Vuosi hyvinvointilupausta takana

19.4. vietetään Opiskelijoiden mielenterveyspäivää. Opiskelijoiden hyvinvointiverkoston järjestämänä kampanjapäivänä kannustetaan toimimaan opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseksi. Tämän vuoden kampanjateema on kohtuus. 

Helsingin yliopiston kielikeskus antoi hyvinvointilupauksen opiskelijoille viime kevään 2022 Opiskelijan mielenterveyspäivänä. Lupauksen tarkoituksena on edistää hyvinvointia osana kielikeskusopetusta ja tukea opiskelijan hyvinvointia päämäärätietoisesti ja monimenetelmällisesti.  

Hyvinvointilupauksen otsikko on ”Viesti ja voi hyvin”. Otsikolla kielikeskuslaiset haluavat viestittää, että kielellä on tärkeä rooli hyvinvointia rakentavassa vuorovaikutuksessa. Jokaisella on oikeus osallistua vuorovaikutukseen ja oppia.  

Tämän lupasimme opiskelijoille vuosi sitten: 

  • Huomioimme: Sitoudumme ottamaan huomioon opiskelijan hyvinvoinnin saumattomana osana viestintä-ja kieliopetusta ja kehittämään opetusta tästä lähtökohdasta käsin.  
  • Kohtaamme: Järjestämme lukuvuosittain opiskelijan hyvinvointiin keskittyviä tapahtumia, joissa on mahdollista tavata opiskelijoita muilta kampuksilta, vertaisoppia ja -tukea, kotikansainvälistyä sekä viestiä monikielisesti sallivassa ja turvallisessa ympäristössä  
  • Kuuntelemme: Tiivistämme vuoropuhelua Kielikeskuksen ja opiskelijoiden välillä ja käymme aktiivisesti dialogia opiskelijoiden kanssa heidän hyvinvointiaan tukevista toimista. 

Hyvinvointilupauksen tekeminen todeksi 

Pitkittynyt pandemia on haastanut opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia. Entistä inklusiivisemmat, saavutettavammat ja turvallisemmat oppimisympäristöt ovat tärkeitä tavoitteita tukemaan jokaisen opiskelijan hyvinvointia yliopistoyhteisössä. Kielikeskuksessa nämä tavoitteet on pyritty ulottamaan opetussuunnitelmaan ja opetuksen kehittämiseen, viestintään, opiskelijoiden osallistamiseen sekä tapahtumiin. 

Kielikeskuksessa on tärkeää olla tietoinen niistä kielen- ja viestinnän oppimiseen liittyvistä ilmiöistä, jotka saattavat aiheuttaa opiskelijoissa huolta. Esimerkiksi esiintymisjännitys ja vieraan kielen puhumisen pelko ovat yleisiä tuntemuksia yliopistolaisen elämässä. Opettajien tulee olla näistä ilmiöistä tietoisia ja varmistua, että kaikki opiskelijat saavat turvallisia oppimis- ja onnistumisen kokemuksia.   

Huomioimme 

Opiskelijoille annettua hyvinvointilupausta noudatetaan muun muassa Kielikeskuksen uudessa opetussuunnitelmassa 2023-2026, jonka tavoitteena on, että kielikeskusopetus olisi hyvin monenlaisia opiskelijoiden tarpeita ja elämäntilanteita palvelevaa. Jokaiselle opiskelijalle tulisi löytyä itselle soveltuva tapa ja muoto oppia kieliä ja viestintää, oppimistavoitteista tinkimättä. 

Variaatiota opetustarjonnassa ei tuota vain se, tarjotaanko kurssi verkossa vai luokassa, tai mihin aikaan kurssia opetetaan. Systemaattista joustoa ja keskenään erilaisia tapoja tarvitaan myös vuorovaikutus- ja yhteistyömuotoihin. Yhtäältä on tärkeää turvata lähiopiskelua ja opettajan tilanteista läsnäoloa kaipaavien ja sitä vailla olleiden opiskelijoiden tarpeet. Toisaalta on perusteltua luoda entistä enemmän mahdollisuuksia itseohjautuville ja autonomiaa kaipaaville opiskelijoille sekä opiskelijoille, joiden elämäntilanteet ovat aikataulullisesti sirpaleisia tai poikkeuksellisia.  

Kohtaamme 

Osallistava ja tasa-arvoa tukeva viestintä on keskeistä kaikessa tekemisessä yliopistoyhteisössä niin opiskelijan kuin henkilöstönkin näkökulmasta. Erityisesti kieltenopiskelussa opiskelijoita askarruttavat persoonapronominien turvallinen ja inklusiivinen käyttö, eri ihmisryhmien representaatiot opetusmateriaaleissa sekä asioiden kertominen itsestä. Tämä tematiikka haluttiin nostaa selkeästi esille Kielikeskuksen järjestämässä opiskelijoiden hyvinvointitapahtumassa “Kieli kuuluu kaikille – inklusiivinen kielenkäyttö” 

Kielikeskuksessa tuetaan myös informaalia ja vapaamuotoista oppimista tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuus tavata toisiaan kurssien ulkopuolella, erilaisissa tilaisuuksissa. Kielikeskus järjestääkin lukukausittain opiskelijoille ja henkilökunnalle monikielisen työpajan, jossa niin kansainväliset kuin paikallisetkin opiskelijat tapaavat. Työpajan tavoite on tuoda opiskelijoita yhteen, tavata uusia ihmisiä, pitää hauskaa ja harjoittaa kieli- ja keskustelutaitoa.  

Kuuntelemme 

Kansainväliset opiskelijat jäävät usein vaille kontaktia paikallisiin opiskelijoihin ja paikalliset opiskelijat taas haluaisivat tavata kansainvälisiä opiskelijoita, mutta toistensa löytäminen saattaa olla hanakalaa, jopa jännittävääkin. Kielikeskuksessa on paljon opiskelijoille suunnattuja toimintoja, jotka tuovat kansainväliset ja paikalliset opiskelijat yhteen, esimerkiksi kielten kurssiassistenttiohjelma, monikieliset työpajat, ALICE-kurssit ja monia opintojaksoja, jonne kansainväliset opiskelijat voivat ja heidän toivotaan osallistuvan. Myös Kielikeskuksen pedagogisissa periaatteissa ja viestintäsuunnitelmassa nostetaan esille kulttuurisen ymmärryksen ja vuorovaikutuksen tärkeys.  

Opiskelijan hyvinvointilupaus ohjaa osaltaan Kielikeskuksen inkluusio- ja hyvinvointityötä tulevaisuudessakin. Lupauksen jokapäiväisen lunastuksen on tarkoitus jäädä pysyväksi tavaksi toimia. Lupaus on synnyttänyt uuden tavan edistää opiskelijahyvinvointia ja tarttua teemoihin, jotka ovat keskeisiä kieli- ja viestintäopintojen kontekstissa. 

Mukana Opiskelijoiden mielenterveyspäivässä 2023 

Kielikeskus osallistuu myös tänä vuonna Opiskelijoiden mielenterveyspäivään järjestämällä opiskelijoiden hyvinvointitilaisuuden 19.4.2023 klo 16.15–17.45 Zoomissa.  

Tilaisuuden teema on Tukea kieli- ja viestintäjännitykseen. Tilaisuudessa kuullaan asiantuntijaesityksiä sekä keskustelupaneelia, jossa kanssaopiskelijat, opintopsykologi ja kielikeskusopettajat keskustelevat aiheesta. Tilaisuuden tavoitteena on jakaa tietoa keinoista, joilla edistetään jokaisen opiskelijan hyvinvointia Kielikeskuksen kieli- ja viestintäopinnoissa. Tilaisuus on suomenkielinen, ja kameran sekä mikrofonin saa pitää halutessaan kiinni.  

Tapahtumaan ilmoittaudutaan tällä lomakkeella tiistaihin 18.4.2023 mennessä. Samalla voi esittää myös kysymyksiä etukäteen. Ilmoittautuneille lähetetään ennen tapahtumaa Zoom-linkki, illan ohjelma ja käytännön ohjeistusta osallistumisesta.  Jos sinulla on kysyttävää, olethan yhteydessä Nina Suloseen. 

Helsingin Sanomat julkaisi maaliskuussa kielikeskuslaisten kirjoittaman mielipidekirjoituksen “Kielihäpeä huomioidaan yliopistollisessa kieltenopetuksessa”  

Kielikeskuksen blogista voi lukea myös Kielikeskuksen järjestämästä edellisestä hyvinvointitapahtumasta

 

Nina Sulonen

Asiantuntija, kansainvälisyys ja ohjaus

 

Janne Niinivaara

Asiantuntija, opetuksen kehittäminen

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *