Indonesia-hanke 2013-2015

KEHITYSYHTEISTYÖHANKE INDONESIASSA 2013-2015

HANKE ON PÄÄTTYNYT.

Vuosille 2013-2015 ajoittunut Indonesia-hanke oli jatkoa HYYn ja Payo-Payon vuosina 2009-2011 toteuttamalle hankkeelle. Sulawesin viljelijöiden kestävät elinkeinot -hankkeessa HYYn yhteistyökumppani oli Payo-Payo, nuorten maanviljelijöiden ja opiskelijoiden järjestö, joka edistää kestävää maataloutta.

Uusi hanke pyrki vaikuttamaan Sulawesin maatalouspolitiikkaan, tarjoamaan viljelijöille parempia viljelymenetelmiä, uusia jatkojalostusmenetelmiä sekä opettamaan viljelijöitä toimimaan yhteisöllisesti. Kohderyhmänä olivat pienviljelijät ja maattomat viljelijät kolmessa kylässä Etelä- ja Länsi-Sulawesilla. Hankkeen tavoitteena olivat luonnonvarojen käytön ja elinkeinojen kannalta riittävän omavaraiset kylät, jotka tarjoavat asukkaille kestävän elinkeinon. Tarkoituksena oli, että viljelijät oppivat arvostamaan kyliensä tietotaitoa ja yhteisiä perinteitä ylläpitämällä tuetaan kyläläisten harmonisia suhteita.

Hanke toimi Sulawesin saaren kolmessa kylässä viljelijäryhmien kanssa. Hankkeen aktiviteetit huomioivat jokaisen kylän erityispiirteet: Tombobulun kylässä keskityttiin jatkojalostukseen, Bonne-Bonnessa jatkettiin luonnonmukaisten viljelymenetelmien edistämistä ja Sogassa etsittiin keinoja lisätä kotitalouksien tuloja. Maakuntatasolla keskityttiin maatalouspoliittiseen vaikuttamistyöhön sekä laajempaan koulutukseen. Parempi maatalous- ja kyläpolitiikka tukee hankkeen ajamia periaatteita ja käytännön työtä kylissä.

Hankkeen rahoituksesta 85 % tuli Ulkoasiainministeriöltä ja 15 %:n omavastuuosuus katettiin HYYn 0,7 % -budjetista.