Ihmisoikeuskasvatuksen tutkimus- ja yhteistyöprojekti

Projektissa työskentelevät: Prof. Arto Kallioniemi, yliopistonlehtori Eero Salmenkivi, yliopistonlehtori Mia Matilainen.

Ihmisoikeuskasvatus on monitieteinen opetuksen ja kasvatuksen tutkimusalue, jolla on läheinen yhteys, mutta myös omaleimaisuus suhteessa esimerkiksi demokratia- ja kansalaiskasvatukseen sekä kansainvälisyys-, globaali- ja monikulttuurisuuskasvatukseen. Ihmisoikeuskasvatuksella on normatiivinen, velvoittava luonne, jonka perustana ovat kansainvälisesti sitovat ihmisoikeusasiakirjat. Valtioilla on asiakirjoihin perustuva velvollisuus ihmisoikeuskasvatukseen. Esimerkiksi Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyy tiedon jakamisen velvoite tästä sopimuksesta. Ihmisoikeuskasvatuksen ja sen tutkimuksen tarve on tuotu esiin lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä raporteissa. Ihmisoikeuskasvatus on olennaisen tärkeä edellytys ihmisoikeustietoisuuden kehittymiselle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle pitkällä tähtäimellä.

Suomalaisessa koulujärjestelmässä ihmisoikeuskasvatus ei ole oma oppiaine, mutta ihmisarvoon ja ihmisoikeuksiin liittyviä teemoja käsitellään useissa oppiaineissa. Ihmisoikeudet ovat myös keskeinen koulujärjestelmän arvoperusta. Useat merkittävät uskonto- ja katsomusaineiden tutkimuksen teemat – kuten monikulttuurisuus, uskontokasvatus, uskonnon vapaus, vähemmistöjen oikeudet sekä naisen asema, eettinen kasvatus ja moraalinen vastuu – liittyvät ihmisoikeuskasvatuksessa mielenkiintoisella tavalla yhteen. Lapsen oikeuksien (YK 1989) näkökulma sekä ihmisoikeusrikkomusten, esim. holokaustin käsittely korostuvat katsomusaineissa uusissa 2014 julkaistuissa ja 2016 voimaan tulevissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.

Projektista on valmistunut vuonna 2011 Matilaisen väitöskirjatutkimus ”Ihmisoikeuskasvatus lukiossa – outoa ja itsestään selvää” sekä useita artikkeleja, ks. Tuhat-tietokanta. Matilainen on myös mukana esim. Suomen Unicefin koordinoimassa opettajien ihmisoikeuskasvatuksen täydennyskoulutus-, tutkimus ja yhteistyöhankkeiden ohjausryhmässä sekä Ihmisoikeuskeskuksen toimittaman Ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus Suomessa -raportin (2014) kirjoittamisessa.

Keväällä 2012 ihmisoikeuskasvatuksen tutkimus ja yhteistyöprojekti aloitti yhteistyön professori Fred Drevinin johtaman ja ”Education for Diversities” -tutkimusryhmän (https://blogs.helsinki.fi/e4diversities/) toimintaan linkittyvän holokaustikasvatuksen tutkimusprojektin kanssa. Holokaustikasvatusta tarkastellaan tutkimusprojektissa esimerkiksi eri oppiaineiden oppikirjoissa. Holokaustista opettamisen velvoite on korostunut suomalaisessa koulujärjestelmässä 2010 lähtien opetussuunnitelman perusteisiin tehtyjen holokaustiin liittyvien lisäysten myötä.