Argumentointi

Väljästi määriteltynä yhtä kuin perusteleminen. Sellaisten viestinnällisten keinojen käyttämistä, joilla pyritään osoittamaan väittämät tosiksi tai epätosiksi ja vaikuttamaan viestin vastaanottajaan.

Aikamuodot

Verbit taipuvat aikamuodoissa. Suomessa on neljä aikamuotoa. Esimerkiksi verbistä lukea seuraavat: preesens luen, imperfekti luin, perfekti olen lukenut ja pluskvamperfekti olin lukenut.

Adverbit

Yleensä taipumaton sana, joka kuvaa muun muassa aikaa, paikkaa, tapaa, syytä, määrää tai olotilaa.

Assertiivisuus

Viestintäkäyttäytyminen, jossa viestijä arvostaa tasavertaisesti sekä omaa itseään että ryhmän muita jäseniä. Assertiiviselle viestintätavalle on tyypillistä avoimuus, asiallisuus, perusteleminen ja yhteistyökykyisyys sekä eriävien näkemysten rakentava esille tuominen.

Ajatusviiva

Ks. myös Viivapulma, Yhdysmerkki, Yhdyssana.

Kirjoitetussa suomen kielessä käytetään kolmenlaisia viivoja:

  • lyhyitä yhdysmerkkejä eli “tavallisia tavuviivoja”
  • keskipitkiä ajatusviivoja eli en-viivoja (engl. en-dash)
  • pitkiä repliikkiviivoja eli em-viivoja (engl. em-dash).

Jokaiselle viivalle on suomen kielessä oma tehtävänsä ja viivojen käyttöön liittyy myös tietty tyhjien välilyöntien käytäntö. Huomaa, että MS Word -tekstin käsittely ohjelman oikolukutoiminto ei osaa suomen sääntöjä

Ajatusviivaa käytetään sekä rajakohtailmausten erikoismerkkinä että pilkkua vahvempana välimerkkinä. Kumpaan­kin käyttöön on tarkat ohjeensa, joita asiatyylissä on noudatettava. Ajatusviivan saa MS Word -tekstinkäsittelyohjelmasta esim. näin: klikkaa Lisää > Merkki > Erikoismerkki > en-dash. Merkkiä voidaan kopioida ja liittää käskyillä CTRL + C ja CTRL + V.

Katso myös ohje: Näin käytetään ajatusviivaa (pdf-tiedosto).

Agentti

Suomen kielessä on olemassa niin sanottu agenttipartisiippi, esimerkiksi minun kirjoittamani essee, itse kirjoittamani novelli, tutkijan laatima kyselylomake, hänen (itse) laatimansa testi. Sen sijaan suomen kielessä ei ole syytä käyttää englannin mallin mukaisia toimesta-ilmauksia.

Materiaali kerättiin opiskelijoiden toimesta.

Opiskelijat keräsivät materiaalin.

Tarkista, että agenttirakenteen aikasuhteet ovat kunnossa. Tavallisesti agenttirakenteella ilmaistaan tekemistä, joka on tapahtunut ennen lauseen verbin ilmaisemaa tapahtuma-aikaa.

Perehdyin hänen laatimaansa kyselylomakkeeseen.

Hän osallistuu tiedeseuran huomenna pitämään tilaisuuteen.

Hän osallistuu tiedeseuran huomiseen tilaisuuteen.
Hän osallistuu tilaisuuteen, jonka tiedeseura pitää huomenna.

Jos agenttirakenteen verbi ilmaisee jatkuvaa tekemistä, se voi olla myös samanaikaista kuin lauseen tapahtuma-aika.

Hän lähetti lomakkeen kaikille tuntemilleen kollegoille.

Tarkista myös itse-sanan ja omistusliitteen käyttö.

hänen (itse) kirjoittamansa novelli
hänen itsensä kirjoittama novelli

Huomaa, että usein agenttirakennetta ei tarvita ollenkaan.

Esitelmöitsijä saapui professorin kutsumana.

Esitelmöitsijä saapui professorin kutsusta.

Katu oli lumen peittämä.

Katu oli lumessa.
Katu oli lumen peitossa.

Asiatyyli

ks. myös Puhekieli

Tarkista, onko teksti tieteellistä asiatyyliä. Hyvällä asiatyylillä kirjoitettu teksti on johdonmukaista, havainnollista ja oikeakielistä. Lisäksi hyvä tieteellinen teksti noudattaa sovittuja muotovaatimuksia.

Vältä puhekielisyyttä:

Termien selittämisessäkään ei saisi mennä niin sanotusti överiksi, niin että alkaisi selittämään joka termiä.

Kaikkia termejä ei välttämättä tarvitse selittää.

Kirjoitetussa asiatyylissä on käytettävä muotoa alkaa tehdä (EI siis muotoa alkaa tekemään). Ks. asiasanaa Kongruenssi.

Tutkimuksessa tarkastellaan, että mikä projektissa oikein meni pieleen.

Tutkimuksessa tarkastellaan, mikä projektissa epäonnistui.

Vaikka sana tuntuukin itselleen tutulta ja yksinkertaiselta, ainakin arkielämässä, niin silti kun sitä rupeaa tarkemmin pohtimaan niin huomaakin, että sen ymmärtäminen ei olekaan niin helppoa.

Vaikka jokin sana tuntuisikin kirjoittajasta tutulta arkikielen sanalta, tieteellisessä tekstissä sanan tai termin ymmärtäminen ei välttämättä olekaan niin yksinkertaista.

Vältä affektisia (tunnepitoisia) ilmauksia ja huutomerkkejä. Esimerkiksi hämmästelyt, yllättyneisyys ja huudahdukset, eivät kuulu tieteen kieleen:

Ei voi olla totta! Etteikö muka tieteellisessä tekstissä saisi olla huudahduksia?

Vältä harvinaisia sivistyssanoja tai turhia termejä ja korvaa ne mieluummin suomalaisilla vastineilla:

Käytä adekvaatteja termejä, jotka ovat tutkimuksellesi relevantteja.

Valitse tutkimukseesi sopivat termit.

Vältä kömpelöitä (tai jopa virheellisiä) kielikuvia:

Tutkimuksen kysymyksenasettelussa ja tuloksissa on porsaan mentävä reikä.

Tutkimuksen kysymyksenasettelu ja tulokset ovat epäjohdonmukaisia.

Argumentointi

Asiatyylisen tekstin keskeisiä vaatimuksia ovat lähdekriittisyys, objektiivisuus, avoimuus, yksi tulkintaisuus ja johdonmukaisuus. Tarkista, täyttääkö teksti asiatyylisen esittämisen vaatimukset. Muista myös, että johdonmukainen asiatyylinen teksti syntyy harvoin yhdeltä istumalta.

  • Onko asioiden ja ilmiöiden esittäminen käsitteellistä, täsmällistä ja vakuuttavaa?
  • Onko käsitteistö määritelty tai esitelty selvästi? Onko väitteet perusteltu?
  • Onko opinnäytteen teksti kiinnitetty tutkielman kannalta olennaiseen teoriapohjaan ja tieteellisiin ajatusmalleihin? Onko tutkimusongelma(t) ja -menetelmät esitetty selvästi?
  • Onko teksti puolueetonta? Onko selvää, mikä perustuu lähteisiin ja mikä on kirjoittajan omaa?
  • Onko tutkielma tarkasti dokumentoitu? Onko lähdeviitteet merkitty luotettavasti?
  • Ovatko tulokset kontrolloi tavissa? Onko tulosten esittäminen havainnollista
  • Noudattaako teksti tieteenalan käytäntöjä? Onko teksti hyvää asiatyyliä?

Tieteellinen teksti on asioihin perehtymisen ja loogisen ajattelun tulosta. Perehdy tekstilajin vaatimuksiin, tekstin tai opinnäytteen ohjeisiin sekä toisten kirjoittajien teksteihin. Muista myös, ettei voimiaan kannata tuhlata tietyn tekstilajin käytäntöjen vastustamiseen. Käänny tarvittaessa sisältöaineen tai kirjoitusviestinnän ohjaajan puoleen.

Ks. myös Argumentoiti ja argumentoiva kirjoittaminen sekä Perustelutavat