Mikä on tutkimusraportin tekstilajin suhde katsaukseen ja opiskeluesseeseen?

Tutkimusraportti eroaa katsauksesta siten, että kyse on kirjoittajan itsenäisestä tutkimuksesta, jolla on oma empiirinen aineistonsa. Joillakin aloilla tämä aineisto voi tosin muodostua myös teoriakirjallisuudesta. Katsaus voi kuitenkin olla tutkimusraportin osa: kirjoittaja kartoittaa ennen oman tutkimustyönsä kuvausta, miten omaa aihepiiriä on aikaisemmin tutkittu, eli katsaus muodostaa tutkimusraportin teoreettisen viitekehyksen.

Opiskeluesseestä tutkimusraportti eroaa tavoitteensa, tiukkojen muotovaatimustensa ja ilmaisunsa puolesta: essee sallii persoonallisempia tyylikeinoja ja vapaamman rakenteen. Esseetä ja tutkimusraportin eri alalajeja voidaan vertailla myös kohdeyleisön näkökulmasta: Vertaisarvioidut tieteelliset tutkimusraportit on usein suunnattu tiedeyhteisön jäsenille, joten niiden lukijalta edellytetään laajempia alan pohjatietoja kuin esseen lukijalta. Toisaalta esimerkiksi tutkimusraporttimuotoisen opinnäytetyön ja esseen oletetut lukijat ovat tietotasoltaan lähellä toisiaan, koska opinnäytetyössä (esimerkiksi pro gradu -tutkielmassa) osoitetaan oppineisuutta eli selostetaan myös alan peruskäsitteitä vertaisarvioituja tutkimusraportteja laajemmin.

Takaisin sivulle Tutkimusraportti