Yläkoululaisten käsityksiä kemian roolista ja merkityksestä kestävän tulevaisuuden takaamisessa

Kemian merkitys kestävän tulevaisuuden takaamisessa on suuri. Kemian roolin ja merkityksen ymmärtäminen kestävän kehityksen edistämisessä vaikuttaa positiivisesti oppilaiden yleiseen kemiankuvaan, lisää oppilaiden motivaatiota ympäristöystävälliseen käytökseen ja voimaannuttaa oppilaita vaikuttamaan kestävän kehityksen edistämiseen. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa kemian tehtävänä on välittää kuvaa kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden luomisessa.

Maisterintutkielmassani tutkittiin yläasteikäisten (N=161) nuorten käsityksiä kemian roolista ja merkityksestä kestävän kehityksen edistämisessä. Tutkimustulosten mukaan oppilaat eivät tiedä onko kemian tieteestä tai kemian tehtaista enemmän haittaa kuin hyötyä kestävän kehityksen edistämisessä. Oppilaat eivät myöskään tiedä ovatko kemian alan yritykset ympäristöystävällisiä toiminnassaan. Oppilaat näkevät myös, että kemikaalit ovat luonnostaan vaarallisia, ympäristölle myrkyllisinä ja, että niiden käyttämistä täytyy vähentää.

Oppilaiden käsityksiin voidaan vaikuttaa luokkahuoneessa sisällyttämällä opetukseen vihreää kemiaa. Erilaisia tapoja sisällyttää vihreää kemiaa opetukseen on mm. soveltamalla vihreän kemian periaatteita laboratoriotyöskentelyssä, ympäristöön tai ihmisten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä voidaan käyttää opetuksen kontekstina, väitellä sosio-yhteiskunnallisista aiheista kuten muovijätteen vaarallisuudesta maapallollemme ja analysoimalla kemiallisten reaktioiden haitallisia ympäristövaikutuksia. Kestävän kehityksen mukaisiin yrityksiin perehtymällä voidaan myös osoittaa oppilaille kuinka vihreä kemia voi tuottaa yrityksille taloudellisia hyötyjä ja samalla huomioida mahdolliset ympäristöongelmat.

Elhan Mohamed

Tutustu myös yksikön muihin opinnäytetöihin.