Haku kampusviljelyvaliokunnan tehtäviin

På svenska nedan // In English below

Hae mukaan kampusviljelyvaliokuntaan vuodelle 2019!

Viihdytkö sormet mullassa? Haluatko tehdä jotain konkreettista kampusviihtyvyyden eteen? Supersuosittu kampusviljely jatkuu tänäkin vuonna ja mukaan tarvitaan uusia toimijoita HYYn kampusviljelyvaliokuntaan!

Kampusviljelyvaliokunnan päätehtävä on organisoida ylioppilaskunnan ja yliopiston yhteistä kaupunkiviljelyä. Viljelyä on toteutettu jo vuodesta 2013 ja se tapahtuu kaikilla viidellä Helsingin yliopiston kampuksella. Tavoitteena on tehdä kampuksista viihtyisiä, kehittää yliopiston yhteisöllisyyttä sekä edistää lähiruokaa kaupunkiympäristössä. Kampusviljelyvaliokunta vastaa toiminnan suunnittelusta, organisoinnista ja sujuvuudesta. Valiokunta on järjestänyt perinteisesti myös retkiä, tapahtumia ja tilaisuuksia. Valiokunnan toimijat voivat vuosittain vaikuttaa paljon siihen mitä valiokunta tekee.

Miten mukaan?

HYYn hallitus valitsee kokouksessaan 7/2019 (21.2.) hakemusten perusteella valiokunnan vastuuhenkilöt, joihin kuuluu puheenjohtaja, vähintään yksi varapuheenjohtaja ja vähintään yksi viestintävastaava. Valiokunnan toimintaan voi lähteä mukaan matalalla kynnyksellä myös missä vaiheessa vuotta tahansa. Varsinainen viljelyhaku avataan myöhemmin keväällä.

Valiokunnat toimivat HYYn hallituksen mandaatilla ja saavat rahoituksensa ylioppilaskunnalta. Tukena HYYn puolelta toimii hallituksen kampusviljelystä vastaava hallituksen jäsen ja kaikkien valiokuntien toiminnasta yleisesti vastaa HYYn hallituksen vapaaehtoisista vastaava jäsen.

Haettavat tehtävät:

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja on päävastuussa toiminnasta. Hän huolehtii kokonaisuudesta, kokousjärjestelyistä, sekä hoitaa yhteistyön HYYn edustajan kanssa yliopiston suuntaan.

Varapuheenjohtaja(t)

Varapuheenjohtajat avustavat puheenjohtajaa tarvittavissa asioissa ja hoitavat puheenjohtajan tehtäviä puheenjohtajan estyessä. Puheenjohtajiston sisäinen tehtäväjako on vapaasti päätettävissä.

Viestintävastaava(t)

Viestintävastaava lähettää kokouskutsut ja huolehtii yleisestä tiedottamista yhteistyössä puheenjohtajan kanssa. Tiedoittamista tehdään rennolla otteella, esimerkiksi sosiaalisen median päivittämistä, sekä kampusviljelyn blogin pitämistä. Tehtävään ei vaadita pitkän linjan viestintäosaamista, vaan innostunut asenne riittää. Viestintää voi hoitaa myös toinen varapuheenjohtajista yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Muut tehtävät

Valiokunnan toimintaa avustavat kaikilla yliopiston kampuksilla toimivat kampusvastaavat, jotka ovat valiokunnan linkkejä eri kampuksille.

Valiokunnassa voi toimia tapahtumavastaavana. Valiokunta järjestää tapahtumia ja osallistuu vuosittain sekä HYYn Fuksiseikkailuun että Avajaiskarnevaaleille. Valiokunta on myös aikasempina vuosina tehnyt tapahtumia yhdessä muiden valiokuntien kanssa.

Eduksi katsomme motivaation tehtävään, aikaisemman kampusviljelykokemuksen, aikaisemman vapaaehtois- tai järjestökokemuksen ja yhteistyötaidot. Hakea voi myös ilman aikaisempaa kokemusta valiokunnan toiminnasta. Lähetä vapaamuotoinen noin sivun mittainen hakemuksesi tiistaihin 19.2. klo 12 mennessä osoitteeseen –>

Lisätietoja:
Paula Karhunen
paula.karhunen@hyy.fi
kampusviljelystä vastaava hallituksen jäsen

—————————————————————————–

Kom med i campusodlingsutskottet för år 2019!

Trivs du med att stå med händerna i myllan? Vill du göra något konkret för trivseln på campuset? Den superpopulära campusodlingen fortsätter även i år och vi behöver nya funktionärer till HUS campusodlingsutskott!

Campusodlingsutskottets huvuduppgift är att organisera studentkårens och universitetets gemensamma stadsodling. Odlingen har verkat sedan år 2013 och sker på alla Helsingfors universitets campusområden. Syftet är att göra campusen trivsamma, utveckla gemenskapen vid universitetet samt främja närproducerad mat i stadsmiljön. Campusodlingsutskottet ansvarar för verksamhetsplaneringen, organiseringen och smidigheten. Utskottet har traditionsenligt även ordnat utflykter och evenemang. Funktionärerna kan årligen påverka mycket till vad utskottet gör.

Hur komma med?

HUS styrelse väljer ansvarspersoner för utskottet på sitt sammanträde 7/2019 (21.2.) på basis av ansökningarna, till vilka hör ordförande, minst en viceordförande och minst en kommunikationsansvarig. Du kan komma med i utskottets verksamhet med låg tröskel i vilket skede som helst av året. Den egentliga odlingssökningen utlyses senare i vår.

Utskotten fungerar på HUS styrelsens mandat och får sin finansiering av studentkåren. Som stöd för utskottet fungerar studentkårsstyrelsens campusodlingsansvariga styrelsemedlem och ansvarig för utskottens allmänna verksamhet är den volontäransvariga styrelsemedlemmen i studentkårens styrelse.

Uppgifter att sökas:

Ordförande

Ordförande har huvudansvaret för verksamheten. Hen ansvarar för helheten, mötesarrangemang och för samarbetet med universitetet tillsammans med en HUS- representant.

Viceordförande(n)

Viceordföranden assisterar ordföranden i nödvändiga ärenden och ansvarar för en del av ordförandens uppgifter när ordföranden har förhinder. Ordförandeskapets inre uppgiftsfördelning kan beslutas fritt.

Kommunikationsansvarig(a)

Den kommunikationsansvariga skickar möteskallelserna och ansvarar för den allmänna kommunikationen i samarbete med ordföranden. Kommunikationsarbetet sker med avslappnad stil, t.ex. uppdatering av sociala medier samt upprätthållandet av campusodlingens blogg. Uppgiften kräver inte långvarig kommunikationserfarenhet utan en ivrig inställning räcker. Kommunikationen kan även skötas av den andra av viceordförandena i samarbete med de övriga funktionärerna.

Övriga uppgifter

Alla campusansvariga vid universitetets campus hjälper till med utskottets verksamhet. De fungerar som utskottets länkar mellan de olika campusen.

I utskottet kan man även vara evenemangsansvarig. Utskottet ordnar evenemang och deltar årligen både på HUS Gulisäventyr och i Öppningskarnevalen. Utskottet har även under tidigare år arrangerat evenemang tillsammans med andra utskott.

Till fördel ser vi motivation för uppgiften, tidigare campusodlingserfarenhet, tidigare frivillig-eller föreningserfarenhet samt samarbetsförmåga. Du kan även söka utan tidigare erfarenhet av utskottets verksamhet. Skicka en fritt formulerad ansökan på cirka en sida senast tisdag 19.2 kl. 12 till adressen –>

Tilläggsuppgifter:
Paula Karhunen
paula.karhunen@hyy.fi
Campusodlingsansvarig styrelsemedlem

—————————————————————————

Apply to join the Campus Farming Committee for 2019!

Do you enjoy gardening? Would you like to do something concrete to make the campus a more inviting place? The super popular campus farming continues this year, too, and we need new members for HYY’s Campus Farming Committee!

The main task of the Campus Farming Committee is to organise the joint urban farming of the Student Union and the University. Campus farming has already been organised since 2013, and it takes place on all five campuses of the University of Helsinki. Our goal is to make the campuses more inviting places, develop communality at the University and promote local food in an urban environment. The Campus Farming Committee is responsible for the planning, organisation and smooth flow of the activities. The Committee has traditionally also organised various trips and events. The members of the Committee have a lot of say in what the Committee does each year.

How can I join?

HYY’s Board will appoint the officials for the Committee based on applications in its meeting 7/2019 (on 21 February). The positions include a chair, at least one vice chair and at least one person in charge of communications. You can also join the Committee’s low-threshold activities any time during the year. The actual call for applications for farming will be opened later in the spring.

Committees operate on the mandate of HYY’s Board and are financed by the Student Union. The member of the Board in charge of campus farming will act as support from HYY’s side, while the member of HYY’s Board in charge of volunteers is responsible for the overall activities of all committees.

Open positions:

Chair

The chair has the main responsibility for the activities. They look after the overall picture and the meeting arrangements, and handle cooperation with the University together with HYY’s representative.

Vice chair(s)

The vice chairs assist the chair in any necessary matters and handle the chair’s duties when the chair is unable to do so. The chairs can freely decide on the internal division of duties among themselves.

Person(s) in charge of communications

The person in charge of communications sends the meeting invitations and takes care of general communication in cooperation with the chair. Communication can have a relaxed tone, and it includes updating social media and maintaining the campus farming blog, for instance. The position does not require massive communication skills and experience – an enthusiastic attitude is enough. One of the vice chairs may also take care of communications in cooperation with other actors.

Other positions

Campus officers working on all campuses of the University assist the Committee in its activities and act as the Committee’s links to the different campuses.

The Committee may also have a person in charge of events. The Committee organises events and annually takes part in both HYY’s Fresher Adventure and the Opening Carnival. In previous years, the Committee has also organised events in cooperation with other committees.

We consider motivation towards the position, previous experience of campus farming, previous experience of volunteering or acting in organisations and cooperation skills as advantages. You can also apply without previous experience of the Committee’s activities. Please send a free-form application with a length of around one page to Paula by noon on Tuesday 19 February.

Further information:
Paula Karhunen
paula.karhunen@hyy.fi
Member of the Board in charge of campus farming

Kuvan mahdollinen sisältö: kasvi, ulkoilma ja luonto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *