Abstraktit-Abstrakt-Abstracts

Plenaaresitelmät-Plenarföredrag-Plenary lectures

Sektioesitelmät-Sektionsföredrag-Section presentations

Posteriesitelmät-Posterföredrag-Poster presentations

Työpajojen esittelyt, ks. sivu Ohjelma > Työpajat
Beskrivning av workshopparna, se sidan Ohjelma > Työpajat
Workshop descriptions in Finnish, see page Ohjelma > Työpajat

 

Abstaraktivihko (pdf), joka on myös mukana symposiumkansiossa paperitulosteena:

Abstrakthäfte (pdf) som också finns med i symposiematerial som en papperskopia

The abstract booklet (pdf), also among the symposium material as a paper copy

KaTu2015_abstraktit_web