Henkilöt

 6. moskeijan katto-ornamentit-513x230px

 

Tutkimusryhmässämme työskentelevät aktiivisesti seuraavat henkilöt:

 

Prof juhlaluentokuva 28.9.2004 Arto KallioniemiArto Kallioniemi

TT, KM, AO, työnohjaaja
Uskonnondidaktiikan professori
Itä-Suomen yliopiston uskonnonpedagogiikan dosentti
Turun yliopiston kasvatustieteen, erityisesti uskontokasvatuksen dosentti
arto.j.kallioniemi [at] helsinki.fi
p. 191 29610
Siltavuorenpenger 3B (Athena)

 

Väitöskuva Salmenkivi Eero 3011-10Eero Salmenkivi

FT, AO
Elämänkatsomustiedon ja filosofian didaktiikan yliopistonlehtori
Filosofian didaktiikan dosentti
Opettajien akatemian perustajäsen
Ylioppilastutkintolautakunnan jäsen
eero.salmenkivi [at] helsinki.fi
p. 02941 29593
Siltavuorenpenger 3B

Mielenkiintoni on viime aikoina suuntautunut tapoihin oppia ja opettaa filosofiaa, ylioppilaskirjoituksiin ja kasvatusfilosofiaan. Olen myös jatkuvasti kiinnostunut antiikin filosofiasta, erityisesti Platonista.

 

Saila Poulter Saila Poulter-100x150px

KT, LO, AO, Uskonnondidaktiikan yliopistonlehtori
saila.poulter [at] helsinki.fi
p. 050 3175 460
Siltavuorenpenger 3B (huone 330), vastaanotto sopimuksen mukaan.

Minua kiinnostaa katsomusopetuksen kasvatuksellinen ja yhteiskunnallinen tehtävä, sekä katsomuksellinen moninaisuus koulussa. Väitöskirjatutkimukseni käsitteli sekularismin ja kansalaisuuden suhdetta sekä uskonnonopetuksen yhteiskunnallista merkitystä. Tällä hetkellä tutkin integroidun uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon toteuttamista koulussa. Teoreettisesti interkulttuurin kasvatuksen kysymykset erityisesti jälkikoloniaalisen teorian näkökulmasta inspiroivat työtäni.

 

Pia-Maria Niemikuva

TM (väit.), AO, yliopisto-opettaja
pia-maria.niemi [at] helsinki.fi
p. 040 7207022
Siltavuorenpenger 3B, huone 330, vastaanotto sopimuksen mukaan.

Tutkimusaiheinani ja erityisinä kiinnostuksen kohteinani ovat yhteisöllisyyden kokemus koulussa, interkulttuurinen kasvatus, uskonnolliset representaatiot ja traditiot koulussa sekä oppilaiden osallisuus koulussa. Väitöstutkimuksessani tarkastelin oppilaiden ja opettajien kokemuksia koko koulun yhteisistä tapahtumista.

 

Arniika kuusisto-100x150pxArniika Kuusisto

FT, Dosentti, LO, yliopistonlehtori
arniika.kuusisto [at] helsinki.fi

Kuusiston tutkimusintresseihin kuuluu mm. päiväkotien ja koulujen kulttuurinen ja katsomuksellinen moninaisuus, näihin liittyvän sensitiivisyyden kehittäminen opettajankoulutuksessa, lasten ja nuorten arvoihin, identiteettien ja jäsenyyksiin liittyvät neuvottelut erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa sekä arvojen ja perinteiden siirtymiseen liittyvät sosialisaatiokäytänteet.

Tohtoritutkijat

 

Anuleena Kimanen Anuleena Kimanen-100x150px

TT, AO
anuleena.kimanen [at] helsinki.fi

Väitöskirjani käsitteli erään uskonnollisen liikkeen sosiaalihistoriaa. Nyt tutkin oppilaiden näkemyksiä katsomusten välisestä dialogista ja dialogitaitojen kehittymistä. Toimin historian ja uskonnon opettajana koulussa ja kehitän muun muassa pienryhmäisten uskontojen opetusta. Siitä taustasta nousevat muutkin kiinnostukseni kohteet: pienryhmäisten uskontojen opiskelijoiden kokemukset, tunnustuksellisuuden ulottuvuudet sekä vuorovaikutus uskonnonopetuksessa.

 

Jatko-opintojaan suorittavat väitöskirjatutkijamme

 

 Vesa Åhs Vesa Åhs-100x150px

TM, AO
vesa.ahs [at] helsinki.fi
Tutkimusaihe: Integroidun katsomusopetuksen monimenetelmällinen tutkiminen oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan näkökulmasta. Kiinnostuksen kohteena maailmankatsomusten kohtaaminen, eletty uskonnollisuus ja katsomusopetuksen dialogisuus.


ei-kuvaa-100x150pxJussi Ikkala

jussi.ikkala [at] helsinki.fi

Ikkalan tutkimus käsittelee Helsingin eurooppalaisen koulun (European Schooling Helsinki) katsomusaineopetusta nimeltään uskontotieto. Tutkimus selvittää integroidun katsomusopetuksen mahdollisuuksia yleissivistävänä oppiaineena monikulttuuristuvassa Suomessa. Tutkimuksessa tarkastellaan vertailevasti Helsingin eurooppalaisen koulun uskontotiedon ja Suomen kansallisten opetussuunnitelmien uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmia. Lisäksi kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston avulla selvitetään oppilaiden, huoltajien sekä opettajien käsityksiä ja kokemuksia uskontotieto-oppiaineesta.

 

Marja Laine marja laine-100x150px

TM, AO, tutkijakoulutettava, erityisasiantuntija

Marja Laine valmistelee väitöskirjatutkimusta kulttuurisesti kestävää kehitystä edistävästä kasvatuksesta. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat kulttuuriperintökasvatus ja kulttuuriset oikeudet kasvatuksen kontekstissa.

 

Kaarina Lyhykäinen-108x150Kaarina Lyhykäinen

TM, FM, AO, ortodoksisen uskonnon opettaja, täydennyskouluttaja, tutkijakoulutettava.

Lyhykäinen valmistelee väitöskirjatutkimustaan oman uskonnon opetuksesta Euroopan unionin jäsenmaissa lainsäädännön, opetussuunnitelmien, opettajuuden ja käytännön toteutuksen näkökulmista. Hänen kiinnostuksensa kohteita ovat vertaileva uskonnondidaktiikka, uskonto Euroopassa, uskonto julkisessa tilassa ja vähemmistöjen katsomusopetus.

 

Henri Järvinen Henri Järvinen-100x150px

TM, AO, tutkijakoulutettava, yliopistopappi Taideyliopistossa ja Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa.

Järvinen valmistelee väitöstutkimusta vähemmistöuskontojen opetuksen ja identiteetin suhteesta. Tutkimuksessa pohditaan moniuskontoisuuteen ja monikulttuurisuuteen, identiteettiin ja opetussuunnitteluun liittyviä kysymyksiä suomalaisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Järvisen kiinnostuksen kohteita ovat uskonnollinen identiteetti, uskontodialogi ja ekumenia, korkeakoulujen monikulttuurisuuskysymykset sekä taiteellinen tutkimus.

 

Jaakko Liljeblad-100x150Jaakko Liljeblad

TM
jaakko.liljeblad [at] helsinki.fi

Liljeblad tarkastelee väitöstutkimuksessaan ”Moninaisuuden tunnustaminen uskonnonopetuksen kautta – Uskonnonopetuksen käytäntö ja uskonnon käsitteellistäminen tunnustamisen teorian valossa” filosofisia ja teologisia tavoitteita, joita tulisi uskonnonopetuksen pedagogisten tavoitteiden asettamisen kannalta pitää keskeisinä. Väitöskirjan tausta liittyy julkiseen debattiin uskonnonopetuksessa, jossa keskenään erimieliset tahot näyttävät paradoksaalisesti argumentoivan näkemyksiään vedoten monikulttuurisuuteen ja monikulttuurisen yhteiskunnan ihanteiden puolustamiseen. Keskeinen teoria, jonka avulla monikulttuurisuudesta aiheutuvia perustavanlaatuisia ongelmia on pyritty hahmottamaan on nk. tunnustamisen (recognition) teoria.

 

ei-kuvaa-100x150pxKaroliina Käpylehto

TM, uskonnon ja elämänkatsomustiedon lehtori
karoliina.kapylehto [at] helsinki.fi

Käpylehto valmistelee väitöskirjatutkimustaan lasten ja nuorten kuolemakäsityksistä ja peloista. Hänen kiinnostuksensa kohteena ovat: uskontotiede, psykologia, etiikka, filosofia, katsomusaineiden didaktiikka ja nuorisotutkimus. Seuraa Karoliinan blogia: https://blogs.helsinki.fi/kapylehto/

 

Gabriel Omotosho Adebayo Gabriel Omotosho Adebayo100x150px

MPhil; MPhil; MTh

My doctoral dissertation research deals with the interface between democratic citizenship and religious education. It specifically entails citizenship education as a cross-curricular theme in religious education in the increasingly multicultural Finnish context. I am focusing on religious education as a school subject. Citizenship education as understood in my work is embedded with human rights education and security education. My research seeks to show that the study of religious education in the current religiously and culturally diverse Finland requires a reconceptualisation of citizenship, human rights and security values. A major concern underpinning the study is that the study of citizenship education in religious education, in the light of empirical data, in today Finland is largely lacking in previous studies.

 

Marjaana Kavonius-100x150pxMarjaana Kavonius

TM, AO
marjaana.kavonius [at] helsinki.fi

Väitöskirjatutkimukseni tarkastelee katsomusopetuksen merkitystä oppilaan maailmankuvan muodostumisen ja katsomuksellisen diversiteetin kohtaamisen näkökulmasta. Tutkimukseni on mukana mm. opettajankoulutuslaitoksen EDEN-tutkimusprojektissa sekä kansainvälisessä REDCo2-tutkimushankkeessa.

 

Essi Ikonen kasvokuva-108x150pxEssi Ikonen

FM, AO
essi.ikonen@seurakuntaopisto.fi

Tutkin laadullista fenomenologista tutkimusta edustavassa väitöskirjassani eri ikäisten ihmisten kokemuksia siitä, mitä on olla uskollinen itselleen, sekä näiden kokemusten merkitystä oppimiselle.

 

ei-kuvaa-100x150pxHenry Hedman

henry.hedman [at] helsinki.fi

Väitöskirjani tavoitteena on selvittää Romanikielen ja -kulttuurin säilymistä eksogaamisissa eli kaksikulttuurisissa av(i)oliitoissa. Tämä tutkimus keskittyy perheisiin, joista toinen on romani ja toinen tulee valtakulttuurista.

 

ei-kuvaa-100x150pxJuha Luodeslampi

TM, asiantuntija Kirkkohallituksessa
juha.luodeslampi [at] evl.fi

Väitöskirjan aiheena on 1930-luvulla syntyneiden suomalaisten uskonnonopettajien ammatillinen työura. Väitöskirjan aineiston muodostavat opettajien narratiivit.

 

Marja-Kaarina Marttila100x150pxMarja-Kaarina Marttila

Alkuvaiheessa oleva tutkimukseni aihe liittyy maahanmuuttajiin. Olen otsikoinut työni: “The Role of Religion in the Identity Negotiations of Immigrants: Does faith matter in the process of integration?”.


 

ei-kuvaa-100x150pxSeppo-Tapio Laine

KM, jatko-opiskelija

Väitöskirjan aiheena on Ilolan koulun pedagogiikka.

 

 

ei-kuvaa-100x150pxIrmeli Peltonen

KM, jatko-opiskelija

Tutkii vanhempien käsitystä koulukasvatuksesta alkuopetuksessa.

 

 

ei-kuvaa-100x150pxSalla Poropudas

TM, jatko-opiskelija

Tutkii ammatillisen identiteetin kehittymistä DIAK:ssa.

 

 

ei-kuvaa-100x150pxSaija Benjamin

KM, jatko-opiskelija

tutkii useassa kulttuuritaustassa elävien nuorten kulttuuri-identiteettiä.

 

 

ei-kuvaa-100x150pxTuija Ikonen

M. A., jatko-opiskelija

Tarkastelee väitöskirjatyössään Ammatillisten oppilaitosten opettajien interkultturaalista kompetenssia.

 

 

ei-kuvaa-100x150pxMarianne Seppä

FM, jatko-opiskelija

Tutkii aikuisen maahanmuuttajan kielenoppimisen alkuvaihetta.

 

 

ei-kuvaa-100x150pxVeijo Fiskaali

VTM, jatko-opiskelija

Fiskaali tutkii suomalaista kansanuskoskoa eri uskonnon oppikirjoissa.