Kaupunkiakatemian opiskelijat kehittivät Helsinki Labin toimintamallia

WP_20160414_12_07_56_Rich

Kaupunkiakatemian opiskelijat työstivät kevään 2016 aikana Helsingin kaupungintalon aulaan avattavan Helsinki Labin toimintakonseptia, ja esittelivät 26.5.2016 kaupungintalolla kiinnostavia tuloksiaan. Helsinki Labin on tarkoitus olla sekä kehittäjäyhteisö että avoin kaupunkilaboratorio, joka muodostaa kohtaamispaikan kaupungin kehittämishankkeille. Lab tukee muotoilun, digitaalisten mahdollisuuksien ja osallistamisen hyödyntämistä kaupungin kehitys- ja innovaatiotoiminnassa sekä kehittämisen käyttäjälähtöisyyttä. Lab on myös näyteikkuna kaupungin kehittämistyöhön ja mahdollistaa myös muiden tahojen mukaan tulon. Samalla avoin kehittäminen tulee näkyväksi ja koettavaksi reaaliaikaisesti.

Kaupunkiakatemian “Katutila ja katujen kulttuurit” -kaupunkimuotoilu -kurssilla kuusi monialaista ryhmää kehitti Helsinki Labin konseptia erilaisten käyttäjäryhmien kautta. Opiskelijat olivat mm. pohtineet, miten Kaupunkiakatemian opiskelijat itse voisivat osallistua Labiin. Kyselytutkimuksen avulla selvisi, että opiskelijat ovat hyvinkin kiinnostuneita Helsinki Labista ja osallistuisivat mielellään kaupungin kehittämiseen projektien, kurssitöiden, blogikirjoitusten, työharjoittelun tai palkallisen työn kautta. Opiskelijat voisivat tuoda monitieteistä lisäarvoa Labille. Kurssin päätösseminaarissa ehdotettiin sähköistä työkalua, jonka kautta voisi tuoda esille menossa olevia kehittämisprojekteja ja niihin liittyviä tietotarpeita sekä tehtäväkokonaisuuksia, joita voitaisiin yhdistää tutkijoiden ja opiskelijoiden kiinnostusaloihin.
WP_20160526_14_48_02_Rich

Kurssilaiset olivat myös miettineet Labin toimintaa pidemmällä elinkaarella ja tarkastelleet kaupunkilaisten osallistumistoiveita ja -mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa. Yksi ryhmä oli ideoinut, miten Helsinki Labin toimintoja tulisi sijoittaa kaupungintalon aulaan toimivalla tavalla. Kyselytutkimuksen avulla oli myös selvitetty kaupungin henkilökunnan suhdetta Helsinki Labiin, ja esityksessä todettiin, että Labin toimintaa tulisi brändätä myös kaupungin sisällä. Kaupunkilaisten osallistumisen edistämiseksi ehdotettiin “momentteja” eli muotoilu- tai osallistumisseteleitä, joilla Lab voisi jakaa resursseja, kohdistaa työpanosta ja antaa mandaatteja kehittämiseen kaupungin organisaatiossa tai muille toimijoille.

Kurssin lopputulokset ja muuta materiaalia löytyy opiskelijoiden blogista: https://blogs.aalto.fi/kaupunkimuotoilu

Lisätietoja antaa: Antti Pirinen antti.pirinen (a) aalto.fi

Teksti: Ida Björkbacka 

Aamukahvit 3.6.2016: Pyöräliikenne

Kaupunkiakatemian kesäkuun aamukahvien aiheena oli pyöräliikenne. Helsingin kaupungin strategisina tavoitteina valtuustokaudella 2013–2016 on ollut edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä sekä parantaa jalankulku- ja pyöräilyverkostojen jatkuvuutta ja turvallisuutta.


20160603_084632

Niko Palo kaupunkisuunnitteluvirastosta kertoi uudesta pyöräliikenteen suunnitteluohjeesta sekä sen taustalla olevasta suunnittelufilosofiasta. Vuosikymmeniä kaupunkiliikennesuunnittelua etenkin Pohjoismaissa on hallinnut ajatus eri liikennemuotojen vahvasta erottelusta turvallisuussyistä: pyöräilijät on ohjattu mieluummin pois valtaväyliltä omille kevyen liikenteen reiteilleen. Uudella suunnittelufilosofialla viitataankin siihen, että pyörän katsotaan olevan ajoneuvo muiden joukossa, ja pyöräliikenne halutaan mahdollistaa myös keskeisillä liikenneväylillä – toki edelleen turvallisuudesta huolehtien ja pyöräväylät selkeästi merkiten.

20160603_085621

Pyöräilykoordinaattori Reetta Keisanen kaupunkisuunnitteluvirastosta puhui myös liikennesuunnittelussa tapahtuneesta muutoksesta: Helsingin kaupungin liikkumisen kehittämisohjelmassa on prioriteettijärjestykseksi linjattu 1) jalankulku, 2) pyöräliikenne, 3) joukkoliikenne, 4) logistiikka ja vasta viimeisenä 5) henkilöautoilu. Helsingin kaupungin väestön voimakas kasvu luo paineita liikkumisen kehittämiselle ja sujuvoittamiselle. Kaupungin pyöräliikenneverkostoa laajennetaan vuosittain taloudellisten resurssien mukaan, ja tavoitteena on vuoteen 2025 mennessä toteuttaa esimerkiksi kattava keskusta-alueen pyöräverkko sekä pitkien yhteyksien baana-verkko. Tavoitteena on myös talvipyöräreittien kehittäminen, jota kokeiltiin jo talvella 2015–16 reitillä Baana – Helsinginkatu – Oulunkylä. Myös uudet kaupunkipyörät ovat olleet erittäin suosittuja, ja 10 000 rekisteröityneen käyttäjän tavoite saavutettiin jo heti keväällä 2016. Aamukahvikeskusteluissa nostettiin esille kivijalkaliikkeiden eteen soveltuvan pyöräparkkikonseptin tarpeellisuus erityisesti kantakaupungissa. Aihe voitaisiin viedä esimerkiksi opiskelijoiden ideoitavaksi.

20160603_091354

Ainokaisa Tarnanen Helsingin yliopiston maantieteen laitokselta kertoi lopputyöstään, joka koskee pyöräilyn matka-aikojen ja reittivalintojen paikkatietopohjainen mallinnusta pääkaupunkiseudulla. Gradutyön tavoitteena on tuottaa realistisempi saavutettavuusmalli pyöräliikenteelle, joka tuottaisi siten myös parempaa vertailutietoa suhteessa muihin kulkumuotoihin. Tutkimuksessaan Tarnanen on keskittynyt tarkastelemaan pyöräilyn nopeuteen ja reittivalintoihin vaikuttavista tekijöistä matkan pituutta, reitillä sijaitsevia liikennevaloja, risteyksiä sekä korkeuseroja. Aineistona on opiskelijoiden ”pyöräilemä” gps-data vuodelta 2011 yhdistettynä korkeusmalliin sekä tietoihin kaupungin pyörätieverkostosta ja liikennevaloista. Alustavien tulosten mukaan erityisesti liikennevaloristeykset hidastavat matka-aikoja, mutta esimerkiksi korkeuseroilla ei aina ollut selvää yhteyttä nopeuden muutokseen. Työn lopputuotteena tulee olemaan pyöräilyn reitityksen paikkatietomalli, joka huomioi matka-ajan laskennassa ympäristötekijöiden aiheuttamat hidasteet ja mahdolliset reitin valinnan rajoitteet.


20160603_093345[6] copy

Aalto-yliopiston liikennetekniikan apulaisprofessori Milos Mladenovic käsitteli esityksessään liikennesuunnittelua transit oriented development (TOD) -käsitteen ja suunnittelumallin kautta. Käsitteellä viitataan eri toimintoja sekoittavaan maankäyttöön, jota sovelletaan tiiviin kaupunkiympäristön liikenteen solmukohtien suunnittelussa ja kehittämisessä. Suunnittelu tähtää kestävien liikenneratkaisujen kuten joukkoliikenteen ja pyöräilyn edistämiseen. Mladenovic kertoi pääkaupunkiseudulla tehdystä tutkimuksestaan, jossa selvitettiin maankäytön suunnittelun vaikutusta valittuihin liikkumismuotoihin (kävely, pyöräily, joukkoliikenne ja yksityisautoilu). Tutkimuksen tuloksena oli, että monipuolinen, sekoittava maankäyttö ei sinänsä vaikuttanut pyöräilyyn lisäävästi, mutta palvelujen sijoittuminen ja saatavuus vaikutti. Tiiviys ja hyvät joukkoliikenneyhteydet puolestaan jopa vähensivät pyöräilyn todennäköisyyttä liikkumismuotona. Liikkujien taustamuuttujista nousi esille mielenkiintoinen seikka: pyöräilijöistä suurin osa oli miehiä ja korkeilla tuloilla oli yhteys pyöräilyn lisääntymiseen.

Aamukahvit jatkuvat jälleen syksyllä, ja ensimmäinen tilaisuus järjestetään keskiviikkona 7.9.2016 yhdessä Ilmastokatu -hankkeen kanssa. Ilmastokadun aamukahveilla esitellään Helsingin Iso Roobertinkadulla tehtäviä ilmastotekoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä tuodaan esille ajankohtaista tutkimustietoa. Aurinkoisena päivänä aamukahvit keitetään ja puhelinten akut ladataan ulkona aurinkosähköllä!

Puhujien esityskalvot pdf-muodossa löytyvät osoitteesta:
https://blogs.helsinki.fi/kaupunkiakatemia/kaupunkiakatemian-aamukahvien-diaesitykset/

Teksti: Annina Ala-Outinen

Kaupunkiakatemian aamukahvit 3.6.2016 klo 8, TEEMA: PYÖRÄLIIKENNE

Tervetuloa Kaupunkiakatemian kesäkuun aamukahveille!

TEEMA: PYÖRÄLIIKENNE
Perjantai 3.6.2016 klo 8–10
Paikka: Laituri (Narinkka2) http://laituri.hel.fi/

Baana+Bicycle+highway+Finland

Helsingin kaupungin strategisina tavoitteina valtuustokaudella 2013–2016 on ollut edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä sekä parantaa jalankulku- ja pyöräilyverkostojen jatkuvuutta ja turvallisuutta.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on julkaissut uuden pyöräliikenteen suunnitteluohjeen, ja sen ympärille rakennettu näyttely avattiin huhtikuussa Laiturilla. Pyöräliikenne Helsingissä-näyttely (14.4.2016 – 1.10.2016) http://laituri.hel.fi/nayttelyt/158


KAUPUNKIAKATEMIAN AAMUKAHVIEN OHJELMA

klo
8.00 Tarjolla kahvia ja pientä aamupalaa

8.20 Tervetulotoivotus ja tilaisuuden esittely

8.30 HELSINGIN PYÖRÄLIIKENTEEN SUUNNITTELUOHJE- SUUNNITTELUN UUSI FILOSOFIA JA TEKNISET RATKAISUT
(Niko Palo, liikenneinsinööri kaupunkisuunnitteluvirasto)

8.45 PYÖRÄLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN HELSINGISSÄ
(Reetta Keisanen, pyöräilykoordinaattori kaupunkisuunnitteluvirasto)

9.00 PYÖRÄILYN MATKA-AIKOJEN JA REITTIVALINTOJEN PAIKKATIETOPOHJAINEN MALLINNUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
(Ainokaisa Tarnanen, opiskelija Helsingin yliopisto)

9.15 BIKING AS A TRAVEL MODE IN TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT
(Milos Mladenovic, professori Aalto-yliopisto)

Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteistyöverkosto, jossa edistetään kaupunkisuunnittelun, kaupunkikehittämisen ja kaupunkitutkimuksen vuorovaikutusta ja yhteissuunnittelua.

Aamukahvit Facebookissa
https://www.facebook.com/events/1561783827455038/

Näkökulmia kaupunkibulevardeihin -seminaari

KESKIVIIKKONA 4.5.2016 klo 16.00–18.00

Paikka: Helsingin yliopisto, Svenska social- och kommunalhögskolan
Yrjö-Koskisen katu 3, juhlasali, katutaso 

kbulvd

Miten kaupunkirakennetta tulisi pääkaupunkiseudulla tiivistää?
Mitä näkökulmia tiede tarjoaa kaupungin moottoritieväylien bulevardisointisuunnitelmiin? 


Puheenvuorot:

Tilaisuuden avaus, professori Mari Vaattovaara, Helsingin yliopisto

Yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen, Helsingin kaupunki

Professori Mari Vaattovaara, Helsingin yliopisto ja dosentti Anssi Joutsiniemi, Aalto-yliopisto

Professori Kimmo Lapintie, Aalto-yliopisto

Professori Matti Kortteinen, Helsingin yliopisto

Professori Kauko Viitanen, Aalto-yliopisto

Tutkijatohtori Kati Vierikko, Helsingin yliopisto

Loppupuheenvuoro, apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki Helsingin kaupunki

Keskustelua ja pientä tarjoilua

 

Tilaisuus on täynnä ja ilmoittautuminen on sulkeutunut.  

 

Kaupunkitutkimuksen päivät Helsingissä 28.-29.4.2016

Tervetuloa Kaupunkitutkimuksen päiville 2016! Päivien ohjelma on julkistettu ja ilmoittautuminen avattu. Tämän vuoden teema on Toimijoiden kaupunki, jota pohditaan monititeisesti kahden päivän ajan 28.-29.4. Tieteiden talossa Helsingissä. Päivillä esitetään lähes sata puheenvuoroa aiheesta. Tule mukaan kuuntelemaan huippuesityksiä, keskustelemaan, vaikuttamaan ja verkottumaan!

Lisätietoa: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/