Hankkeen tausta

Kansainvälistyminen ja ihmisten lisääntynyt liikkuvuus muuttavat yhteiskuntia.

Suomessa on nykyään noin 340 000 maahanmuuttajaa – väestömme on siis kielelliseltä ja uskonnolliselta taustaltaan entistä moninaisempi.

Maahanmuuttajien yhteiskuntaan asettumisessa keskeistä on paitsi uuden maan kielen omaksuminen ja kulttuurin ymmärtäminen myös tulijoiden oman kulttuurin, uskonnon ja äidinkielen ylläpitäminen. Koulutuksen merkitys tässä prosessissa on ilmeinen.

Tiedämme silti vielä kovin vähän maahantulleiden kouluttautumisesta: suomalainen koulu- ja oppilaitoskulttuuri ja opettajankoulutus eivät ole ehtineet sopeutua nopeaan väestönmuutokseen. Monikielisyyteen ja moniuskontoisuuteen liittyvää pedagogiikkaa ollaan vasta istuttamassa kouluihin ja opettajankoulutukseen.

Koulujen monet kielet ja uskonnot -hankkeen tavoitteena on tuottaa ja välittää mahdollisimman monipuolista tutkimustietoa vähemmistöäidinkielien ja -uskontojen sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen opettajatarpeesta eri koulumuodoissa. Tutkimuksessa pyritään etsimään ajankohtaisia, tutkimusperustaisia ja toimivia malleja näiden kielten ja uskontojen opetukseen.  Tietoa koulutuksen resursseista ja pedagogisista käytänteistä tutkitaan ja etsitään varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, lukion, opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen järjestäjiltä. Hankkeen kaikissa vaiheissa painotetaan avointa, eettisesti korkeatasoista vuorovaikutusta tutkijoiden ja koulutuksen järjestäjien välillä.

Maahanmuuttajalasten ja -nuorten opetukseen liittyvät kysymykset ovat yhteiskuntapoliittisesti herkkiä, ja ne voivat synnyttää monenlaista yhteiskunnallista keskustelua, jonka taustalla saattaa olla jopa rasistisia asenteita.  Hankkeen yksi tärkeä tavoite onkin hälventää ennakkoluuloja ja virheelliseen tietoon perustuvia asenteita. Tutkimuksessa tuotetun tiedon ja suositusten jalkautumisen avulla pyritään suuntaamaan yhteiskunnallisia resursseja niin, että oppilaitoksissa opiskelevat lapset ja nuoret saavat mahdollisimman korkeatasoista ja monipuolista opetusta äidinkielessään, suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksessa sekä vähemmistöuskontojen opetuksessa.