Aamukahvit 3.6.2016: Pyöräliikenne

Kaupunkiakatemian kesäkuun aamukahvien aiheena oli pyöräliikenne. Helsingin kaupungin strategisina tavoitteina valtuustokaudella 2013–2016 on ollut edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä sekä parantaa jalankulku- ja pyöräilyverkostojen jatkuvuutta ja turvallisuutta.


20160603_084632

Niko Palo kaupunkisuunnitteluvirastosta kertoi uudesta pyöräliikenteen suunnitteluohjeesta sekä sen taustalla olevasta suunnittelufilosofiasta. Vuosikymmeniä kaupunkiliikennesuunnittelua etenkin Pohjoismaissa on hallinnut ajatus eri liikennemuotojen vahvasta erottelusta turvallisuussyistä: pyöräilijät on ohjattu mieluummin pois valtaväyliltä omille kevyen liikenteen reiteilleen. Uudella suunnittelufilosofialla viitataankin siihen, että pyörän katsotaan olevan ajoneuvo muiden joukossa, ja pyöräliikenne halutaan mahdollistaa myös keskeisillä liikenneväylillä – toki edelleen turvallisuudesta huolehtien ja pyöräväylät selkeästi merkiten.

20160603_085621

Pyöräilykoordinaattori Reetta Keisanen kaupunkisuunnitteluvirastosta puhui myös liikennesuunnittelussa tapahtuneesta muutoksesta: Helsingin kaupungin liikkumisen kehittämisohjelmassa on prioriteettijärjestykseksi linjattu 1) jalankulku, 2) pyöräliikenne, 3) joukkoliikenne, 4) logistiikka ja vasta viimeisenä 5) henkilöautoilu. Helsingin kaupungin väestön voimakas kasvu luo paineita liikkumisen kehittämiselle ja sujuvoittamiselle. Kaupungin pyöräliikenneverkostoa laajennetaan vuosittain taloudellisten resurssien mukaan, ja tavoitteena on vuoteen 2025 mennessä toteuttaa esimerkiksi kattava keskusta-alueen pyöräverkko sekä pitkien yhteyksien baana-verkko. Tavoitteena on myös talvipyöräreittien kehittäminen, jota kokeiltiin jo talvella 2015–16 reitillä Baana – Helsinginkatu – Oulunkylä. Myös uudet kaupunkipyörät ovat olleet erittäin suosittuja, ja 10 000 rekisteröityneen käyttäjän tavoite saavutettiin jo heti keväällä 2016. Aamukahvikeskusteluissa nostettiin esille kivijalkaliikkeiden eteen soveltuvan pyöräparkkikonseptin tarpeellisuus erityisesti kantakaupungissa. Aihe voitaisiin viedä esimerkiksi opiskelijoiden ideoitavaksi.

20160603_091354

Ainokaisa Tarnanen Helsingin yliopiston maantieteen laitokselta kertoi lopputyöstään, joka koskee pyöräilyn matka-aikojen ja reittivalintojen paikkatietopohjainen mallinnusta pääkaupunkiseudulla. Gradutyön tavoitteena on tuottaa realistisempi saavutettavuusmalli pyöräliikenteelle, joka tuottaisi siten myös parempaa vertailutietoa suhteessa muihin kulkumuotoihin. Tutkimuksessaan Tarnanen on keskittynyt tarkastelemaan pyöräilyn nopeuteen ja reittivalintoihin vaikuttavista tekijöistä matkan pituutta, reitillä sijaitsevia liikennevaloja, risteyksiä sekä korkeuseroja. Aineistona on opiskelijoiden ”pyöräilemä” gps-data vuodelta 2011 yhdistettynä korkeusmalliin sekä tietoihin kaupungin pyörätieverkostosta ja liikennevaloista. Alustavien tulosten mukaan erityisesti liikennevaloristeykset hidastavat matka-aikoja, mutta esimerkiksi korkeuseroilla ei aina ollut selvää yhteyttä nopeuden muutokseen. Työn lopputuotteena tulee olemaan pyöräilyn reitityksen paikkatietomalli, joka huomioi matka-ajan laskennassa ympäristötekijöiden aiheuttamat hidasteet ja mahdolliset reitin valinnan rajoitteet.


20160603_093345[6] copy

Aalto-yliopiston liikennetekniikan apulaisprofessori Milos Mladenovic käsitteli esityksessään liikennesuunnittelua transit oriented development (TOD) -käsitteen ja suunnittelumallin kautta. Käsitteellä viitataan eri toimintoja sekoittavaan maankäyttöön, jota sovelletaan tiiviin kaupunkiympäristön liikenteen solmukohtien suunnittelussa ja kehittämisessä. Suunnittelu tähtää kestävien liikenneratkaisujen kuten joukkoliikenteen ja pyöräilyn edistämiseen. Mladenovic kertoi pääkaupunkiseudulla tehdystä tutkimuksestaan, jossa selvitettiin maankäytön suunnittelun vaikutusta valittuihin liikkumismuotoihin (kävely, pyöräily, joukkoliikenne ja yksityisautoilu). Tutkimuksen tuloksena oli, että monipuolinen, sekoittava maankäyttö ei sinänsä vaikuttanut pyöräilyyn lisäävästi, mutta palvelujen sijoittuminen ja saatavuus vaikutti. Tiiviys ja hyvät joukkoliikenneyhteydet puolestaan jopa vähensivät pyöräilyn todennäköisyyttä liikkumismuotona. Liikkujien taustamuuttujista nousi esille mielenkiintoinen seikka: pyöräilijöistä suurin osa oli miehiä ja korkeilla tuloilla oli yhteys pyöräilyn lisääntymiseen.

Aamukahvit jatkuvat jälleen syksyllä, ja ensimmäinen tilaisuus järjestetään keskiviikkona 7.9.2016 yhdessä Ilmastokatu -hankkeen kanssa. Ilmastokadun aamukahveilla esitellään Helsingin Iso Roobertinkadulla tehtäviä ilmastotekoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä tuodaan esille ajankohtaista tutkimustietoa. Aurinkoisena päivänä aamukahvit keitetään ja puhelinten akut ladataan ulkona aurinkosähköllä!

Puhujien esityskalvot pdf-muodossa löytyvät osoitteesta:
https://blogs.helsinki.fi/kaupunkiakatemia/kaupunkiakatemian-aamukahvien-diaesitykset/

Teksti: Annina Ala-Outinen

Kaupunkiakatemian aamukahvit 3.6.2016 klo 8, TEEMA: PYÖRÄLIIKENNE

Tervetuloa Kaupunkiakatemian kesäkuun aamukahveille!

TEEMA: PYÖRÄLIIKENNE
Perjantai 3.6.2016 klo 8–10
Paikka: Laituri (Narinkka2) http://laituri.hel.fi/

Baana+Bicycle+highway+Finland

Helsingin kaupungin strategisina tavoitteina valtuustokaudella 2013–2016 on ollut edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä sekä parantaa jalankulku- ja pyöräilyverkostojen jatkuvuutta ja turvallisuutta.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on julkaissut uuden pyöräliikenteen suunnitteluohjeen, ja sen ympärille rakennettu näyttely avattiin huhtikuussa Laiturilla. Pyöräliikenne Helsingissä-näyttely (14.4.2016 – 1.10.2016) http://laituri.hel.fi/nayttelyt/158


KAUPUNKIAKATEMIAN AAMUKAHVIEN OHJELMA

klo
8.00 Tarjolla kahvia ja pientä aamupalaa

8.20 Tervetulotoivotus ja tilaisuuden esittely

8.30 HELSINGIN PYÖRÄLIIKENTEEN SUUNNITTELUOHJE- SUUNNITTELUN UUSI FILOSOFIA JA TEKNISET RATKAISUT
(Niko Palo, liikenneinsinööri kaupunkisuunnitteluvirasto)

8.45 PYÖRÄLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN HELSINGISSÄ
(Reetta Keisanen, pyöräilykoordinaattori kaupunkisuunnitteluvirasto)

9.00 PYÖRÄILYN MATKA-AIKOJEN JA REITTIVALINTOJEN PAIKKATIETOPOHJAINEN MALLINNUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
(Ainokaisa Tarnanen, opiskelija Helsingin yliopisto)

9.15 BIKING AS A TRAVEL MODE IN TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT
(Milos Mladenovic, professori Aalto-yliopisto)

Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteistyöverkosto, jossa edistetään kaupunkisuunnittelun, kaupunkikehittämisen ja kaupunkitutkimuksen vuorovaikutusta ja yhteissuunnittelua.

Aamukahvit Facebookissa
https://www.facebook.com/events/1561783827455038/

Kaupunkiakatemian aamukahvit 8.4.2016

Ikääntyneet stadissa

Huhtikuun aamukahveilla kuultiin esityksiä ja keskusteltiin ikääntyneiden liikkumisesta, aktiivisesta kaupunkielämästä ja palveluiden järjestämisestä sekä asennoitumisesta ikääntymiseen.

Aamukahvit_yleiskuva

Meri Pekkanen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta kertoi Stadin ikäohjelmasta. Ohjelmassa esitetään ikääntyneiden hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä, joita toteutetaan vuosina 2015-17. Ikäohjelman tavoitteena on tilkitä puutteita sosiaali- ja terveyspalvelujen perustoiminnassa sekä ohjata palveluiden kehittämistä. Helsingissä pohditaan myös miten asuinalueiden omaehtoista toimintaa voitaisiin edistää siten, että ikääntyneiden lähiyhteisöissä olisi tarjolla myös muuta kuin kaupungin järjestämää ikääntyneiden toimintakykyä tukevaa tekemistä ja kontakteja.

Erkki Vauramo Soterasta (Aalto-yliopisto) puhui ikääntyneiden hoiva- ja kuntoutuspalveluiden yhteiskunnallisista kustannuksista sekä muutostarpeista. Eläkeikäisten osuus väestöstä kasvaa, mikä tarkoittaa verotulopohjan heikentymistä ja sitä, että ikääntynyttä kohden käytettävät taloudelliset resurssit pienenevät merkittävällä tavalla. Vauramon mukaan Suomessa kuntoutuspalvelut on uudistettava ja hoivalaitosjärjestelmä uusittava. Kaupunkeihin tulisi myös rakentaa senioreille viihtyisiä palvelukortteleita, joissa keskeistä on aktiivinen ja mielekäs elämä.

Timo Kopomaa Helsingin yliopistosta pohti esityksessään ikääntymisen tuottamaan elämänmuutokseen asennoitumista. Vaikka moni aktiivinen seniori nykyään onkin esim. kulttuuripalveluiden suurkuluttaja, ikääntymiseen voi suhtautua myös hyväksyvästi luopuen. Kaikkien ei tarvitse olla go-go-senioreita.

Ikääntyneiden elämänpiirin pienentyessä pienilläkin asioilla, kuten ruudulta katseltavan live-katu- tai torinäkymän avulla voidaan luoda vaihtelua arkeen. Perinteisten hoivapalveluiden lisäksi tulisi kehittää myös uudenlaisia ikääntyneiden palveluita, esimerkiksi putkiremonttievakkoon joutuvat eläkeläiset tarvitsisivat usein apua muuttotilanteessa.

Panu_Harmo

Panu Harmo Aalto-yliopistosta kertoi esityksessään Ikäbaana-hankkeesta, jolle haetaan parhaillaan sote-palvelujen järjestäjästä kumppania. Ikäbaana hankkeessa tehdään ikääntyneiden verkkoon kytkettyjen erilaisten palveluiden käyttäjäkeskeistä kehittämistä. Keskeisenä menetelmänä on ns. SimLab-prosessisimulointi ja yhteiskehittämisen workshop, jossa kaikki palveluverkoston toimijat innovoivat yhdessä keskustellen palveluprosessiaan. Lopuksi kuultiin roboteista tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen osana. Suhtautuminen robotiikkaan on tutkijan mukaan vielä varautunutta, mutta kun robotti sanan korvaa kysymyksenasettelussa, suhtautuminen muuttuu heti positiivisemmaksi. Myös aamukahviyleisö äänesti tilaisuudessa erilaisissa robotiikkaa koskevissa väittämissä. Robotit koettiin kiinnostaviksi erityisesti teknisten töiden suorittajana, mutta seuralaisena tai tarjoilijana robotit saivat negatiivisemmat arviot.

Tervetuloa Kaupunkiakatemian huhtikuun aamukahveille!

Teema: IKÄÄNTYNEET STADISSA Perjantai 8.4.2016 klo 8–10
Paikka: Laituri (Narinkka2)  http://laituri.hel.fi/

Kaupunkiakatemian aamukahvien teemana on tällä kertaa Ikääntyneet Stadissa sekä Stadin ikäohjelma. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Tervetuloa!


OHJELMA

Klo
8.00 Tarjolla kahvia ja pientä aamupalaa

8.15 Tervetulotoivotus ja tilaisuuden esittely

8.30 STADIN IKÄOHJELMA JA IKÄÄNTYNEIDEN LIIKKUMINEN, AKTIIVISUUS JA KULKEMINEN HELSINGISSÄ Meri Pekkanen, johtava toimintaterapeutti Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, Stadin ikäohjeman osatyöryhmän pj.

8.45 VISIOITA TULEVAISUUDEN VANHUSPALVELUISTA Erkki Vauramo, professori Sotera/Aalto-yliopisto

9.00 HARMAAN EI TARVITSE OLLA IKÄÄNTYMISEN PERUSVÄRI Timo Kopomaa, dosentti Helsingin yliopisto

9.15 ROBOTIT, INTERNET JA MEIDÄN MUMMO Panu Harmo, tohtorikoulutettava Aalto- yliopisto