TA7 Ekonometrian johdantokurssi

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään yhden ja useamman selittäjän lineaarisen regressiomallin käyttöön taloudellisten havaintoaineistojen kvantitatiiivisessa analyysissa. Aluksi kerrataan lyhyesti tilastollisen päättelyn periaatteita. Tämän jälkeen keskitytään lineaarisen regressiomallin spesifiointiin, tilastolliseen päättelyyn ja tavallisen pienimmän neliösumman estimaattorin ominaisuuksiin erilaisten oletusten vallitessa. Lisäksi tarkastellaan instrumenttimuuttujaestimaattoria ja epälineaarisia regressiomalleja. Lopuksi perehdytään aikasarja analyysin perusteisiin. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Stock, J. H. &… Continue reading TA7 Ekonometrian johdantokurssi

Y1 Bayesian Econometrics

Overview: The course provides an introduction to Bayesian econometrics. It starts by reviewing the basic ideas and tools of Bayesian inference and proceeds to the Bayesian analysis of the linear regression model and its  extensions. Different posterior simulation methods such as Monte Carlo integration and Gibbs sampling (Markov Chain Monte Carlo (MCMC)) employed in modern… Continue reading Y1 Bayesian Econometrics

Kandidaattiseminaari

Syksy 2015 Aikataulu ja ohjeita. Kielentarkastus (kypsyyskoe). Kielentarkastus, kun tutkielman kielenä on jokin muu kuin äidinkieli.