Kuvataiteita ja kemiaa yhdistävä virtuaalinen STEAM-oppimateriaali

Kemian opiskelijoiden kiinnostuksen on todettu laskeva, ja sen myötä on herännyt huoli kemian osaajien vähenemisestä esimerkiksi teollisuuden aloilta. Yhdeksi syyksi kiinnostuksen vähenemiselle on esitetty kemian näyttäytyminen epärelevanttina, eli opiskelijat eivät koe kemian taitoja ja tietoja tärkeänä itselleen tai yhteiskunnallisesti eivätkä siten motivoidu opiskelemaan kemiaa tai tavoittelemaan kemian uraa. Tutkimukseni mukaan relevanssia voidaan parantaa tutkimuksellisella ja oppilaslähtöisellä opetuksella, joka simuloi aitoja työssä tai kemian tutkimuksessa vastaan tulevia tilanteita ja ongelmia. Tällöin opiskelijan on mahdollista nähdä kemian tietojen ja taitojen arvokkuus ja niiden tarpeellisuus opiskelijan omassa arjessa tai tulevassa ammatissa.  

Kehittämistutkimuksen aikana luotiin virtuaalinen oppimateriaali, jossa yhdistetään kemiaa ja kuvataiteita ongelmalähtöisesti STEAM-opetuksen (science, technology, engineering, the arts, and mathematics) avulla. STEAM opetuksella on havaittu olevan monenlaisia hyötyjä kuten opiskelijoiden motivaation kasvu, kriittisen ajattelun lisääntyminen ja opittujen asioiden syvällisempi ymmärrys. STEAM-opetus antaa myös mahdollisuudet hyvin erilaisiin opetusmenetelmiin ja sen tarkoituksena on ennen kaikkea mahdollistaa oppilaan holistinen ymmärtäminen aiheesta.

Tavoitteena on tutkimuksen myötä tarjota opettajille virtuaalinen oppimateriaali, jota tehdessä on pyritty huomioimaan yleisimmät haasteet virtuaalisissa oppimateriaaleissa ja STEAM-opetuksessa. Materiaalista on pyritty tekemään oppimista ja opetusta tukeva, jotta materiaali sopisi myös opettajille, joilla ei STEAM-opetuksesta ennestään kokemusta olisikaan. Kehitetystä oppimateriaalista voi opettaja myös käyttää vain haluamiaan osasia ja näin piristää omaa opettajuuttaan yhdistämällä kuvataiteita kemian opetukseen.  

Tutustu tutkimukseen ja yksikön muihinkin opinnäytetöihin tästä. 

Teksti: FM Veera Uusi-Äijö