Integroidun katsomusopetuksen tutkimusprojekti

9-10-11

Tutkimusprojektissa tarkastellaan integroidun katsomusopetuksen mallia, jonka lähtökohtana on opettaa eri uskontoja ja katsomuksia yhdessä riippumatta oppilaiden katsomuksellisesta taustasta. Moninaistuvassa, poliittisten ja maailmankatsomuksellisten jännitteiden hallitsemassa maailmassa kansalaiset tarvitsevat laajaa katsomuksellista yleissivistystä ja valmiutta uskonnollisen ja katsomuksellisen moninaisuuden kohtaamiseen kouluyhteisössä ja laajemmin yhteiskunnassa. Kuitenkin juridisesti Suomessa uskonnon opetus toteutetaan eriytettynä oppilaan ’oman uskonnon’ opetuksena tai elämänkatsomustiedon opetuksena.

Tutkimusprojektissa selvitetään oppilaiden, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen näkemyksiä ja kokemuksia yhdistetystä katsomusopetuksesta, sekä perehdytään katsomusopetuksen kasvatus- ja koulutodellisuuteen tarkastelemalla etnografisesta näkökulmasta katsomusopetuksen arkea ja vuorovaikutusta. Projektissa tarkastellaan lisäksi integroidun uskonnonopetuksen pedagogisia käytänteitä, sekä avataan siihen liittyviä yhteiskunnallisia ja filosofisia ulottuvuuksia.

Tutkimuksessa lähtökohtana on monimenetelmällisyys; sekä laadullinen että määrällinen tutkimusote tuovat osaltaan näkökulmansa tutkimusilmiöön. Tutkimuksella on merkittävää yhteiskunnallista relevanssia, sillä integroitua uskonnonopetusta ei ole Suomessa juuri lainkaan tutkittu ja täten se tarjoaa tärkeää tietoa periaatteista, joiden mukaan katsomusopetusta tulisi kehittää tulevaisuudessa. Tutkimusprojekti pyrkii kehittämään uusia pedagogisia ja teoreettisia näkökulmia uskonnonopetuksen ja katsomuskasvatuksen tarkastelemiseen.

Tutkimushankkeessa toimivat KT, yliopistonlehtori Saila Poulter, prof. Arto Kallioniemi, sekä TM, jatko-opiskelija Vesa Åhs ja TM Jussi Ikkala. Tällä hetkellä hankkeesta on olemassa seuraava julkaisu:

Åhs, V., Poulter, S. & Kallioniemi, A. (in press) Encountering worldviews: Pupil perspectives on integrated worldview education in a Finnish secondary school context. Religion and Education.

Tutkimusryhmä järjestää säännöllisesti julkisia tutkimus- ja tiedotusseminaareja tutkimuksen etenemiseen ja tuloksien julkaisemiseen liittyviin näkökulmiin.

Ota yhteyttä /contact information:

www.worldviewedu.net

saila.poulter [at] helsinki.fi

arto.j.kallioniemi [at] helsinki.fiThis research project critically examines integrated religious and worldview education in Finnish school context. The focus of such an education is on teaching different religions and worldviews from a study of religion standpoint that deals with the religious plurality of the students present in the classroom and more broadly in the society. In the on-going project everyday life of students, learning and interaction, pedagogical practices and also societal and philosophical dimensions of integrative worldview subject are reflected. The project will further develop theoretical analysis of religion, religious and worldview education in a secular society.

The study utilizes a mixed methods design, combining quantitative and qualitative approaches including ethnographic fieldwork. This research should have a significant social impact, as it will offer valuable knowledge on the educational principles by which future religious and worldview education should be arranged in schools. The preliminary results of the study have been published and the scope of the study will be extended in the future years.

Learn more:

Åhs, V., Poulter, S. & Kallioniemi, A. (in press) Encountering worldviews: Pupil perspectives on integrated worldview education in a Finnish secondary school context. Religion and Education.

www.worldviewedu.net