Kynsilakan kemiaa tukemaan lukiokemian kiinnostavuutta

Kiinnostus kemiaa kohtaan vähenee ajan myötä ja sen ehkäisemiseksi on pyritty tunnistamaan tilanteen syitä sekä ratkaisuja, joilla opetuksessa voidaan tukea kemian kiinnostavuutta. Merkittävinä syinä sille, miksi kemia ei kiinnosta opiskelijoita, pidetään muun muassa kokemuksia oppiaineen teoreettisuudesta ja irrallisuudesta oikeasta elämästä. Näihin mielikuviin voidaan kuitenkin vaikuttaa tuomalla opetukseen mukaan tapoja konkretisoida opittua arkielämän konteksteissa. 

Kontekstuaalinen kemian opetus on tapa opettaa kemian sisältöjä siten, että oppimista kehystää arkielämän konteksti. Oppimistilanteessa opitaan teoriasisältöjä siten, että saman tien nähdään, miten opetuksen eri käsitteet liittyvät toisiinsa ja auttavat ymmärtämään, tulkitsemaan ja selittämään todellisen maailman ilmiöitä. Kontekstuaalista kemian opetusta on alusta lähtien tutkittu kiinnostuksen tukemisen näkökulmasta useiden eri kontekstien yhteydessä. Uutena näkökulmana hyväksi havaittuun kosmetiikan kemian aihepiiriin on tutkittu kynsilakan kemiaa opetuksen kontekstina. Kehittämistutkimuksessa kehitettiin kahden kokeellisen työn kokonaisuus, joissa perehdytään kynsilakan avulla muun muassa aineen rakenteeseen, värihavaintojen muodostumiseen sekä kosmetiikan turvallisuuteen. Kokeellisten töiden aikana saadaan aikaiseksi kauniita värikuvioita, jotka voidaan pitää tallessa kartongilla. 

Kehittämistuotosta testanneet lukiolaiset kokivat kynsilakan kemian parissa opiskelun kiinnostavaksi. Kyselyaineiston perusteella kehittämistuotos herätti heissä tilannekohtaista kiinnostusta, jonka eri osa-alueet kertovat opetuskokonaisuuden olleen sekä ominaisuuksiltaan että aiheiltaan kiinnostava, miellyttävä sekä merkityksellinen. 

Tutustu koko tutkimukseen ja yksikön muihinkin tutkielmiin tästä. 

Teksti: FM Sofia Selenius