Edunvalvonta

Edunvalvonta: opintojen kehittämistä ja opiskelijoiden asian ajamista

Kompleksin edunvalvonnasta vastaavat edunvalvontavastaavat, opintovastaavat ja yhdenvertaisuusvastaava. Kompleksin toiminnan ulkopuolella useat opiskelijamme ovat opiskelijaedustajina psykologian koulutusohjelman johtoryhmässä, lääketieteellisen tiedekuntaneuvostossa sekä muissa yliopiston hallinnollisissa elimissä. Silloin tällöin opiskelijoita osallistuu myös erilaisiin opetuksen kehittämisen työryhmiin.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa on useita hallinnollisia elimiä, joissa on opiskelijoita jäseninä. Jäseneksi voi päästä koko tiedekuntaa koskevista asioista päättävään tiedekuntaneuvostoon. Psykologian asioita, kuten opetusohjelmaa, käsitellään koulutusohjelman johtoryhmässä ja joiltain osin yksikkömme Medicumin johtoryhmässä, joissa on myös opiskelijajäseniä. Lisäksi heitä on ollut muun muassa kampuksen rakennuksia hallinnoivassa toimikunnassa sekä Terkko-kirjastoa hallinnoivassa toimikunnassa.

Edunvalvontavastaavat johtavat Kompleksin edunvalvontajaoston toimintaa. He seuraavat ajankohtaisia koulutusasioita ja tiedottavat opiskelijoita ja Kompleksin hallitusta niistä. Tätä varten he pitävät tiivistä yhteyttä koulutusohjelmamme henkilökuntaan, eri hallinnollisten elimien opiskelijaedustajiin ja muiden tiedekuntamme koulutusohjelmien edunvalvontatoimijoihin. Edunvalvontavastaavilta voi kysyä mitä tahansa koulutusohjelmamme ajankohtaisista asioista sekä yliopiston hallinnosta ja opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksista siihen.

Opintovastaavat keräävät lukuvuoden aikana opiskelijoilta palautetta opetuksesta ja opintojen järjestelyistä. Heitä voi milloin tahansa lähestyä henkilökohtaisesti, ja lisäksi he järjestävät myös silloin tällöin vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia. Näihin rentoihin tilaisuuksiin voi tulla antamaan palautetta ja jakamaan kokemuksia opiskelutovereiden kanssa.

Opintovastaavat kutsuvat vähintään kerran lukukaudessa koolle opintotyöryhmän, joka on psykologian opiskelijoiden ja henkilökunnan välinen yhteistyökanava. Opintotyöryhmässä käsitellään opiskelijoiden antamaa palautetta ja muita ajankohtaisia asioita, jotka voivat liittyä esimerkiksi opintojen ongelmakohtiin tai kurssien kehittämiseen. Henkilökunnasta kokouksiin kutsutaan opintosuunnittelijat, koulutusohjelman johtaja, oppiaineen vastuuhenkilö ja tarpeen mukaan muita opettajia. He voivat viedä opintotyöryhmässä käsiteltyjä asioita eteenpäin esimerkiksi koulutusohjelman johtoryhmän kokoukseen.

Yhdenvertaisuusvastaava seuraa yhdenvertaisuuden toteutumista Kompleksin toiminnassa.


Kompleksin puheenjohtajisto ja edunvalvontajaosto kirjoittivat kesän 2018 aikana kannanoton yliopiston rehtori Jari Niemelälle, vararehtori Sari Lindblomille ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle vuonna 2020 toteutettavasta opiskelijavalintauudistuksesta. Pelkäämme tulevan uudistuksen heikentävän sisään otettavien opiskelumotivaatiota, lisäävän opiskelun keskeyttämistä ja vaarantavan valmistuvien psykologien ammattiosaamisen. Lue kannanotto täältä.