Toinen kurssikerta

Mitä kurssikerralla tehtiin

PAK-kurssin toisella kurssikerralla tehtiin kahden teeman teemakarttoja. Tavoitteena oli oppia tekemään teemakarttoja, joilla esitetään kahta eri muuttujaa samalla kertaa. Tutustuimme kurssikerralla aluksi erilaisten teemakarttojen tekemiseen MapInfon avulla, ja sen jälkeen teimme itse valitsemastamme aiheesta kahden teeman teemakartan.

 

Kartan arviointia

Teemakartallani kuvaan Lapin työttömyysastetta kunnittain sekä työpaikkojen määrää kunnissa. Valitsin tämän aineiston, koska minua kiinnosti, korreloivatko nämä ilmiöt keskenään. Työttömyysaste on kuvattu värien avulla koropleettikartalla, ja työpaikkojen määrä pylväsdiagrammina jokaisen kunnan päällä.

Aloitin teemakartan tekemisen koropleettikartasta. Karttaa varten selvitin taas histogrammin avulla kuinka aineisto on jakautunut. Kuten kuvasta 1 nähdään, jakauma on epämääräinen, ja sen vuoksi luokittelin aineiston tasavälisiin luokkiin. Luokkia on vain neljä, jotta kartan lukeminen helpottuisi ja sen ulkonäöstä tulisi selkeämpi. Koropleettikartan tekemisen jälkeen lisäsin karttaan pylväsdiagrammit. Niiden tekeminen MapInfolla oli todella helppoa.

Kuva 1. Histogrammi aineiston jakautumisesta.

Kuten teemakartalta (kuva 2) näkyy, eivät työpaikkojen määrä ja työttömyysaste korreloi keskenään. Kartassa näkyy ainoastaan, että niissä kunnissa, joissa on suurempi asukasluku, on myös enemmän työpaikkoja. Lapin ELY-keskuksen joulukuun 2014 työllisyyskatsauksessa kerrotaan, että avoimia työpaikkoja oli eniten palvelu- ja myyntityössä, asiantuntijatehtävissä ja siivouksessa. Näitä töitä onkin varmasti eniten isommissa keskuksissa, kuten Rovaniemellä ja Kemissä.

Kartastani olisi saanut ehkä havainnollisemman, jos siihen olisi laittanut myös kuntien nimet. Silloin sellaisenkin kartan lukijan, joka ei tunne Lappia niin hyvin, olisi helpompi tulkita karttaa. Näin kartasta näkisi heti, että esimerkiksi Rovaniemellä on paljon työpaikkoja verrattuna muihin kuntiin. Myös Julia Keronen (2015) olisi kaivannut paikannimiä PAK-kurssilla tekemäänsä karttaan. Hänen karttansa kuvaa Pirkanmaan eläkkeellä olevien määrää sekä syntyneisyyttä ja kuolleisuutta Pirkanmaan kunnissa. Olemme molemmat siis sitä mieltä, että tällaisissa kartoissa, joissa kuvataan vain muutamaa kymmentä kuntaa, olisi mielenkiintoista tietää myös kuntien nimet, jotta pystyisi helpommin paikantamaan kartan antamat tiedot.

Kuva 2. Lapin työttömyysaste ja työpaikkojen lukumäärä vuonna 2011

Olen tyytyväinen tämän kartan ulkonäköön. Mielestäni kartan värit ovat kauniit, ja pylväät erottuvat hyvin pohjalla olevasta koropleettikartasta. Toisaalta aloin nyt jälkikäteen miettiä ovatko kartassa käyttämäni värit huonoja punavihervärisokeille.

Ensimmäisen kurssikerran karttani oli mielestäni hieman epäselvä, ja siksi yritin tätä karttaa tehdessäni kiinnittää erityistä huomiota kartan luettavuuteen. Tällä kertaa koropleettikarttaa on helpompi lukea, sillä luokkia on sopiva määrä ja värit erottuvat hyvin toisistaan. Tällä kurssikerralla halusinkin tehdä sellaisen koropleettikartan, jossa on useita värejä, ei siis vain yhden värin eri tummuusasteita, niin kuin ensimmäisen kurssikerran kartallani on. Lisäksi mittakaava, pohjoisnuoli ja legenda ovat mielestäni siististi aseteltuja ja kartta näyttää tasapainoiselta.

 

Lopuksi

Toinen kurssikerta sujui melko hyvin. Luennolla käytiin läpi paljon asiaa, ja aluksi pelkäsin, etten pysy muiden tahdissa. Yritin kuitenkin keskittyä tarkasti koko luennon ajan ja kokeilla erilaisten teemakarttojen tekoa Artun ohjeiden avulla. Onneksi myös vieressä istuvat kaverit auttoivat jos ei heti ymmärtänyt jotain juttua.

Vaikka paikkatieto ja teemakarttojen tekeminen on mielestäni vaikeaa ja usein tylsääkin, motivoivaa on se, kuinka huomaa kehittyvänsä ja oppivansa paljon uutta kurssin aikana. Tällä kurssikerralla esimerkiksi histogrammin ja koropleettikartan tekeminen sujuivat paljon helpommin ja nopeammin kuin ensimmäisellä kerralla. Lisäksi on innostavaa ajatella, että paikkatieto-osaaminen on oikeasti sellainen asia, josta voi olla paljon hyötyä esimerkiksi tulevaisuuden työnhaussa.


Lähteet

Keronen, J. (2015). Toinen kurssikerta: Päällekkäiset teemakartat. Julian PAK-blogi. https://blogs.helsinki.fi/juliaker/2015/01/26/toinen-kurssikerta-paallekkaiset-teemakartat/ Luettu 28.1.2015

Lapin työllisyyskatsaus joulukuu 2014. Lapin ELY-keskus. 20.1.2015 http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/2950498/Joulukuu_2014.pdf/ed010779-31d9-42af-ab01-70a9517adb29 Luettu 9.3.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *