Pestikuvaukset

Pestikuvaukset / Posts in the Committee / Utskottets förtroende

If you want to know more about any of the posts, please contact isa.tuuri@helsinki.fi.

Om du vill veta mer av några av förtroendena, var vänlig och kontakta isa.tuuri@helsinki.fi.

Puheenjohtaja / Chairperson / Ordförande

Puheenjohtajan ensisijainen tehtävä on koordinoida valiokunnan virallisten kokousten järjestämistä kaksi kertaa kuukaudessa sekä motivoida valiokunnan vapaaehtoisia. Pj valmistelee sisällön kokouksiin, tekee esityslistat ajallaan sekä tarkistaa pöytäkirjan. Pj:n muihin tehtäviin kuuluvat muun muassa budjetin laatiminen, toimintasuunnitelman tekeminen ja toiminnan kokonaiskuvan hallinta sekä pöytäkirjojen arkistointi. Pj pyrkii kehittämään valiokunnan toimintaa ja vastaa yhdessä muun valiokunnan kanssa valiokunnan näkyvyydestä ja toiminnan jatkuvuudesta. Pj:n tulisi pystyä osallistumaan mahdollisimman paljon kaikkeen valiokunnan toimintaan, kuten valiokunnan järjestämiin tapahtumiin ja hankekokouksiin. Puheenjohtaja johtaa ja tukee muiden pestiläisten toimintaa, ja koordinoi HYYn kehitysyhteistyöhön liittyvää toimintaa yhdessä HYYn hallituksen kehy-vastaavan sekä varapuheenjohtajien kanssa osallistumalla johtoryhmän kokouksiin sekä SYL:in kehy-sektorin kokouksiin. Hankkeiden toimintaa ohjeistaa myös HYYn kehy-vastaava. Pj:n pesti on aikaa vievä, mutta sitäkin antoisampi ja opettavaisempi, ja voi avata ovia moniin tehtäviin muuallakin. Olisi toivottavaa, että puheenjohtajalla olisi jo entuudestaan kokemusta kehy-valiokunnasta ja sen toiminnasta.

Varapuheenjohtajat (2 henkilöä) / Vice chairs (2 persons) / Vice ordförande (2 personer)

Varapuheenjohtajana toimiminen on helppo tapa päästä mukaan valiokunnan toimintaan. Varapuheenjohtajia on kaksi ja he hoitavat kokousten käytännön järjestelyt kuten tarjoilun ja tilavaraukset. Varapuheenjohtajat myös avustavat puheenjohtajaa hänen osoittamissaan tehtävissä ja osallistuvat muutenkin aktiivisesti valiokunnan toimintaan. Yksi varapuheenjohtajista seuraa valiokunnan budjettia ja tilinpitoa, kun taas toinen varapuheenjohtaja kantaa vastuun kokouskutsuista. Varapuheenjohtajat osallistuvat aktiivisesti myös johtoryhmän kokouksiin yhdessä puheenjohtajan sekä HYYn hallituksen kehy-vastaavan kanssa. Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtajat hoitavat tämän tehtävät. Varapuheenjohtajat käyvät esittelemässä valiokunnan toimintaa esim. yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman luennolla ja ottavat osaa HYYn koulutuksiin. Varapuheenjohtajat ottavat vastuuta myös valiokuntalaisten jaksamisesta ja virkeydestä. Kokouksia pidetään lukukausien aikana noin kahden viikon välein, ja varapuheenjohtajat voivat sopia keskenään käytännön järjestelyistä toisen ollessa estynyt.

Varapuheenjohtajana oppii monia hyödyllisiä käytännön taitoja, kuten budjetin hallintaa, kokousjärjestelyjen tekemistä sekä viestintää. Varapuheenjohtajat pääsevät nopeasti sisään valiokunnan monipuoliseen toimintaan ja pestin myötä oppii varmasti paljon. Varapuheenjohtajien tulee olla innostuneita oppimaan uutta ja sitoutuneita osallistumaan aktiivisesti valiokunnan toimintaan vuonna 2019.

Tiedottaja / Publicist / Meddelare

Tiedottajan tehtävä on viestiä valiokunnan toiminnasta aktiivisesti ja säännöllisesti. Lisäksi tiedottaja voi julkaista muita ajankohtaisiin kehy-teemoihin liittyviä päivityksiä. Tiedottajan vastuulla on valiokunnan verkkosivujen päivittäminen, valiokunnan omien sähköpostilistojen hallinnointi sekä uutiskirjeen kokoaminen ja lähettäminen kerran kuukaudessa. Tiedottaja on myös yhteydessä HYYn tiedottajaan niistä valiokunnan asioista, joista myös HYYn halutaan tiedottavan omissa kanavissaan. Tiedottaja pitää huolen siitä, että tiedot ja kuvamateriaali valiokunnan verkkosivuilla on ajantasaista. Tiedottaja pyrkii hankkimaan valiokunnalle valokuvamateriaalia joko itse kuvaamalla tai keräämällä ja kokoamalla materiaalia muilta. Tarvittaessa tiedottaja koordinoi myös mahdollisia viestintämateriaalihankintoja. Tiedottaja toimii tiiviissä yhteistyössä valiokunnan muiden toimijoiden kanssa, sillä myös muut valiokunnan toimijat viestivät aktiivisesti esimerkiksi tapahtumista ja kampanjoista. Näin ollen tiedottajan ja muiden toimijoiden tulee sopia tarkemmasta vastuun- ja tehtävienjaosta tapauskohtaisesti. Tiedottaja voi esimerkiksi tukea muita viestintäsuunnitelman laatimisessa. Lisäksi tiedottajan pestissä on oiva mahdollisuus olla mukana esimerkiksi ideoimassa kampanjoita. Tiedottajan on oltava hyvin perillä valiokunnan asioista, joten aktiivinen paikallaolo kokouksissa ja tapahtumissa on tarpeen. Tiedottajan tehtävä sopii erityisen hyvin esimerkiksi kehityskysymyksistä kiinnostuneelle viestinnän opiskelijalle.

Sihteeri / Secretary / Sekretär

Sihteeri pitää kokouksissa pöytäkirjaa, kirjoittaa sen puhtaaksi, lähettää puheenjohtajalle tarkastettavaksi ja tulostaa seuraavaan kokoukseen allekirjoitettavaksi. Pöytäkirjojen kirjottaminen vaatii tarkkuutta ja keskittymiskykyä. Sihteerin olisi suotavaa päästä osallistumaan kaikkiin kokouksiin, mutta esteen sattuessa ilmoittaa sihteeri tästä etukäteen ja hankkii itselleen sijaisen. Sihteerin pesti on helppo tapa päästä mukaan toimintaan. Sihteerin tehtäviin kuuluu myös aktiivinen osallistuminen valiokunnan erilaisissa tapahtumissa. Sihteeriltä odotetaan tarkkuutta ja sitoutumista pestiin vuodeksi 2019.

Varainhankinnan koordinaattori (2 henkilöä) / Fundraising Coordinator (2 persons) / Insamlingars koordinator (2 personer)

Koordinaattorin tehtäviin kuuluu varainkeruun ideointi tulevalle toimikaudelle haetun varainkeruuluvan ja tehdyn pohjatyön puitteissa. Lisäksi koordinaattorin työnkuvaan kuuluu vastuu valiokunnan varainkeruulippaista ja niiden käytön koordinoiminen. Toiminta keskittyy pitkälti varainhankinnan kampanjoihin ja yhteistyökumppanien etsimiseen. Esimerkiksi vuonna 2017 on lisätty yhteistyötä UniCafen kanssa ja loppuvuodesta toteutetaan joulutervehdyskampanja. Varainhankinnan koordinaattori pyritään kouluttamaan tehtäväänsä esimerkiksi Kepan kautta ja pesti tarjoaa mahdollisuuden opetella taitoja, joilla tulee todennäköisimmin olemaan paljon kysyntää kehy-sektorilla tulevien vuosien aikana. Varainhankinnan koordinaattorilta odotetaan innostusta, luovuutta ja sitoutumista tehtävään vuodeksi 2019.

Varainhankinnan tiedottaja / Fundraising publicist / Insamlingars meddelare

Varainhankinnan tiedottaja vastaa varainhankinnan viestintään liittyvistä tehtävistä. Viestintää tehdään valiokunnan some-kanavien, sähköpostilistojen sekä tarvittaessa myös muiden kanavien kautta. Varainhankinnan tiedottaja osallistuu myös varainhankinnan ideointiin ja kampanjoiden suunnitteluun yhdessä varainhankinnan koordinaattoreiden kanssa. Varainhankinnan tiedottajalta odotetaan hyviä viestinnällisiä taitoja, intoa oppia uutta ja aktiivista otetta varainhankinnan parissa toimimiseen.

Tapahtumakoordinaattori (1-2 henkilöä) / Event Coordinator (1-2 persons) / Evenemang coordinator (1-2 personer)

Tapahtumakoordinaattori vastaa yhdessä tiiminsä kanssa valiokunnan omista tapahtumista, kuten esimerkiksi toimijoiden tutustumisillasta, kevätpiknikistä, uusien illasta, varainkeruutapahtumista ja pikkujouluista. Koordinaattori luotsaa myös osallistumista muihin tapahtumiin kuten esimerkiksi toukokuussa järjestettäville Maailma Kylässä -festivaaleille ja syksyllä yliopiston avajaiskarnevaaleille. Valiokunnan tapahtumat määritellään toimintasuunnitelmassa, mutta myös oma-aloitteisuus uusien tapahtumien ideoinnissa on ehdottoman toivottavaa. Tapahtumakoordinaattorilta odotetaan innostusta, sitoutumista ja järjestelmällisyyttä. Koordinaattorin keskeisiin tehtäviin kuuluu myös tehtävien delegoiminen ja aktiivinen viestintä niin ryhmän sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Tapahtumakoordinaattorin pestissä on mahdollisuus kehittää monia keskeisiä työelämätaitoja, kuten viestintää ja johtamista.

Tapahtumatiimi (vähintään 5 henkilöä) / Event team (at least 5 persons) / Evenemang team (minst 5 personer)

Tapahtumatiimiläisen pesti on helppo ja mukava tapa tutustua valiokunnan toimintaan. Tapahtumatiimi on vastuussa viime kädessä valiokunnan tapahtumien suunnittelusta ja käytännön järjestelyiden aikataulutuksesta. Muu valiokunta osallistuu myös aktiivisesti tapahtumiin. Tapahtumatiimin toimintaa koordinoi tapahtumakoordinaattori, joka myös kutsuu tiimin koolle ja delegoi tehtäviä tiimin sisällä. Tiimin keskeisiin tehtäviin kuuluu myös aktiivinen viestiminen tapahtumista HYYn jäsenistölle. Tapahtumatiimiläisiltä odotetaan aktiivista otetta ja intoa oppia uutta.

Excu-vastaava / Excursion coordinator / Utflykts koordinator

Excu- vastaavan tehtävänä on järjestää excursioita (vierailuita) kehyn kannalta kiinnostaviin kohteisiin kuten järjestöihin, ministeriöihin ja yrityksiin noin 3-5 lukukaudessa ja niiden lisäksi ekskursio syksyisellä kehy-viikolla. Ekskursiot ovat avoimia kaikille HYYn jäsenille, ja paikat vierailuille täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Yhteyttä voi ottaa mm. ulkoministeriöön, kehy-järjestöihin ja muihin kiinnostaviin tahoihin. Valiokuntien toiveita excu-kohteista voi kartoittaa esimerkiksi e-lomakkeella tai valiokunnan kokouksessa. Vastaava ottaa yhteyttä vierailukohteisiin, huolehtii käytännön järjestelyistä, sopii ajankohdan, vierailun teeman ja osallistujamäärän. Hän hoitaa myös vierailuun liittyvän tiedotuksen ja some-viestinnän. Excu-vastaava voi myös seurata ilmoituksia erilaisista mahdollisesti valiokuntaa kiinnostavista tapahtumista, sekä tiedottaa niistä. Pesti on yksi valiokunnan helpoimmista ja se on helppo sovittaa omiin aikatauihin, mutta se vaatii yhteistyötaitoja, järjestelmällisyyttä ja ehdottomasti oma-aloitteisuutta. Pestin kautta on mahdollisuus mm. kehittää hyödyllisiä työelämätaitoja, kuten viestintää, ja päästä tutustumaan moniin mielenkiintoisiin tahoihin.

Globaalikasvatuskoordinaattori (2 henkilöä) / Global education coordinator (2 persons) / Global utbildnings koordinator (2 personer)

Yksi kehy-valiokunnan tärkeimmistä tehtävistä on nostaa ylioppilaskunnan jäsenten tietoisuuteen ajankohtaisia kehitykseen ja kehitysmaihin liittyviä aiheita ja teemoja sekä ylläpitää kriittistä keskustelua. Globaalikasvatuskoordinaattorin tarkoituksena on keskittyä tähän tehtävään. Globaalikasvatuskoordinaattorit suunnittelevat ja organisoivat globaalikasvatus kampanjoita tai tapahtumia ja niitä toteutetaan yhdessä muun valiokunnan kanssa. Koordinaattoreilla on melko vapaat kädet lähteä suunnittelemaan uutta, oman näköistään kampanjaa ja pohtimaan keinoja globaalikasvatuksen osa-alueen näkyvyyden parantamiseksi valiokunnan toiminnassa. Esimerkkejä mahdollisista toiminnoista ovat some-kampanja ajankohtaisesta kehy-teemasta, keskusteluiltojen järjestäminen tai haastekilpailu. Kampanjoita tai vastaavia tulee järjestää vähintään kaksi kertaa vuodessa ja uudet ideat ovat myös ehdottoman toivottavia. Keskeistä pestissä on se, että tapahtumilla ja kampanjoilla pyritään herättämään keskustelua ja nostamaan kenties uusiakin teemoja opiskelijoiden tietoisuuteen. Inspiraatiota pestiin voi hakea myös esim. Kepan lukuisista koulutuksista. Globaalikasvatuskoordinaattorina oppii työelämänkin kannalta keskeisiä taitoja, kuten viestintää ja organisointia ja pääsee syventymään ajankohtaisiin globaaliteemoihin. Koordinaattorin odotetaan olevan valmis sitoutumaan toimintaan vuodeksi 2019, aktiivinen ja innostunut sekä kiinnostunut kehy-teemoista.

Kimppu-lehden toimitus / Kimppu magazine’s editorial team / Kimppu magasinleverans

Kimppu on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan kehitysjournalistinen verkkolehti, joka käsittelee globaaleja kehityskysymyksiä ja HYYn kehitysyhteistyötä. Keväisin julkaistaan painettu versio Kimpusta, joka sisältää verkkolehden parhaita paloja. Lehden päätoimittaja ja toimitussihteerit valitaan avoimen haun kautta ennen vaalikokousta. Hausta ilmoitetaan valiokunnan viestintäkanavissa ja se sijoittuu loka-marraskuulle. Kimppuun saavat kirjoittaa kaikki kehy-teemoista kiinnostuneet HYYn jäsenet.

Hankeryhmät / Project teams / Projekt team

Hankeryhmät suunnittelevat ja hallinnoivat HYYn kehitysyhteistyöhankkeita, viestivät toiminnasta HYYn jäsenistölle ja kertovat hankkeen kuulumisista aktiivisesti kehy-valiokunnan kokouksissa. Hankeryhmien toimiin kuuluu mm. vuosiraporttien laatiminen, budjetin seuranta sekä mahdollisten haasteiden ratkominen yhdessä kumppaneiden kanssa. Tarkempi toimenkuva määrittyy hankkeen ja tarpeen mukaan. Hankeryhmät valitaan avoimen haun kautta vuodeksi kerrallaan. Haku sijoittuu loka-marraskuuhun ennen valiokunnan vaalikokousta. Hausta tiedotetaan HYYn sekä kehy-valiokunnan viestintäkanavissa.

SYL-vastaava

SYL eli Suomen ylioppilaskuntien liitto on yhteisten hankkeiden myötä tärkeä yhteistyökumppani HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa. HYY on mukana SYLn koordinoimissa Guatemala- ja Viestintä ja globaalikasvatus (VGK)-hankkeissa. Suurin vastuu SYL-yhteistyöstä on HYYn hallituksella, mutta valiokunnalla on kuitenkin keskeinen rooli nimenomaan kehitysyhteistyön ja siihen liittyvien hankkeiden saralla. Pestissä toimitaan yhteistyössä kehitysyhteistyöstä vastaavan HYYn hallituksen jäsenen kanssa.

SYL-vastaavan tehtäviin kuuluu keskeisimpinä yhteydenpito SYLiin, yhteistyön koordinoiminen HYYn puolelta sekä SYL-asioista kertominen valiokunnan kokouksissa. Hankkeisiin liittyen SYL-vastaava osallistuu (etä)tapaamisiin, joihin osallistuu muiden ylioppilaskuntien jäseniä sekä SYLn kehitysyhteistyökoordinaattori.

SYL-vastaavan pesti on erinomainen mahdollisuus olla mukana isossa kehitysyhteistyöhankkeessa, oppia tärkeitä viestintä- ja koordinointitaitoja sekä verkostoitua ympäri Suomen samoista asioista kiinnostuneiden kanssa. Tehtävässä oppii tämän lisäksi sekä HYYn että SYLn yhteistyöstä ja rakenteista.

 

Tällä hetkellä HYYllä on käynnissä ilmastokestävyyteen liittyvä hanke Bangladeshissa. Hanke kestää vuoden 2018 loppuun. Samalla suunnitellaan seuraavaa hanketta, joka tulee sijoittumaan Mosambikiin. Hankkeen on tarkoitus alkaa vuonna 2019. Hankkeista voit lukea lisää täällä: https://blogs.helsinki.fi/kehy-valiokunta/bangladesh-hanke-2016-2018/.