Opinnot

KAUPUNKIAKATEMIA
– Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen kandivaiheen sivuainekokonaisuus 

Haku vuoden 2016-2017 opintoihin on päättynyt.


KAUPUNKIAKATEMIAN SIVUAINEOPINNOT 2016-2017

56180 Johdatus Kaupunkiakatemiaan (HY) 2 op
Paikka: HY, Kumpulan kampus
Ajoitus: I periodi
Sisältö: Sivuaineen pakollinen orientoiva osuus. Luentokurssi toimii orientoivana johdantokurssina sivuainekokonaisuuden opetukseen sekä laajemmin kaupunkitutkimuksen ajankohtaisiin teemoihin. Kurssi koostuu Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteisen Kaupunkiakatemia-sivuainekokonaisuuden opetuksesta vastaavien professorien ja tutkijoiden luennoista sekä aiheisiin liittyvästä ryhmätyöskentelystä. Kurssilla tarkastellaan kaupunkitutkimusta ja -suunnittelua monitieteisenä kokonaisuutena sekä luodaan yhteyksiä opiskelijoiden ja oppiaineiden välille. Kurssin aiheita ovat muun muassa arkkitehtuuri, kaupunkiekologia, muotoilu sekä kaupunkimaantiede.

ARK-C5000 Yksityiset ja julkiset tilat (Aalto, arkkitehtuuri) 5 op
Paikka: Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos, Otaniemen kampus
Ajoitus: Periodi I
Sisältö: Kurssi on harjoitustyöpainotteinen, ja siinä analysoidaan toteutetettua aluetta ja sen muodostumista. Kurssin käytyään opiskelija osaa
• Sijoittaa yhdyskuntasuunnittelun osaksi suomalaista yhdyskuntarakentamisen järjestelmää.
• Tunnistaa suunnitteluun vaikuttavat poliittiset, taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät.
• Tunnistaa yhdyskuntien keskeiset elementit (yksityiset, puolijulkiset ja julkiset tilat, niiden väliset yhteydet, yhdyskunnan eri toiminnot sekä rakentamisen ja viher- ja virkistysalueiden väliset suhteet).
• Tunnistaa yhdyskuntasuunnittelun keskeiset välineet (kuten strategisen ajattelun, vuorovaikutuksen ja kaavoituksen) ja osaa arvioida niiden mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta.


7535095 Kaupunkisosiologia (HY, sosiologia) 3–5 op

Paikka: HY, sosiologian laitos, keskustakampus
Ajoitus: Periodi II
Sisältö: Kurssilla esitellään Helsingin seudun kehitystä 1900-luvun alusta lähiöiden rakentamisvaiheen kautta metropolisoitumisvaiheeseen tutkimusartikkelien ja muiden lähteiden pohjalta, kaupunkisosiologisesta näkökulmasta. Paino on siinä, mitä metropolisoitumisesta toistaiseksi tutkimusperustaisesti tiedämme. Kurssin käytyäsi
• Ymmärrät Helsingin seudun ajankohtaista muutosta 1990-luvun alun jälkeen kaupunkisosiologian klassisten ja ajankohtaisia teorioiden näkökulmasta,
• pystyt jäsentämään Helsingin seudun metropolisoitumista historiallisesta näkökulmasta rakenteellisena prosessina, sen eri osia ja niiden välisiä dynaamisia suhteita,
• ymmärrät metropolipolitiikan ajankohtaisia kiistoja ja keskusteluita niiden rakenteellisen taustan näkökulmasta, ja
• kykenet tästä näkökulmasta asettamaan ja rajaamaan tutkittavissa olevia, uusia tutkimuskysymyksiä ja –ongelmia.


519065 Kaupunkiekologian perusteet (HY, ympäristötieteet) 3 op

Paikka: HY, ympäristötieteet, Viikin kampus
Aika: Periodi II
Sisältö: Kaupunkiekologian peruskäsitteet ja taustalla vaikuttavat teoriat, kaupunkiluonnon erityispiirteet ja siihen vaikuttavat tekijät ja prosessit, alan tutkimuskysymykset ja viimeaikainen tutkimus.


56181 Kaupunkiakatemian tutkimuskurssi (HY) 5 op

Paikka: HY, Kumpulan kampus
Aika: Periodi II
Sisältö: Kurssilla pilotoidaan ja kehitetään Kaupunkiakatemian toimintamallia, jossa yliopistot ja kaupungit tekevät tiivistä yhteistyötä kaupunkiseudun ajankohtaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelijat perehtyvät ryhmissä Metropolian uuteen kampusalueeseen, joka rakennetaan lähivuosina Myllypuroon. Samalla he saavat tilaisuuden harjoitella pienryhmissä tutkimuksen ja asiantuntemuksen soveltamista käytännön tapausesimerkkeihin. Työtä tehdään monitieteisesti, tekemällä oppien sekä yhteiskehittelyn (co-creation) menetelmään tukeutuen, eli ottamalla kaupunkilaiset mukaan tuottamaan tietoa sekä etsimään parhaita toimintatapoja viihtyisän ja toimivan kaupunkiympäristön luomiseksi. Ryhmätyöskentelyä tukevat interaktiiviset luennot ja harjoitukset, joiden aikana opiskelijoilla on mahdollisuus kuulla ja tentata kampusalueiden, Myllypuron ja pääkaupunkiseudun kehittämiseen paneutuneita asiantuntijoita, tutustua suunnitteludokumentteihin ja strategiapapereihin sekä kokoontua ideoimaan ja haastamaan toistensa ajatuksia.


MAA-C2002 Maankäytön suunnittelun perusteet (Aalto ENG, maankäyttötieteet) 5 op

Paikka: Aalto-yliopisto, maankäyttötieteiden laitos, Otaniemen kampus
Ajoitus: Periodi III
Sisältö: Kurssi koostuu luento-opetuksesta ja harjoitustehtävistä. Käsiteltäviä aiheita:
• Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän käytön tunteminen maankäytön suunnittelussa.
• Maankäytön suunnittelun liittäminen osaksi laajempaa maankäyttöpolitiikan kontekstia.
• Vuorovaikutteisen suunnittelun periaatteisiin ja muotoihin tutustuminen.
• Kestävän kehityksen tavoitteen ymmärtäminen ja keinoihin tutustuminen.
• Maankäytön suunnittelun taustatietojen ja epävarmuuden hallinnan periaatteiden ymmärtäminen ja tarvittavien tiedon muotojen ja niiden keskinäissuhteiden hahmottaminen.
• Maankäytön suunnitteluun liittyvän käytännöllis-eettisen harkinnan ja poliittisen ulottuvuuden
ymmärtäminen.
• Maankäytön suunnittelun tulevaisuusperspektiivien hahmottaminen.


56444 Paikkatiedot ja kaupunkitutkimus (HY, maantiede) 3 op

Paikka: HY, kaupunkimaantieteen ja aluetutkimuksen osasto, Kumpulan kampus
Ajoitus: IV periodi
Sisältö: Opiskelija perehtyy paikkatietoaineistojen (mm. väestörekisterit) käytön mahdollisuuksiin yhteiskuntatutkimuksessa – erityisesti kaupunkimaantieteen teema-alueilla. Mm. alueellisen eriytymisen, syrjäytymisen, muuttoliikkeen, kaupungin fyysisen rakenteen ja asuinaluevalintojen teemoja lähestytään paikkatietojen ja GIS -menetelmien tarjoamien mahdollisuuksien valossa. Kurssi koostuu aiheeseen johdattelevista luennoista, joiden pohjalta tehdään erilaisia käytännön harjoituksia.


MUO-C0004 Katutila ja katujen kulttuurit (Aalto ARTS, muotoilu) 4 op

Paikka: Aalto-yliopisto, Muotoilun laitos, Arabian kampus
Ajoitus: V periodi
Sisältö: Kurssilla tarkastellaan katutilaa, kaupunkielämää ja erilaisia kaupunkikulttuurin muotoja kriittisen ja osallistuvan muotoilun näkökulmasta. Tavoitteena on ymmärtää kaupunkitilaa ihmisten aktiivisen toiminnan näyttämönä ja avata muotoilun roolia kaupunkikokemuksen muokkaajana esimerkiksi katuympäristön, tuotteiden ja palvelujen suunnittelun avulla. Kurssi koostuu luennoista sekä kaupunkitilaan kohdistuvasta konseptitason suunnitteluharjoituksesta tai projektista, joka toteutetaan monialaisena ryhmätyönä. Opiskelija oppii tarkastelemaan kaupunkitilaa ihmisten ja heidän kokemuksensa kautta. Opiskelija ymmärtää muotoilun ja tilasuunnittelun roolin kaupunkitilassa ja suhteessa muihin suunnittelun mittakaavoihin. Opiskelija osaa soveltaa kriittistä ja osallistuvaa muotoilua kaupunkikokemukseen ja kaupunkielämään liittyvässä ryhmätyöprojektissa. Opiskelija osaa koordinoida ryhmän työskentelyä ja ymmärtää oman työskentelynsä osana monialaista ryhmätyötä.


Sivuaineen perustiedot

Monialainen sivuaine, jonka tuottavat Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto.
Sivuaineen nimi muilla kielillä: Urban Academy, Stadsakademi
Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15–25 op
Sivuaineen opetuskieli: Suomi

Kohderyhmä: Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön, arkkitehtuurin, maisema arkkitehtuurin, sisustusarkkitehtuurin ja muotoilun pääaineiden kandidaattiopiskelijat. Helsingin yliopiston sosiologian pääaineen, ympäristömuutoksen ja -politiikan ja ympäristöekologian pääaineiden sekä maantieteen koulutusohjelman, ensisijaisesti aluetieteen pääaineen kandidaattiopiskelijat. Opiskelijaksi voidaan paikkamäärän salliessa ottaa myös muita Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kandidaattiopiskelijoita.
Sivuaineen rajoitukset: Vapaassa tarjonnassa
Sivuaineen taso: Aineopinnot


SISÄLTÖKUVAUS

Sivuaineen osaamistavoitteet
Kaupunkiakatemia-sivuaineessa tarkastellaan ajankohtaisia kaupunkitutkimukseen, -kehittämiseen ja -suunnitteluun sekä kaupunkielämään liittyviä kysymyksiä. Kaupunkia lähestytään monitieteisenä kokonaisuutena yli oppiaineiden rajojen. Tavoitteena on kaupungistumisen aiheuttamiin monimutkaisiin ongelmiin vastaamiseksi luoda siltoja kaupunkitutkimuksen, kaupunkisuunnittelun ja muotoilun välille sekä lisätä tulevien alan asiantuntijoiden keskinäistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta.

Keskeiset yhteiset osaamistavoitteet ovat:
• Opiskelija saa monipuoliset tiedot kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun perusteista.
• Opiskelija oppii kohtaamaan erilaisia näkökulmia ja ymmärtää oman oppiaineensa suhteessa muihin aloihin ja kaupunkikontekstiin.
• Opiskelija kehittää kriittistä, uutta luovaa lähestymistapaa kaupunkien ongelmiin.
• Opiskelija saa käytännön valmiuksia soveltaa monitieteistä ja ihmiskeskeistä näkökulmaa kaupunkitutkimuksessa ja suunnittelussa.

Suunnitteilla on myös maisterin tutkinnon Kaupunkiakatemia-sivuaine, jossa aiheen opintoja on mahdollista jatkaa, mikäli suunnitelma toteutuu.

Sivuaineen sisältö
Sivuaine muodostaa kaupunkitematiikkaa monipuolisesti käsittelevän kurssikokonaisuuden, joka toteutetaan Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyönä. Mukana olevia aloja ovat HY:stä sosiologia, maantiede ja ympäristötieteet ja Aallosta arkkitehtuuri, muotoilu ja maankäyttötieteet. Opetuksessa tarkastellaan olemassa olevia kaupunkialueita ja pyritään hyödyntämään konkreettisia suunnittelukohteita. Pääasiallisena kohdealueena on Helsingin metropolialue, mutta opetuksessa käsitellään myös globaaleja kaupungistumisen kysymyksiä. Lähtökohtana on erityisesti ihminen ja eläminen kaupungissa.

Sivuaine on osa Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston laajempaa yhteistyötä, joka kokoaa monitieteistä kaupunkeihin liittyvää opetusta ja tutkimusta yhteisen sateenvarjon alle. Aalto-yliopistossa Kaupunkiakatemia kytkeytyy tulevaan ihmislähtöisen elinympäristön Living+ -tutkimusohjelmaan.

Sivuaineen rakenne
Sivuaine koostuu pakollisesta johdantokurssista (2 op) ja vaihtoehtoisista kursseista (13–23 op), joita on otettava molemmista yliopistoista. Alla mainittujen ydinkurssien lisäksi sivuaineen tarjontaan voidaan tilanteen mukaan liittää myös muita kursseja. Ongelmatapauksissa sivuaineesta puuttumaan jäävät opintopisteet on mahdollista korvata erikseen sovittavalla kirjatentillä tai muulla kurssilla (esim. MUO-C0103 Kirjallisuussuoritus tai ARK-E5003 Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun erikoistyö).

sivuaine

Sivuaineen ajoitus
Sivuaine kestää koko lukuvuoden. Kurssit sijoittuvat eri periodeihin seuraavasti (huomaa, että Aalto ja HY noudattavat erilaista periodijakoa): Johdatus Kaupunkiakatemiaan sekä Yksityiset ja julkiset tilat järjestetään periodissa I (Aalto ja HY), Kaupunkisosiologia sekä Kaupunkiekologian perusteet periodissa II (Aalto ja HY), ja Paikkatiedot ja kaupunkitutkimus sekä Maankäytön suunnittelun perusteet periodissa III (Aalto ja HY). Katutila ja katujen kulttuurit –kurssi järjestetään Aallon periodissa V (HY:n periodi IV ja jatkoaika).
Tarkemmat aikataulut on esitetty kurssikuvauksissa.

HAKU JA VALINNAT

Sivuaineen paikkamäärä
Sivuaineeseen valitaan enintään 40 opiskelijaa. Jokaiselle pääaineelle on varattu enintään 6 paikkaa siten, että Aalto-yliopiston arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin pääaineet jakavat keskenään kuuden opiskelijapaikan kiintiön, samoin sisustusarkkitehtuurin ja muotoilun pääaineet jakavat keskenään kuuden opiskelijapaikan kiintiön. Myös Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen ja -politiikan ja ympäristöekologian pääaineet jakavat keskenään kuuden opiskelijapaikan kiintiön. Muille Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston hakijoille on varattu yhteensä neljä paikkaa.

Hakumenettely ja valintakriteerit
Opiskelijat hakevat sivuaineen opiskelijaksi JOOPAS-järjestelmän verkostohaun kautta. Hakemukseen liitetään yhden sivun mittainen motivaatiokirje, jossa kuvataan omia kiinnostuksen kohteita kaupunkiteemaan liittyen.

Sivuaineen opiskelijavalinnat tehdään motivaatiokirjeen ja aiempien opintojen perusteella. Valinnassa painotetaan monipuolista osallistujajakaumaa eri pääaineista kunkin pääaineen paikkamäärän mukaisesti. Jos pääainekohtainen kiintiö ei täyty, paikat voidaan jakaa Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston muille hakijoille samoin perustein, kuin em. pääaineiden opiskelijoille.

Opintojen hyväksilukeminen tapahtuu opiskelijan omalla laitoksella.

3 thoughts on “Opinnot

 1. Pingback: Hae Kaupunkiakatemiaan! | Kaupunkiakatemia – Urban Academy

 2. Hi,
  I am a doctoral student in Aalto. As I understand, these courses are offered for bachelor students in Finnish. Is there any course suitable for doctoral study? My research is concerned about the participation.

  Yours sincerely,
  Chau Nguyen

  • Hi, sorry about much delayed reply.

   At this moment there are unfortunately no doctoral level courses or similar at the Urban Academy. However, there will be an all new urban studies’ Master’s degree programme starting in the 2017 fall semester which probably will include courses you could incorporate into your doctoral studies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *