ja tutkimustietoa johtamisen teorioista monitieteellisessä viitekehyksessä. Johtamisen opinnot auttavat siten soveltamaan johtamistietoa eri konteksteissa.


Gott ledarskap är en förutsättning för smidig och framgångsrik verksamhet inom den privata sektorn, offentliga sektorn, icke-statliga organisationer, medborgarrörelser och politiska organisationer. Ledarskap är en central del av varje organisations verksamhet och har fått en allt mer framträdande roll för att hantera både samhälleliga och vardagliga problem. Utmaningar som härstammar från globalisering, ekologiska och ekonomiska problem ställer nya krav och betonar betydelsen av ledarskap.

Frågor som berör ledarskap har förändrats under de senaste decennierna. Frammarschen av nya organiseringsformer och teknologier, gränsöverskridande verksamhet, oklara gränsdragningar mellan offentlig-privat verksamhet, kulturell diversitet och växelverkan har inte bara utmanat traditionella uppfattningar av ledarskap. De har också betonat betydelsen av mångsidigare och bredare förståelse av ledarskap.

Utexaminerade studenter kommer dagligen att mötas med frågor som berör ledarskap antingen som ledare eller i nära kontakt med ledarskap.

Syftet med ledarskapshelheten är att med hjälp av forskningsbaserad information ge de studerande en mångvetenskaplig och bred bild av fenomen som berör ledarskap och dess karaktär. Studierna inbegriper bland annat inslag av köns- och etikrelaterade och samarbets-, strategisk ledarskapsverksamhet i olika miljöer. Ledarskapsstudierna hjälper därmed att anpassa ledarskapskunskap i olika sammanhang och kontexter.